CCNP 1 - nfo

CCNP 1 Nfo-ppt Download

  • Date:20 Jul 2020
  • Views:31
  • Downloads:0
  • Size:1.19 MB

Share Presentation : CCNP 1 Nfo

Download and Preview : CCNP 1 Nfo

Report CopyRight/DMCA Form For : CCNP 1 Nfo


Transcription:

Stretnutie 3 Smerovac protokol OSPFBSCI Module 3BSCI Module 3 2006 Cisco Systems Inc All rights reserved Cisco Public 1 Open Shortest Path First.
OSPF je v s asnosti najroz renej smerovac protokol typu link Otvoren protokol pecifikovan v RFC 2328 a po etn ch al ch Je classless podporuje VLSM ubovo n sumariz ciu autentifik ciu r chlu konvergenciu Metrika je odvoden od r chlosti linky a naz va sa cena cost .
V s asnosti sa pou vaj dve verzie OSPFv2 pre IPv4 siete OSPFv3 pre IPv6 siete Na IPv4 sie ach vyu va vlastn transportn protokol 89 a dvemulticastov IP adresy .
224 0 0 5 v etky OSPF smerova e na danom segmente 224 0 0 6 DR BDR smerova na danom segmente Administrat vna vzdialenos OSPF siet je 110 je v ak mo n definova tri nez visl AD pre intra area inter area a externalBSCI Module 3 2006 Cisco Systems Inc All rights reserved Cisco Public 2.
Open Shortest Path First OSPF smerova si vytv ra tzv topologick datab zu vktorej si udr iava grafov reprezent ciu celej siete Na tomto grafe si ka d OSPF router ur najkrat iucestu od seba do ka dej cie ovej siete.
Najkrat ie cesty sa h adaj pomocou Dijkstrovho algoritmu Vznik strom najkrat ch ciest s kore om v danom routeri Nov strom sa ur uje a po zmene topol gie OSPF je rozsiahly protokol so irok mi mo nos ami Obsiahnutie jeho cel ch mo nost si vy aduje bohat znalosti.
o jeho internej innosti a ve a praxe Schopnosti OSPF sa prejavia najm vo v ch sie achBSCI Module 3 2006 Cisco Systems Inc All rights reserved Cisco Public 3 Pojmy v OSPF Rozhranie smerova a.
Presnej ie topologick komponent Link state Vlastnosti rozhrania IP adresa maska incidencia r chlos druh sietena rozhran Presnej ie popis topologick ho komponentu.
Link state ID Identifik tor spr vy ktorou je pop san ist topologick komponent Topologick datab za popisuje komponenty siete Link state ID jek om v tejto datab ze Router ID.
4B slo jednozna ne identifikuj ce router v auton mnom syst me M e ale nemus zodpoveda nejakej jeho IP adreseBSCI Module 3 2006 Cisco Systems Inc All rights reserved Cisco Public 4 Pojmy v OSPF Oblas area .
Mno ina siet a smerova ov ktor ch detailn topol gia je pred zost vaj cou as ou auton mneho syst mu skryt a je identifikovan 4B slom Oblasti tvoria rozklad auton mneho syst mu Ka d oblas mus by fyzicky spojen s oblas ou 0 tzv chrbticou backbone Hranice oblast s na smerova och nie na link ch .
Area Border Router ABR Smerova ktor je lenom viacer ch oblast m rozhrania vo viacer choblastiach V OSPF mus ka d ABR by lenom oblasti 0 chrbtice ABR pln funkcie pre renie filtrovanie a sumariz ciu inform ci .
preposielan ch medzi oblas ami Autonomous System Boundary Router ASBR Smerova ktor je na rozhran medzi auton mnym syst mom a vonkaj m ASBR pln funkcie pre import filtrovanie a sumariz ciu inform ci do OSPFzvonku auton mneho syst mu.
BSCI Module 3 2006 Cisco Systems Inc All rights reserved Cisco Public 5 Pojmy v OSPF Neighborhood Komunika n vz ah medzi dvojicou susediacich smerova ov Je vytvoren ak sa oba smerova e zhodn na hodnote povinn ch.
parametrov Cez neighborhood sa nepren a smerovacia inform cia ibainform cia o schopnosti vz jomne komunikova Neighborhood je teda vytvoren medzi ktorouko vek dvojicou spr vnenakonfigurovan ch a pracuj cich routerov.
Adjacency Komunika n vz ah medzi dvojicou susediacich smerova ov Adjacency je u komunika n vz ah ktor umo uje takto spriatelen m smerova om vymie a si samotn smerovaciuinform ciu.
Vytv ra sa iba medzi vybran mi smerova miBSCI Module 3 2006 Cisco Systems Inc All rights reserved Cisco Public 6 Pojmy v OSPF Designated Router DR Smerova na multiaccess segmente ktor je centr lnym bodom pre.
