6.KËRKESA DHE OFERTA - ekonomiks.weebly.com

6 K RKESA DHE OFERTA Ekonomiks Weebly Com-ppt Download

  • Date:31 Dec 2020
  • Views:2
  • Downloads:0
  • Size:2.28 MB

Share Presentation : 6 K RKESA DHE OFERTA Ekonomiks Weebly Com

Download and Preview : 6 K RKESA DHE OFERTA Ekonomiks Weebly Com

Report CopyRight/DMCA Form For : 6 K RKESA DHE OFERTA Ekonomiks Weebly Com


Transcription:

PARAJA BANKAT dhe KAMATA NORMA e INTERESIT Proceset ekonomike mund t i ndajm n dy pjes 1 rrjedhat e mallit ose ekonomia.
2 rrjedhat e paras ose ekonomia 1 Ekonomia reale shprehet dhe matet n sasit e pasurive t prodhuara ose pasurive natyrore tonelata nafte tonelata t mallit t prodhuar etj pastaj n numrin e pun tor ve t pun suar n sasin e kapaciteteve t instaluara prodhuese etj .
2 Ekonomia monetare shprehet n sasin dhe qarkullimin e paras n form t pagave rent s kamatave mas s monetare depozitave etj Ekonomin reale e kontrollojn nd rmarrjet dhe qytetar t nd rsaekonomia monetare sht n n kontrollin e pushtetit monetar.
qendror i cili ka monopol mbi emisionin e paras dherregullimin e rrjedhave t paras Raporti i ekonomis reale dhe monetare sht nj shtjeinteresante e nd rlikurar dhe e r nd sishme Ekonomia monetare buron nga ekonomia reale mir po.
ekonomia monetare ka nj varg specifikash autonomirelative dhe ndikim kthyes mbi ekonomin reale Rregullimi i pjes s monetare t ekonomis p rdoret siinstrument i stabilizimit ose destabilizimit t sistemit t t r sish m ekonomik .
Paraja sht send q me forc n e zakoneve osesipas rregullimit shtet ror ligjor sh rbena si mjet i pranuar nga t gjith n k mbimin e mallrave dhesh rbimeve dheb si mjet p rgjith sisht i pranuar p r pagimin e t gjitha.
borxheve private dhe publike Shkaqet e dukuris s paras gjenden a n ndarjen shoq rore t pun s dhe specializimin eprodhimit b n pron n private .
c n nevoj n e njer zve p r t tregtuar dhe p r t k mbyer produktet e tyre dhed n prodhimin e mallrave Forma e par e k mbimit t tepricave t produkteve ka qen trampa R1 R2 d m th k mbimi i ndonj malli q ka nj prodhues por q nuk i duhet .
me nj mall tjet r t cilin e ka prodhuesi tjet r por n vend t mallit t veti duhet malli q ka prodhuesi i par Ky p rkim i dyfisht i rast sish m id shirave realizohet v shtir dhe ngadal Duke m njanuar t metat e tramp s njer zit kan zbuluar paran e cila sind rmjet se n tregti p rshpejton k mbimin e mallrave .
N shekujt XVI dhe XVII kur prodhimi i mallrave shnd rrohet n prodhimin kapitalist t mallit paraja merr nj rol mobilizues me r nd si t dor s s par n aktivitetin ekonomik q fillon me nj sasi t paras dhezakonisht p rfundon me nj sasi tjet r t shtuar t paras Llojet e paras .
Historia ekonomike njeh lloje t ndryshme t paras Periudha e tramp s k mbimi mall me mall u z vend suame periudh n e paras mall n t cil n rolin e ekuivalentit t p rgjithsh m kishin disa mallra t rralla p sh guackat vera argjendi ari etj .
Pas paras mall shfaqet paraja monedh e cila n forma t ndryshme fark tohej apo prehej nga metalet e muara etj Nga fundi i shekullit XVII dhe fillimi i shekullit XVIIIparaqitet paraja e letres ose kart monedha e cila nuk kavler n e vet si mall por ka vet m vler simbolike d m th .
k rkohet dhe zot rohet vet m p r mallrat q mund t blihenme t 17 Llojet bashk kohore t paras n form kart monedhash monedhash eqesh etj nuk kan vler t vet t brendshme si mallra por vet m simbolikisht dhe deklarativisht.
p rfaq sojn paran e cila si rrjedhim quhet edhe para fiat osepara fiduciare fiat Le t jet ashtu Le t p rdoret lat fiducija mir besim Shteti p rcakton dhe shpall nj sin monetare dhe funksionet e Qytetar t q kan besim n vendimin e till dhe fuqin e shtetit.
e pranojn at si para dhe me ndihm n e saj kryejn k mbimin emallrave dhe pagimin e borxheve p rderisa paraja e till simbolike t mos e humbas p sh n situata t inflacionitkritik funksionin e mas s s vler s dhe t mas s s mimeve At her qytetar t zakonisht nuk kan besim n pushtetin monetar andaj.
funksionin e paras e kryejn disa mallra t tjera ose valuta t huaja stabile dhe t k mbyeshme Sot dallojm Paran e gatshme ose paran efektive n form t monedh s osekart monedh s q emiton banka qendrore e ndonj shteti .
Paran depozit bankare q paraqitet n form depozite n bank eqedhe k rkesa n llogarit n banka Paraja bankare nuk ka form materiale por me k rkes n e pronarit mund t shnd rrohet n para t gatshme dhe t materializohet N koh n ton nga fundi i vitit 2001 ka marr hov me ndihm n e.
