2019 - kpluszj.hu

2019 Kpluszj Hu-ppt Download

  • Date:21 Nov 2020
  • Views:3
  • Downloads:0
  • Size:2.01 MB

Share Presentation : 2019 Kpluszj Hu

Download and Preview : 2019 Kpluszj Hu

Report CopyRight/DMCA Form For : 2019 Kpluszj Hu


Transcription:

FONTOSABB V LTOZ SOK T J KOZTAT SOKMINDEN NAPI K RD SEK B R V LTOZ S Minim lb r 149 000 Ft Garant lt b r 195 000 Ft szakk pzetts ghez vagy k z pfok .
v gzetts ghez k t tt munkak r k Garant ltMinim lb rb rminimum2018 2019 2018 2019 .
Havi b r 138 000 149 000 180 500 195 000Heti b r 31 730 34 260 41 500 44 830Napi b r 6 350 6 860 8 300 8 970 rab r 733 857 1 038 1 121 Munkaszerz d s m dos t sa sz ks ges .
V ELEJI MUNK LTAT TEEND K Munkaszerz d s m dos t s ha sz ks ges Szabads g ki rtes t s tervez s meg llapod s a munkav llal val Nyilatkozatok bek r se Csal di kedvezm ny.
S lyos fogyat kos kedvezm ny Ad el leg nyilatkozat a k lts gekr l megb z si d j ingatlan b rbead s Nyilatkozat a letilt sr l j bel p kn l Szocho nyilatkozat osztal k kifizet shez Ad sz mos mag nszem ly nyilatkozat sz mlaad s eset n.
Nyugd jas nyilatkozat EKHO s nyilatkozat MINTA MUNKASZERZ D S M DOS T SC g neve C g c me .
ad sz ma MUNKASZERZ D S M DOS T Sn v ad azonos t munkak r .
rtes tem hogy a nappal k t tt munkaszerz d s pontja 2019 janu r1 t l az al bbiakszerint v ltozik szem lyi alapb re FT h A szerz d s t bbi pontja v ltozatlanul marad .
Budapest 20 munkav llal munk ltat SZABADS G Fizetett szabads g Fizet s n lk li szabads g.
Rendk v li szabads g FIZETETT SZABADS G Alapszabads g 20 nap P tszabads g 10 nap letkor ut n 25 ves kort l 1 nap majd 3 venk nt 1 nap 45 ves korig .
16 vesn l fiatalabb gyermek ut n 1 gyerek ut n 2 nap2 gyerek ut n 4 napkett n l t bb gyerek ut n 7 nap fogyat kkal l gyermekek ut n 2 nap gyermekenk nt apa szabads g gyermek sz let sekor 2 h napon bel l ig nybe kell venni 5 vagy 7 nap.
legal bb 50 os eg szs gk rosod s miatt 5 nap 18 v alatti munkav llal r sz re 5 nap f ld alatt dolgoz 5 nap ioniz l sug rz s munkahely 5 napFizetett szabads g kiad sa 2019 ben .
A szabads got a munkav llal el zetes meghallgat s t k vet en a munk ltat adja ki A szabads ggal kapcsolatban mindig fontos kiemelni hogy a szabads g kiad sa amunk ltat joga s k telezetts ge 7 nap szabads got akkor kell kiadni amikor a munkav llal k ri vente egyszer 14 nap egybef gg szabads g j r munkasz neti napokkal egy tt rtend .
A SZABADS G KIAD SA A szabads got alapesetben az esed kess g nek v ben kell kiadni de ha amunkaviszony okt ber elsej n vagy azt k vet en kezd d tt a munk ltat az esed kess get k vet v m rcius 31 ig adhatja ki Adott vben kiadottszabads gnak min s l m g az az eset is ha az esed kess g v ben.
kezd dik s max 5 munkanap a k vetkez vre cs szik t K vetkez vre csup n az letkor szerint j r p tszabads g vihet t amikort l f gg en 1 10 nap lehet A p tszabads g tvitele nem automatikus err l a feleknek napt ri venk nt k l n meg kell llapodniuk s ekkor iscsup n a t rgy vet k vet v december 31 ig adhat ak ki .
Ha munkav llal n l mer l fel olyan ok ami nem teszi lehet v a szabads gkiad s t az ok megsz n s t k vet en azonban 60 napon bel l meg kellkezdeni a szabads g kiad s t Pl a keres k ptelens g vagy gyesr l val visszat r s A munkav llal k ki nem adott szabads ga nem v sz el annak kiad s t a.
munkav llal a munkaviszony tartama alatt k s bb is k vetelheti Igaz aszabads g p nzben ekkor sem v lthat meg arra csak a munkaviszonymegsz n se eset n van lehet s g Szabads g kiad sa a munk ltat joga s k telezetts ge SZABADS GOT IG NYELNI KELL.
Az ig nyl s a hagyom nyos szabads g ki r t mbben vagy szerkesztettnyomtatv nyon is lehet Illetve web jelenl tin kereszt l err l majd m g k s bb besz lek Ig nybev tel el tt 15 nappal kor bban rtes teni kell a m sik felet FIZET S N LK LI SZABADS G.
