Biznis plan preduzeća “Plan” d. o. o.

Biznis Plan Preduze A Plan D O O -ppt Download

  • Date:25 Jun 2020
  • Views:41
  • Downloads:0
  • Size:3.86 MB

Share Presentation : Biznis Plan Preduze A Plan D O O

Download and Preview : Biznis Plan Preduze A Plan D O O

Report CopyRight/DMCA Form For : Biznis Plan Preduze A Plan D O O


Transcription:

Biznis plan preduze a Plan d o o Tel 066 065 674E mail bojankresojevic3 12 yahoo com Za lijep i uspje an.
dan pijte sokove Za uspje an ispitnirok pijte Plan sok Autori projekta Bojan Kresojevi 3 12 lider .
Sara Pepi 6 12 Dra ko Stanivukovi 47 12 Milan Aljeti 297 12April 2013 O preduze u.
Preduze e Plan je organizovano kao dru tvo saograni enom odgovorno u od strane preduzetnika iosniva a a to su Bojan Kresojevi Sara Pepi Dra koStanivukovi i Milan Aljeti Preduze e se bavi proizvodnjom prirodnih sokova i.
izvorske vode kao i distribucijom sopstvenih i tu ih pi a Preduze e Plan nastoji svojom strategijom kvaliteta dase izdiferencira i osvoji lojalne kupce na tr i tu Ideja zdrav ivot Zdravi i100 prirodni.
ista izvorska voda saizvori ta Orlov Kamen Misija vizija i ciljevi Vizija internacionalni brend Plan Misija uz pomo kvaliteta i zdravih.
proizvoda osigurati lojalnost potro a a Ciljevi Dugoro na profitabilnost likvidnost solventnost rast i razvojpreduze a 100 prirodni sokovi.
Vo ni sokovi bez konzervansa aditiva vje ta kih boja i dodatnih e era Niska kalorijska vrijednost i svijesnostva nosti zdravih sastojaka Zdravo vo e i ista izvorska voda sa.
izvora Orlov Kamen imaju za rezultatzdrav hladno cije en vo ni sok Asortiman sokova Plan Jabuka Kru ka.
Narand a Brusnica Multivitamin ista izvorska vodaPakovanja vode Izvori te Orlov Kamen .
Plati na boca 2l Plasti na boca 1l Plasti na boca 0 5l Inovativni aspekti Plan ivotni sastojci koje.
sadr e na i 100 prirodni Vitamini Minerali Kiseline iva voda kao isti sok.
Ono to nas razlikuje oddrugih je to to ne koristimoaditive koji umanjujupozitivna dejstva zdravih Potrebna tehnologija.
Ma ina za sortiranje vo ai povr a renomiranog Ma ina za pranje vo a ihrvatskog proizvo a a povr a Euclid Ma ine u proizvodnji sokova.
Mlin za vo e i povr e Hidrauli ka presa Ma ine u finalizacijiproizvodnje sokovaMa ina za punjenjePasterizator sokova.
Tehnolo ki postupakIzbor sirovine1 Izbor sirovinePrijem sirovine2 Prijem sirovine.
3 Pranje Pranje4 Inspekcija Inspekcija5 Mljevenje Mljevenje6 Blan iranje ihla enje Blan iranje i hla enje.
7 Depektinizacija Depektinizacija8 Presovanje Presovaje9 PasterizacijaPasterizacija10 Filtriranje.
Filtriranje LokacijaPogon za proizvodnju sokova Punionica voda smje tena je usmje ten je u Lakta ima u ulici blizini izvori ta Orlov kamen naVojvode Sin eli a na povr ini planini Lasini dok se diskont pi a.
nalazi u Banja Luci u uliciod 10 hektara gdje se nalazi iGunduli eva 102sjedi te preduze a TR I TE.