v menu smerovacej inform cie ostatn smerova e na segmenteadresuj smerovacie inform cie na DR ktor ich zasa ri ostatn msmerova om na segmente a do in ch segmentov Jeden DR sa vol dynamicky pre ka d multiaccess segment t j preka d IP sie na multiaccess segmente .
Backup Designated Router BDR Smerova na multiaccess segmente ktor z lohuje innos DR apreber jeho funkciu v pr pade jeho v padku Nemus existova Link State Advertisement LSA .
D tov trukt ra posielan v paketoch OSPF protokolu ktor pren a topologick inform ciu Nie je samostatn paket BSCI Module 3 2006 Cisco Systems Inc All rights reserved Cisco Public 7 Pakety v OSPF.
OSPF m 5 z kladn ch druhov paketov Hello paket Sl i na objavenie a udr iavanie neighborhood vz ahov so susedn mismerova mi a na vo bu DR BDR Pren a inform cie ktor musia medzi dvojicou susediacich routerov.
sp a ist krit ri slo oblasti a jej typ mus by zhodn Adresa spolo nej siete a jej sie ov maska musia by zhodn Hello a Dead interval musia by zhodn Autentifik cia mus by zhodn .
Hello paket sa posiela ka d ch 10 sek nd na sie ach typu broadcast a Point to Point 40 sek nd na sie ach typu NBMA a Point to Multipoint Dead interval je implicitne 4 kr t v ako Hello intervalBSCI Module 3 2006 Cisco Systems Inc All rights reserved Cisco Public 8.
Pakety v OSPF Database Description Packet DDP alebo DBD Paket sa pou va pri vodnej synchroniz cii topologick chdatab z medzi dvojicou routerov Pren a len titulky nadpisy jednotliv ch polo iek nie.
kompletn smerovaciu inform ciu Presnej ie V DBD sa pren a len zoznam Link State ID datab zov k e polo iek obsiahnut ch v topologickejdatab ze dan ho smerova a spolu s pomocn miinform ciami o ich verzii a veku.
DBD paketmi komunikuj routery vo f ze synchroniz cietopologick ch datab z kedy si vytv raj zoznam polo iektopologickej datab zy ktor s u suseda nov ie resp ktor aktu lny router v bec nem BSCI Module 3 2006 Cisco Systems Inc All rights reserved Cisco Public 9.
Pakety v OSPF Link State Request LSR Pomocou LSR si router vy iada konkr tnu polo kutopologickej datab zy od suseda Pren a po adovan Link state ID datab zov k .
Link State Update LSU Prostredn ctvom LSU sa pren a samot topologick inform cia Topologick inform cia je vo vn tri LSU obsiahnut ako jednaalebo nieko ko LSA polo iek.
Link State Acknowledgement LSAck Sl i na potvrdenie spe n ho prijatia konkr tneho LSA V jednom LSAck m e by potvrden ch mnoho LSABSCI Module 3 2006 Cisco Systems Inc All rights reserved Cisco Public 10 innos OSPF od tartu po stabiln stav.
Rozbeh OSPF je mo n rozdeli do 5 krokov1 Lokalizovanie susedov a vytvorenie komunika n ch vz ahov2 Vo ba DR BDR pokia je to primeran 3 Synchroniz cia topologick ch datab z4 V po et stromu najkrat ch ciest a naplnenie smerovacej.
5 Udr iavanie aktu lneho stavu smerovacej datab zyBSCI Module 3 2006 Cisco Systems Inc All rights reserved Cisco Public 11 Krok 1 Lokaliz cia susedov a vytvoreniekomunika n ch vz ahov Susedia sa objavuj navz jom pomocou Hello paketov .
ktor s bu posielan na adresu 224 0 0 5 alebopod a konfigur cie na konkr tneho suseda Routery skontroluj i obsah prijat ho Hello paketuzodpoved po adovan m krit ri m V pr pade zhody saroutery pova uj za susedov neighbors .
Pokia s na sieti zvolen DR BDR ich IP adresa budev Hello paketoch takisto uveden a s nimi budepotrebn nadviaza adjacency Ak na sieti nie s pod a prijat ch Hello paketov zvolen DR BDR a typ siete si ich vy aduje nasleduje f za.
vo by DR BDR smerova ovBSCI Module 3 2006 Cisco Systems Inc All rights reserved Cisco Public 12 Krok 1 Lokaliz cia susedov a vytvoreniekomunika n ch vz ahovBSCI Module 3 2006 Cisco Systems Inc All rights reserved Cisco Public 13.
Krok 2 Vo ba DR BDR DR a BDR router je potrebn zvoli na ka dom multiaccess Ka d OSPF router m pre ka d multiaccess segment ka d rozhranie nez visle konfigurovate n prioritu v rozmedz od 0 po Pri v bere plat .