A fizet s n lk li szabads g k telez esete A gyerek a h rom ves kor ig gyed gyes ideje de ezen fel l m g j r addig is m g a gyerek t z ves nemlesz s m g a gyest foly s tj k tart s beteg gyerek Sz l pol sa eset n legfeljebb k t vig Az nk ntes katonai szolg lat idej re .
Fizet s n lk li szabads g munk ltat i m rlegel s alapj n Elfogyott a rendes szabads ga a munkav llal nak s pl k lf ldre szeretne menni Ezt a munk ltat nem k teles enged lyezni s a munkav llal sem k vetelheti ki mag nak A fizet s n lk liszabads got a munk ltat fel 15 nappal kor bban kell bejelenteni a megsz n sre vonatkoz ig nyt 30nappal kor bban kell k z lni a munk ltat fel .
Ez alatt az id alatt a munkav llal biztos t si jogviszonya sz netel be kell jelenteni T1041nyomtatv nyon a NAV fel Erre az id szakra szolg lati id t sem szerez a munkav llal ez rt ez id szakra a T1011 nyomtatv nyon be kelljelentkezniea NAV hoz eg szs g gyi szolg ltat sra 2019 vben ennek sszege havi 7500 Ft h napi 250 Ft.
Tekintve hogy ezen id szak nem sz m t munk ban t lt tt id nek ez rt ez id alatt nem jogosult amunkav llal szabads gra sem valamint a v gkiel g t s sz m t s ba sem vessz k figyelembe RENDK V LI ESETEKRE J R SZABADS GEgy betegs g vagy temet s el re nem l that ez rt a munkav llal ilyen helyzetekben csak p r nappal el tte vagy aznap tudja bejelenteni.
t volmarad s t a munkahely t l Betegszabads g Temet si szabads g Tanulm nyi szabads gBetegszabads got akkor vehet ig nybe a munkav llal ha eg szs gi llapota.
miatt nincs munkak pes llapotban vente tizen t nap betegszabads g j r hapedig a munkaviszony csak bizonyos sz m h napban ll fenn akkor abetegszabads gok sz ma id ar nyosan v ltozik ennek f ggv ny ben Abetegszabads g ideje alatt a t voll ti dj hetven sz zal k t adja ki a munk ltat tov bbra is ebben nem t rt nt jogszab ly m dos t s .
Temet si szabads g jogc men k t nap vehet ig nybe k zeli hozz tartoz hal lakor H zast rs Egyenes gbeli rokon H zast rs egyenes gbeli rokona.
r kbe fogadott Mostoha s nevelt gyermek r kbe fogad Mostoha s nevel sz l Testv r.
lett rsTGY S vagyis sz l si szabads g illeti meg a v rand s n ket mely sszesenhuszonn gy h t s ebb l n gy hetet a sz l s v rhat id pontja el tt lehet kiadni Erre az id szakra a terhess gi gyermek gyi seg ly csed j r s t rendesszabads g is melyet akkor vehet majd ki a kismama amikor ism t munk ba ll .
KEDVEZM NYEK IG NYBE Csal di kedvezm ny S lyos fogyat kos kedvezm ny Els h zasok kedvezm nye Ad el leg nyilatkozat megt tele .
2019 t l az gyf lkapuval rendelkez mag nszem lyekneklehet s g k lesz arra hogy elektronikus ton tegy k megad el leg nyilatkozatukat a csal di s szem lyi kedvezm nyekr l Anyilatkozatot az ad hat s g fel kell megtenni majd az ad hat s gazt a kifizet r sz re szint n elektronikusan tov bb tja Abban az.
esetben ha a mag nszem ly elektronikusan s r sban is tett ilyennyilatkozatot akkor a kifizet nek az r sos nyilatkozatot kellfigyelembe vennie az ad el leg meg llap t sa sor n Az al bbi programot mely seg ts g vel gyorsan ki lehet t lteni a 2019 es ad el leg nyilatkozatokat http www nav gov hu anya.
CSAL DI KEDVEZM NYA csal di ad kedvezm ny 2019 ben 1 gyermek eset n havonta 66 670 forint ad alap kedvezm nytnett ban 10 000 Ft gyermekenk nt s havonta 2 gyermek eset n havonta 133 330 forint ad alap kedvezm nyt.
nett ban 20 000 forint gyermekenk nt s havonta 3 vagy t bb gyermek eset n 220 000 forint ad alap kedvezm nytlehet ig nybe venni gyermekenk nt nett ban 33 000 forint gyermekenk nt s havontaHa a brutt b r b l nem tudja a munkav llal teljesen ig nybe venni a.
csal di ad kedvezm nyt a j rul k b l is figyelembe lehet venni Csal di ad kedvezm ny ig nybev tele v k zben vagy v v g negy sszegben lehets ges Csal di kedvezm ny nyilatkozat besz r sa S LYOS FOGYAT KOS KEDVEZM NY.