Mikro i makro tr i teMikro tr i te na eg preduze a Makro tr i te preduze a Plan jepredstavlja podru je banjalu ke regije podru je Bosne i Hercegovine sagdje se procjenjuje da ivi oko 700 000 okru enjem U Bosni istanovnika Hercegovini ivi oko 4 miliona.
stanovnika Tr i ni potencijal Bosna i Hercegovina ima 4 miliona stanovnika Prosje na potro nja vo nih sokova u Bosni iHercegovini iznosi 20l po stanovniku.
Prosje na potro nja fla irane vode iznosi 70l postanovniku Tr i ni potencijal u plasmanu vo nih sokovaiznosi 80 000 000 litara Tr i ni potencijal u plasmanu fla irane vode.
iznosi 280 000 000 litara Segmentacija tr i ta Plan Asortiman smo specijalno prilagodili djeci imladima kao jednim od zna ajnijihkorisnika zdravih i prirodnih sokova.
Prirodne sokove i istu izvorsku vodu esto konzumiraju stariji ljudi i penzioneri Na e proizvode posebno vole sportisti irekreativci Tako e zdravi napici postaju hit i kod hit hit.
i kod poslovnih ljudi Istra ivanje tr i te Bosne iHercegovineProcenat ljudi u Bosni i Hercegovini koji piju vo ne sokove14 Procenat ljudi koji piju.
10 vo ne sokovea ljn ljn piak ede ede Ne Glavni kupci Restorani Master Banja Luka erdan Gradi ka .
Ognji te Banja Luka i drugi Trgova ki lanci i supermarketi Intereks Merkator Maksi Tempo Best Moj market i sl Benzinske pumpe OMV Nestro Petrol Krajina Petrol i Kiosci i brojne samoposluge i prodavnice manjeg.
Najza ajniji dobavlja i Vo njaci Agromiks kod Gradi ke jabuke Sangrija Nevesinjsko Polje brusnica Agroklub Split limun Planta e Mari Herceg Novi narand a.
Agragold Br ko e er KonkurencijaDirektna konkurencija u proizvodnji Direktna konkurencija u proizvodnjisokova su Fruktal Vino upa vode su Jana Jamnica Bistra Fruvita Nektar i Jamnica Prolom.
Indireknta konkurencija su nam Indirektnu konkurenciju ineproizvo a i gaziranih pi a Koka Kola proizvo a i negaziranih iPepsi i sli no aromatizovanih voda kao to su Kiseljak Vitinka Jamnica i dr Pozicioniranje na tr i tu.
U e e na tr i tu vo nik U e e na tr i tu fla iranesokova vodeU e e na tr i tu vo nih U e e na tr i tu fla iranesokova vodeSeries1 10 Series1.
Marketing Koncept marketing Svoju poziciju na tr i tu elimo obezbjeditipromocijom zdravog ivota Diferencijaciju svojih proizvoda vr imo.
obezbje ivanjem prije svega visokog Veliku pa nju vodimo o dru tvenojodgovornosti poslovanja Marketing miksProizvod i cijena.
Proizvodni asortiman profitnog centra proizvodnja sokovaVrsta soka Pakovanje Cijenafamily pack 2l 3 25normal pack 1l 1 95fla ica 0 5l 1 15.
junior pack 0 2l 0 85family pack 2l 3 00Jabuka normal pack 1l 1 80junior pack 0 2l 0 80family pack 2l 3 40.
Kru ka normal pack 1l 2 10junior pack 0 2l 0 90fla ica 0 5l 3 30junior pack 0 2l 0 85family pack 2l 3 25.
normal pack 1l 2 00fla ica 0 5l 1 10junior pack 0 2l 0 75family pack 2l 2 95normal pack 1l 1 85.
Proizvodni asortimanproizvodnja vodeVeli ina pakovanja CijenaPakovanje 2l 1 75Pakovanje 1l 1 05.
Pakovanje 0 5l 0 60 Asortiman distributivnog centraVrsta artikla Pakovanje Nabavna cijena Prodajna cijenafamily pack 2l 2 85 2 95Plan sok normal pack 1l 1 75 1 85.