Smerova s prioritou 0 sa nez ast uje volieb Smerova s najvy ou prioritou na segmente sa st va DR Smerova s druhou najvy ou prioritou na segmente je BDR Pokia nie je mo n na z klade prior t rozhodn pou ije sa RID Pred vo bou DR BDR router ak tzv Wait interval ktor je zhodn .
s Dead intervalom kv li kumul cii dostato n ho po tu Hellopaketov a vy kaniu na tart routerov na segmente Vo ba DR BDR je nepreempt vna raz zvolen DR BDR zost va vosvojej funkcii a k m nepreru svoju innos BSCI Module 3 2006 Cisco Systems Inc All rights reserved Cisco Public 14.
Krok 2 Vo ba DR BDRBSCI Module 3 2006 Cisco Systems Inc All rights reserved Cisco Public 15 Krok 3 Synchroniz cia topologick ch Ka d dvojica routerov prech dza pri vytv ran komunika n ho vz ahu nieko k mi f zami.
F za Down tartovac stav Od konkr tneho suseda sme zatia nedostali iaden Hello paket My posielame Hello pakety F za Attempt Plat len na NBMA sie ach Od konkr tneho suseda sme zatia .
nedostali iaden Hello paket My posielame Hello paketyadresne na tohto suseda F za Init Od suseda sme dostali Hello paket a inform cie v om sp aj krit ri Nevid me v ak svoje vlastn RID v tomto Hello pakete .
BSCI Module 3 2006 Cisco Systems Inc All rights reserved Cisco Public 16 Krok 3 Synchroniz cia topologick ch F za 2 Way Od suseda sme dostali Hello paket a inform cie v om sp aj krit ri naviac v om vid me vlastn RID T mito f zami prejd v etky susedsk routery a tieto f zy.
zodpovedaj kroku 1 a pr padne 2 Vo f ze 2 Way s splnen podmienky na mo nos obojsmernejkomunik cie medzi dvojicou routerov i e v tejto f ze spravidla ajnast va vo ba DR BDR pokia nie s zvolen Be n susedia zost vaj vo f ze 2 Way a v dial gu nepokra uj .
teda priamo medzi sebou si topologick inform ciu nebud vymie a Do al ch f z pokra uj len tie dvojice routerov ktor s bu spojen typom siete kde sa DR BDR nevol alebo ak aspo jedenz tejto dvojice je DR BDR Dial g ktor ved v t chto al ch.
f zach sa naz va adjacency BSCI Module 3 2006 Cisco Systems Inc All rights reserved Cisco Public 17 Krok 3 Synchroniz cia topologick ch F za ExStart Routery si navz jom vymenia pr zdne DBD pakety aby pre.
el v meny topologick ch datab z zistili kto z nich bude tzv Master a kto Slave Master smie zvy ova sekven n slo v DBD paketoch Slaveje povinn odpoveda na v zvy Mastera opakovan m jehosekven n ho sla.
F za Exchange Routery si vymie aj DBD pakety v ktor ch si navz jompopisuj obsah svojich topologick ch datab z Na z klade inform ci v prijat ch DBD paketoch si ka d router tvor zoznam topologick ch polo iek ktor m sused.
nov ie a ktor od neho bude chcie stiahnu BSCI Module 3 2006 Cisco Systems Inc All rights reserved Cisco Public 18 Krok 3 Synchroniz cia topologick ch F za Loading Routery si po as f zy Exchange vytvorili zoznamy.
topologick ch komponentov ktor chc od suseda stiahnu Vo f ze Loading si tieto topologick komponenty vz jomnevy iadaj paketmi LSR po l paketmi LSU a potvrdia paketmi F za Full Router vstupuje v dial gu so susedom do f zy Full v.
momente ke od suseda z skal v etky inform cie o ktor malz ujem Dva smerova e vo vz jomnom stave Full maj identick topologick datab zy a s plne synchronizovan BSCI Module 3 2006 Cisco Systems Inc All rights reserved Cisco Public 19 Krok 3 Synchroniz cia topologick ch.
BSCI Module 3 2006 Cisco Systems Inc All rights reserved Cisco Public 20 Kroky 4 a 5 Strom najkrat ch vzdialenost ajeho udr iavanie Router ktor ho topologick datab za je plnesynchronizovan m e nad ou spusti Dijkstrov.
algoritmus a ur i tak strom najkrat ch ciest od seba dov etk ch cie ov ch siet Ka d zmena topologickej datab zy vyvol However, if you are routing for multiple VPN routing and forwarding instances, the each VRF needs its own routing process. The vrf vpn-name option specifies the name of the VPN routing and forwarding (VRF) instance to associate with OSPF VRF processes. ... CCNP 1 Author: CCISD Last modified by: Peter Palúch Created Date: 9/12/2006 7:28:30 PM ...