Nyilatkozat alapj n a munk ltat kifizet a levonand ad el leget havonta azad v els napj n rv nyes havi minim lb r 5 sz zal k nak megfelel sszeggel azaz 2019 ben havi 7450 forinttal cs kkenti S lyosan fogyat kos szem lynek azt kell tekinteni aki az sszevont ad alapad j t cs kkent kedvezm ny ig nybev tele szempontj b l s lyos.
fogyat koss gnak min s l betegs gekr l sz l 335 2009 XII 29 Korm rendeletben eml tett betegs gben szenved tov bb aki rokkants gi j rad kbanvagy fogyat koss gi t mogat sban r szes l A szem lyi kedvezm nyt a s lyos fogyat koss gr l sz l orvosi igazol s vagy arokkants gi j rad kra fogyat koss gi t mogat sra val jogosults gr l sz l .
hat rozat alapj n lehet ig nybe venni Az orvosi igazol st hat rozatot anyilatkozathoz nem kell csatolni de az igazol st az el v l si id n bel l meg kell rizni Orvosi igazol s n lk l veheti ig nybe a szem lyi kedvezm nyt az akirokkants gi j rad kban vagy fogyat koss gi t mogat sban r szes l A s lyos fogyat koss g min s t s r l s igazol s r l a 49 2009 XII 29 E M.
rendelet rendelkezik ELS H ZASOK KEDVEZM NYEAz els h zasok kedvezm ny nek rv nyes t s re a h zasp r akkor jogosult ha2014 december 31 t k vet en ker lt sor ak r belf ld n ak r k lf ld n ah zass gk t sre s legal bb egyik knek ez az els h zass ga Mindez azt.
jelenti hogy a h zasp r azon tagja is jogosult e kedvezm ny rv nyes t s re megoszt s ra akinek nem ez az els h zass ga A bejegyzett lett rsi kapcsolatr l az ezzel sszef gg valamint az lett rsiviszony igazol s nak megk nny t s hez sz ks ges egyes t rv nyekm dos t s r l sz l 2009 vi XXIX t rv ny a tov bbiakban B ktv 3 1 .
bekezd se alapj n a h zast rsakra vonatkoz rendelkez seket a bejegyzett lett rsakra is alkalmazni kell ez rt a h zast rs kifejez s alatt a tov bbiakban abejegyzett lett rsat is rteni kell A jogosultak ltal egy ttesen rv nyes thet kedvezm ny jogosult gih naponk nt 33 335 forint Az els h zasok kedvezm nye a gyakorlatban azt.
jelenti hogy havonta 5 ezer forinttal magasabb sszeg nett kereset ll ah zasp rok rendelkez s re Els jogosults gi h napnak a h zass gk t st k vet h napot kell tekinteni Ah zass gi letk z ss g fenn ll sa alatt legfeljebb 24 h napon kereszt l rv nyes thet .
NYILATKOZAT A TARTOZ SR LK teles tartoz sigazol st k rni az j dolgoz t l a munk ltat j munkav llal nak a munkaviszony l tes t se el tt k teless ge nyilatkozatottennie arr l hogy nincs f gg ben l v tartoz sa ellenkez esetben tartoz seset n ak r tsz zezer forintig terjed b rs g megfizet s re is k telezhetik a.
c get s az gyvezet t Pl ha a c gbe felvett j munkav llal nem adja le a b rsz mfejt si oszt lyonaz eml tett igazol st s tartoz sa van akkor a v grehajt el bb ut bbtapasztalja hogy nem rkezik be a munkav llal t l a levonand sszeg Ilyenkor a k vetkez l p sk nt a v grehajt lek ri az Eg szs gbiztos t si.
P nzt rt l az ad s munk ltat j nak adatait akit egy k t napon bel lfelsz l tanak a letilt s foganatos t s ra Ezt k vet en ha nem siker l rendezniaz gyet akkor nagyj b l az egy h napnyi t relmi id letelte ut n amunk ltat val szemben m r megindulhat a rendb rs g b r s g ltali kiszab sa EGY KIS MUNKA GY.
j munkav llal felv tel hez kapcsol d feladatok Adatlap a b rsz mfejt shez ez az alapja a T1041 bejelent snek munk ba ll s el tt Munkaszerz d s t j koztat Munkaid meghat roz sa munkaid keret.
Jelenl ti v vezet se JELENL TI VA jelenl ti v vezet s t a Munka T rv nyk nyve rja el A vezet s nek form j ra viszont nincs el r s A t rv ny szerint a munk ltat nak nyilv n kell tartania .
a rendes s a rendk v li munkaid a k szenl t valamint a szabads g tartam t egy rtelm en ki kell der lj n az rkez s s t voz s a munkak zisz net id tartalma .
Bérek Minimálbér Garantált bérminimum 2018. 2019. 2018. 2019. Havi bér. 138.000. 149.000 180.500. 195.000. Heti bér. 31.730. 34.260 41.500

Related Presentations