mulitivitamin fla ica 0 5l 0 95 1 05junior pack 0 2l 0 55 0 65fla a 2l 2 2 2 64Coca Cola sok fla a 1l 1 6 1 92fla ica 0 5l 0 8 0 96.
fla a 2l 2 15 2 58fla ica 0 5l 0 8 0 96jelen 0 5l 0 65 0 78nektar 0 5 l 0 6 0 72fla a 2l 1 75 2 1.
Plan voda fla a 1l 1 05 1 26 Marketing miksdistribucija Na ini distribucije Distribucija u sopstvenom distribucionom.
centru u Gunduli evoj 102 Banja Luka Restorani Trgova ki lanci Supermarketi Samoposluge.
Kiosci Marketing miks Na ini promocije Oficijelna web prezentacijawww plansokovi weebly com.
Propagandi program na RTRS televiziji Katalozi Sponzorisanje sportskih doga aja Sponzorisanje takmi enja kolaraca MENAD MENT.
SWOT analizaSNAGE SLABOSTI Povoljnost lokacije preduze a Fleksibilnost opreme Svjesnost o zna aju kvaliteta proizvoda Nemogu nost usavr avanja zaposlenih od strane Inovacija u proizvodnom procesu stru njaka iz preduze a.
Upotreba savremene tehnologije Nemogu nost uvanja proizvoda u skladi tima na Iskustvo i kvalifikovanost zaposlenih du i period Stepen iskori tenosti kapaciteta zaposlenih Promocija Svijest o zna aju usavr avanja zaposlenih.
ANSE PRIJETNJE Mogu nost ulaska na nova tr i ta Konkurencija O ekuje se dolazak novih tehnologija Supstituti Pove ana svijest potro a a o zna aju prirodnih Ekonomska krizasokova za zdravlje Pove anje cijene radne snage.
Zainteresovanost od strane investitora Pove anje poreza Poslovna strategija Prethodno istaknute snage emo usmjeritina osvajanje tr i ta i kreiranje brenda kaoi na ostvarivanje konkurentske prednosti.
Ulaga emo maksimalne napore i nov anasredstva u istra ivanje tr i ta i zahtjevakupaca kako bismo proizvodni ciklusunaprijedili i usavr ili proizvode Poslovni ciljevi.
U periodu od 2 godine pove ati tr i no u e e sa 4 namin 7 u e a Smanjenje emisije tetnih gasova za 10 Pro irenje proizvodne linije gazirani sokovi Obzbje ivanje dodatnog pakovanja sokova u staklene.
boce od 1l Kupovina savremenije ma ine za punjenje model RXGF 16 16 6 Zapo ljavanje dodatnog radnika za rad na ma ini RXGF 16 16 6.
Organizacija preduze a Na elu preduze a je direktor i jedan odpreduzetnika Bojan Kresojevi Pored direktora tu je jo 6 menad erani eg nivoa.
U preduze u je zaposleno 148 radnika Organizaciona shemaSektor marketinga Sektor Sektor osnovnei komercijale ra unovodstva djelatnostiproizvodn punionic distribuci.
ja sokova a vode oni centarbakteriolopriprema i Terminski planimplementacije.
Aktivnost 1 2 3 4 5 6 7 8Mar x x xAvg x x x Spisak aktivnosti terminskog Aktivnost 1 Prikupiti vlastita sredstva i identifikovati.
izvore kapitala za nabavljanje dodatnih sredstava Aktivnost 2 Izraditi potrebnu dokumentaciju zarealizaciju preduzetni kog projekta Aktivnost 3 Prikupiti ponude i odabrati najpovoljnijehponu a a .
Aktivnost 4 Aktivirati izvore kapitala za ulaganja u stalnasredstva opremu Aktivnost 5 Nabaviti i montirati opremu Aktivnost 6 Ugovoriti i nabaviti potrebne materijalne Aktivnost 7 Zaposliti potrebne radnike .