teknologjis kompjuterike kalimi elektronik i paras nga nj llogari bankaren tjetr n gj q shpie n formimin e paras digjitale ose elektronike Pozhvillohet servisi financiar telematik dhe e ashtuquajtura bank e sht pis d m th p rcjellja e llogarive n bank dhe pagimi i borxheve me ndihm n ekomunikimeve kompjuterike n mes qytetar ve ose nd rmarrjeve nga nj ra.
an si dhe bankave n an n tjet r N qarkullimin e pagesave dhe n tregun e paras paraqiten z nved sues t ndrysh m t paras n form t bonave kambialeve eqeve obligacioneveshtet rore dhe letrave t tjera me vler Ato kryejn funksionin qarkulluesdhe pagues t paras dhe n k t m nyr kompensojn munges n e paras .
transaksionale 5 Institucionet financiareInstitucionet m t r nd sishme financiare n shtetet moderne jan bankat shoq rit e sigurimeve .
fondet pensionale kooperativat e kursimit kreditit etj N sistemin bankar dallojm bank n qendrore dhe bankat afariste komerciale .
T dyja llojet e bankave marrin pjes n emisionin e paras por n m nyra t ndryshme sepse funksionet mund sit dhe rolet e tyre jan qen sisht t Banka Qendrore Banka qendrore emiton t ashtuquajtur n paraprimare dhe p rpiqet t rregulloj sasin totale.
t paras n nj vend P rve k saj ajo rregullon aktivitetin e bankave afariste kujdeset p r vler n e paras s vendit pastaj p r stabilitetin e mimeve .
detyrimet financiare t shtetit ndaj bot s s jashtme Banka Afariste Bankat afariste marrin pjes n krijimin eparas depozitare por brenda kufizimeve dherregullave t caktuara nga normat ligjore dhe.
politika e bank s qendrore Bankat afariste jan nd rmjet s financiar q mbledhin n form depozitash t kursimit tepricatmomentale t paras nga qytetar t dhe nd rmarrjetdhe ua huazojn qytetar ve e nd rmarrjeve t tjera q .
kan deficit t paras Bankat afariste realizojn p rfitim si deferenc n mes kamatave aktive q i ark tojn ngahuak rkuesit dhe kamatat pasive q ua paguajn kursimtar ve apo pronar ve t depozit s .
Kamata paraqet mimin p r shfryt zimin e kapitalit t huazuar Kamata sht mimi i p rdorimit t paras s huaj t huazuar p rkat sisht shuma monetare t cil n huak rkuesi ia paguanhuadh n sit sipas norm s s kamat s Norma e kamat s sht shuma procentuale e borxhit total.
kryegj s t cilin debitori krahas kryegj s duhet t ia paguaj kreditorit n nj nj si kohe zakonisht n nj vit Norma nominale e kamat s duhet dalluar nga norma reale ekamat s e cila p rftohet si diferenc midis norm s nominale t kamat s dhe norm s s inflacionit .
Madh sia e norm s s kamat s varet nga raporti iofert s dhe i k rkes s s paras si dhe nga nj vargfaktor sh t tjer si jan k ta a afati ose koha e kthimit t huas kur afati sht i gjat norma e kamat s zakonisht sht m e madhe .
b rreziku i plasmanit ose siguria e kthimit t paras huat merrezik kan norm kamate m t lart c likuiditeti i mjeteve mjetet likuide t pagimit pra ato q mund t kthehen shpejt n para t gatshme pa e humburvler n zakonisht kan norm kamate m t vog l kurse.
norma e kamat s p r mjetet jolikuide sht m e madhe d shpenzimet administrative huat me shpenzime t lartaadministrative kan norma t kamat s m t m dha Llojet e KamataveDallojme keto lloje te kamatave .
Kamata nominale Kamata reale Kamata negative reale Kamata nominale determinon raportet ne mes teofertes dhe kerkeses se kapitalit hua Ajo rregullohet me.
politiken e ekonomike dhe monetare Kamata reale paraqet kamaten nominale tekorigjuar me indeksin e mimeve me pakic perqindja e inflacionit dhe logaritet me formulen in kamata nominale.
ir kamata realep perqindja e inflacionit Shembull p 5 atehere ir in p 10 5 5 .
Kamata negative reale tregon se kapitali i huazuarpas nje kohe vjen e shkrihet pasi perqindja einflacionit eshte me e madhe se kamata nominale Ne kete rast mungon oferta e kapitalit hua netregun financiar .
Kamata reale varet nga keta faktore perqindja e inflacionit kamata nominale raporti i politikes ekonomike ndaj politikes se normesse kamates.
struktura e kapitalit te ndermarrjeve kapitali vetiakdhe i huazuar te ardhurat per capita dhe mundesia e formimit tekursimit nga te ardhurat inflacioni i pritur.
hapja me e madhe apo me e vogel e ekonomise dhendikimi i tregut boteror financiar ne tregun e kapitalitdhe ne sistemin bankar te venditPARAJA, BANKAT dhe KAMATA (NORMA e INTERESIT) * * Kamata reale varet nga keta faktore: - perqindja e inflacionit - kamata nominale - raporti i politikes ekonomike ndaj politikes se normes se kamates - struktura e kapitalit te ndermarrjeve (kapitali vetiak dhe i huazuar) - te ardhurat per capita dhe mundesia e formimit te kursimit nga te a

