BAHASA MALAYSIA PMR

BAHASA MALAYSIA PMR-ppt Download

  • Date:27 Jun 2020
  • Views:133
  • Downloads:0
  • Size:1.13 MB

Share Presentation : BAHASA MALAYSIA PMR

Download and Preview : BAHASA MALAYSIA PMR

Report CopyRight/DMCA Form For : BAHASA MALAYSIA PMR


Transcription:

Soalan Objektif 40 soalan Berkaitan dengan SISTEM BAHASA Soalan 1 Bentuk 1 Melengkapkan ayat dengan memilih perkataanyang sesuai Soalan 1 7.
2 Mengenalpasti kesalahan perkataan kesalahanejaan istilah imbuhan atau bahasa Soalan 8 3 Mengenalpasti penggunaan perkataan yang betuldalam ayat Soalan 15 17 Bentuk .
4 Membetulkan kesalahan yang terdapat dalamayat yang diberikan Soalan 18 215 Mengenalpasti ayat yang sama maksud atauyang paling hampir dengan ayat yangdiberikan Soalan 22 24.
6 Memilih ayat yang betul yang paling tepatdaripada segi tatabahasa struktur danpenggunaan perkataannya Soalan 25 27 Bentuk 7 Memilih jawapan yang paling sesuai bagi.
pernyataan pernyataan peribahasa yangdiberikan Soalan 28 308 Komsas Berdasarkan petikan Puisi Klasik Puisi Moden Soalan 31 359 Komsas Berdasarkan petikan Prosa.
Tradisional Cerpen Drama Novel Soalan Soalan Subjektif Bahagian A Bahagian B Bahagian C danBahagian D BAHAGIAN A i 20 Markah .
1 RINGKASAN Berdasarkan petikan yang diberi tulis sebuah ringkasan tentang Panjangringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80patah kata Anda digalakkan supayamenggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah.
maksud asal petikan BAHAGIAN A ii 10 Markah 2 PEMAHAMAN Berdasarkan petikanBahagian A i jawab 3 soalan pemahaman BAHAGIAN B 20 Markah .
1 PENULISAN Karangan Berpandu Berdasarkan gambar ransangan yang diberi huraikan pendapat anda tentang Panjang huraian anda hendaklah tidakmelebihi 120 patah kata .
BAHAGIAN C 40 Markah 1 PENULISAN Karangan Umum Berdasarkan5 soalan umum Tulis sebuah karangan yangpanjangnya lebih daripada 180 patahperkataan .
2 Format Karangan a Wawancarab Ucapan Syarahan Ceramah Perbahasan Pertandingan c Rencana Ulasan Buku Laporan.
BAHAGIAN C 40 Markah 1 Format Karangan a Wawancarab Ucapan Syarahan Ceramah Perbahasan Pertandingan .
c Rencana Ulasan Buku Laporand Surat kiriman rasmie Surat kiriman Tidak Rasmi BAHAGIAN D 10 Markah 1 Komsas Soalan berdasarkan novel komsas.
yang dipelajari 2 Skop Konsep Asas Kesusasteraan Melayu 1 Sistem Bahasa 1 buah buku panjang2 Ringkasan dan Pemahaman 1 buah3 Karangan Berpandu 1 buah.
4 Karangan Umum 1 buah5 Karangan Cemerlang 1 buah buku panjangkulit keras6 Komsas 1 buah buku panjang kulit keras7 Buku Rekod NILAM.
Yang kurik itu kendiYang merah itu sagaYang baik itu budiYang indah itu bahasa.
Skop = Konsep Asas Kesusasteraan Melayu Sistem Bahasa – 1 buah buku panjang Ringkasan dan Pemahaman - 1 buah Karangan Berpandu – 1 buah Karangan Umum – 1 buah Karangan Cemerlang – 1 buah buku panjang kulit keras Komsas – 1 buah buku panjang kulit keras Buku Rekod NILAM Yang kurik itu kendi Yang merah itu saga Yang baik itu budi Yang ...

Related Presentations