Aktivnost 8 Otpo eti proizvodnju na novim ma inama PRAVNI ASPEKTI Institucionalni oblik Plan d o o je organizovano na osnovu Odluke o osnivanju dru tva saograni enom odgovorno u .
Odluku su donijeli preduzetnici osniva i Bojan Kresojevi Sara Pepi Dra ko Stanivukovi Milan Aljeti Privredno dru tvo je registrovano kod Vi eg suda u Banjoj Luci 06 01 2013 godine pod brojem U I 05 13 a sa radom e po eti od decembra 2013 Prema Statutu osniva ki ulog vlasnika iznosi 1 382 000 KM od.
ega je u novcu 97 000 KM a 1 250 000 KM u stvarimaU osniva koj Odluci su istaknuti podaci o vlasniku privrednog dru tva firmi sjedi tu i djelatnosti dru tva .
osnovnom kapitalu i visini udjela pove anju i smanjenju osnovnog kapitala pravima i obavezama lana dru tva na inu izmirivanja tro kova osnivanja imenovanja uprave .
zastupanja dru tva i registracije vrijeme na koje se dru tvo osniva i zavr ne odredbe Op ti i posebni propisi koji seprimjenjuju u vezi sa proizvodom Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga.
Zakon o trgovini Zakon o registraciji poslovnih subjekata uRepublici Srpskoj Zakon o kontroli cijena Zakon o za titi potro a a.
FINANSIJE Potrebna ulaganjaELEMENTI IZNOSSTALNA SREDSTVA 1 693 000 00Licence 11 000 00.
Zemlji te 110 000 00Gra evinski objekti 789 000 00Postrojenja 655 000 00Oprema 128 000 00TEKU A IMOVINA 489 000 00.
Materijal 180 000 00Roba 212 000 00Poslovni ra un 87 000 00Blagajna 10 000 00UKUPNO 2 182 000 00.
Izvori finansiranjaELEMENTI IZNOSVLASNICI 1 382 000 00Dra ko Stanivukovi 533 000 00Sara Pepi 283 000 00.
Bojan Kresojevi 283 000 00Milan Aljeti 283 000 00OBAVEZE 800 000 00I Krediti 800 000 00UKUPNO 2 182 000 00.
Amortizacioni plan za godinuRata Anuitet Otplata Uplata kamate Stanje kredita1 16 221 12 10 887 78 5 333 33 789 112 222 16 221 12 10 960 37 5 260 75 778 151 853 16 221 12 11 033 44 5 187 68 767 118 41.
4 16 221 12 11 106 99 5 114 12 756 011 425 16 221 12 11 181 04 5 040 08 744 830 386 16 221 12 11 255 58 4 965 54 733 574 807 16 221 12 11 330 62 4 890 50 722 244 198 16 221 12 11 406 15 4 814 96 710 838 03.
9 16 221 12 11 482 20 4 738 92 699 355 8410 16 221 12 11 558 74 4 662 37 687 797 0911 16 221 12 11 635 80 4 585 31 676 161 2912 16 221 12 11 713 37 4 507 74 664 447 92 Plan prodaje prva polovina 2014 .
Ukupno vrijednostUkupno koli ina2l 3 25 5465 5004 4400 3691 3478 5252 27288 82 88688 661l 1 95 11072 10291 9865 8573 7452 6955 54208 58 105706 740 5l 1 15 13882 13272 12463 11072 10632 8581 69900 54 80385 62.
0 2l 0 85 7814 7700 7111 6317 6167 5813 40922 58 34784 202l 3 00 6380 6111 5287 4954 4386 3542 30660 00 91980 001l 1 80 11072 10291 9297 8573 8872 6955 55060 25 99108 450 2l 0 80 7864 7700 7111 6324 6167 5813 40979 36 32783 492l 3 40 5465 5004 4400 3691 3485 5252 27295 92 92806 12.
Autori projekta: Bojan Kresojević, 3/12 (lider) Sara Pepić, 6/12. Draško Stanivuković 47/12. Milan Aljetić 297/12. April 2013.

Related Presentations