Related Presentations

IP Multicasting nfo

The global command ip pim send-rp-announce {interface type} scope {ttl} group-list {access-list-number} is issued on the router that you want to be an RP. This router sends an Auto-RP message to 224.0.1.39, announcing the router as a candidate RP for the groups in the range described by the access list.

19 Views0 Downloads

CCNP 1

Transit area 1, via interface Serial0/0/1, Cost of using 781 Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT, Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5 Hello due in 00:00:07 Adjacency State FULL (Hello suppressed) Index 1/2, retransmission queue length 0, number of retransmission 1 First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0 ...

19 Views0 Downloads

CCNP Red de la Universidat de Val ncia algunas

CCNP. Red de la Universidat de València: algunas particularidades. Jose Miguel Femenia Herrero Servei d’Informàtica ... Red Universitat de València Red Universitat de València Red Universitat de València Protocolo de routing EIGRP (AS 65432) Routers en alta disponibilidad mediante HSRP (Hot Standby Routing Protocol), protocolo ...

6 Views0 Downloads

 PPT CCNA CCNP

EIGRP. EIGRP. OSPF. R2、R3双点双向重发布; 所有路由器起lo0作为OSPF routerID,地址为x.x.x.x;lo0不宣告进OSPF. 50.50.50.0访问10.10.10.0优先走左侧,右侧热备; 50.50.50.0访问11.11.11.0优先走右侧,左侧热备; 上述数据往返路径无需一致,但需保证无次优路径

111 Views3 Downloads

INTEGRASI NUMERIK budi blog undip ac id

Metode Numerik hanya mencoba untuk lebih cepat dan lebih mendekati jawaban eksak. INTEGRASI NUMERIK Luas daerah yang diarsir L dapat dihitung dengan : L = Metode Integral Reimann Metode Integral Reimann Luasan yang dibatasi y = f(x) dan sumbu x Luasan dibagi menjadi N bagian pada range x = [a,b] Kemudian dihitung Li : luas setiap persegi ...

174 Views0 Downloads

Changing Poison Into Medicine

Let’s get started! Changing Poison Into Medicine: The principle that earthly desires and suffering can be transformed into benefit and enlightenment by virtue of the power of the Law. - Soka Gakkai Buddhist Dictionary, nichirenlibrary.org.

3 Views0 Downloads

Progressivism lewisboe com

Eddie Rickenbacker. Famous WWI fighter pilot. Racecar driver before war. Learned to fly on his own time. Fought the German “Flying Circus” led by the “Red Baron” Manfred von Richthofen. Engaged in 134 air battles and downed 26 enemy aircrafts

114 Views0 Downloads

ENTRENAMIENTO EN CASA escuelae31 cl

A continuación se les entregará una rutina de entrenamiento para realizar en tu casa, invita a tu familia. Este entrenamiento, debe tener una duración de 3 semanas. Debes realizarla 3 veces a la semana, de preferencia: lunes, miércoles y viernes. Necesitas un cronómetro (la mayoría de los celulares tienen).

89 Views0 Downloads

Information Skills amp Electronic Resources for Frontline

TLG Greek texts from 8th C B.C. to A.D. 600 SOLO OLIS Institutional Repository (ORA) E-journals OxLIP+ Special collections: catalogues * * Note it knows that this is Oxford, so we are only seeing the Oxford subs. (click at bottom of page to go to PM home page rather than Oxford version if you want to see what else is available) Beware of ...

153 Views0 Downloads

Recap of Changes to VHA Directives 1200 05 and 1200 01

05/15/2013 09:43:55 Title: Recap of Changes to VHA Directives 1200.05 and 1200.01 Subject: Recap of Changes to VHA Directives 1200.05 and 1200.01 Last modified by: Rivera, Portia T Company: Dept. of Veterans Affairs

164 Views1 Downloads

Civil Rights Requirements Part 1 education ky gov

Paper-based test individually administered to kindergarten students in a game-like interactive format. Large-print, paper-based test individually administered to students in grades 1-12 identified as ELs with significant cognitive disabilities.

73 Views0 Downloads

PENALARAN PEMECAHAN MASALAH DAN KOMUNIKASI DALAM

DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA Oleh: SUTIYONO GURU SD 2 BESITO UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN GEBOG ... but it is an idea Belajar memecahkan masalah adalah alasan utama belajar matematika Pemecahan masalah adalah bagian integral dari kehidupan Belajar bagaimana cara memecahkan masalah adalah lebih penting daripada sekedar memperoleh jawaban yang ...

91 Views0 Downloads