Related Presentations

OFERTA EDUCATIONALA

Educarea limbajului. Comunicare orală. Elemente de limbaj (scris-citit) Expresivitatea şi creativitatea limbajului 2. Educaţie pentru ştiinţă. Matematică (operaţii intelectuale, numere şi cifre, forme geometrice) Cunoaşterea mediului (familie, natură, grădiniţă, localitatea natală, ţară, natură,

6 Views0 Downloads

Oferta y demanda geocities ws

Returns-to-Scale A single technology can ‘locally’ exhibit different returns-to-scale.

15 Views0 Downloads

Oferta Educativa de la Universidad Laboral de M laga

1/26/2012 10:25:46 PM Document presentation format: Presentación en pantalla Other titles: Times New Roman Arial Wingdings Tw Cen MT Calibri Tema de Office Diapositiva 1 Diapositiva 2 Diapositiva 3 Diapositiva 4 Diapositiva 5 Diapositiva 6 Diapositiva 7 Diapositiva 8 Diapositiva 9 Diapositiva 10 Diapositiva 11 Diapositiva 12 Diapositiva 13 ...

11 Views0 Downloads

Oferta e Demanda professorsalles com

Forma – Enquanto no Direito Privado, em regra, vige a liberdade de forma, no Direito Administrativo, impera a vinculação legal; ELEMENTOS / REQUISITOS DO ATO ADMINISTRATIVO Motivo: razão da realização do ato administrativo; Há os motivos de fato e os de direito (normas jurídicas aplicadas); Finalidade – Há de ser sempre pública e ...

5 Views0 Downloads

Unidad 1 Los temas de la Microeconom a La oferta y la

Unidad 1: Los temas de la Microeconomía.La oferta y la demanda. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. FUNDAMENTOS DE MICROECONOMIA . Prof. Eliana Scialabba

6 Views0 Downloads

Elasticiadades de la demanda y la oferta

1. La elasticidad de la demanda con respecto al precio. 2. Otras elasticidades de la demanda. 3. La elasticidad de la oferta. 4. (*) Aplicaciones de la oferta, la demanda y la elasticidad.

4 Views0 Downloads

Oferta y Demanda WordPress com

Presentación de Oferta y Demanda Integrantes: Natalia Avilés Nicole Cuadra Denisse Escrig Michelle Núñez Introducción Los términos Oferta y Demanda son los más utilizados por los economistas.

13 Views0 Downloads

Mercado Oferta y Demanda WordPress com

Oferta y Demanda (Pyndick, R. Microeconomia). Modelo fundamental del microeconomía que plantea que la interacción de oferta y demanda determina los precios y los niveles de producción en el mercado, también expone los efectos de otros agentes en el mercado como el Estado.

3 Views0 Downloads

Oferta e Demanda

sistemas econÔmicos

5 Views0 Downloads

Oferta e Demanda Professor Francisco Salles Marques

É um termo usado em comércio internacional e é reprimido pelos governos nacionais, quando comprovado. TROSTER, Roberto Luis e MOCHÓN, Francisco. Introdução à Economia. São Paulo. Makron Books do Brasil Editora Ltda. 2004. ROSSETTI, J.- “Introdução à Economia”. São Paulo: Atlas, 20a ed., 2003. VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de.

9 Views0 Downloads

An lisis de la oferta comercial PPT 2 MB

Análisis estructural de la oferta comercial 1.9. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE PORTUGALETE POR ZONAS Años 1998-2004 (c.a.) 1. Análisis estructural de la oferta comercial 1.10. ESTRUCTURA DEL COMERCIO MINORISTA POR ZONAS 2.1. LOS CONSUMIDORES ANTE EL COMERCIO DE PORTUGALETE (Valoración de distintos aspectos del 1 al 5) 2.2.

4 Views0 Downloads

OFERTA DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN PLIEGO DE

2.4.- Definir los roles: Analizar con cada uno de ellos sus roles individuales, por qué está en el equipo y qué contribución se espera de cada uno; esto es fundamental para evitar malos entendidos y demoras. Generar una matriz de responsabilidades es muy útil para mejorar el entendimiento. 3.-

0 Views0 Downloads