Corak dan Variasi Latar Dalam Drama Melayu

Corak Dan Variasi Latar Dalam Drama Melayu-ppt Download

  • Date:18 Oct 2020
  • Views:12
  • Downloads:0
  • Size:141.50 KB

Share Presentation : Corak Dan Variasi Latar Dalam Drama Melayu

Download and Preview : Corak Dan Variasi Latar Dalam Drama Melayu

Report CopyRight/DMCA Form For : Corak Dan Variasi Latar Dalam Drama Melayu


Transcription:

dan VariasiVariasi LatarDalam DramaDrama Melayu Perbincangan.
Latar atau setting ialah aspek yangmenunjukkan plot perwatakan dandialog yang menerangkan waktu dantempat sesuatu peristiwa itu terjadi Membantu audien memahami drama .
Apabila tirai dibuka pementasan yangmenggunakan prosenium audiensakan didedahkan kepadapemandangan yang menjadi latarkepada drama itu Latar disesuaikan.
dengan keperluan perkembangan plot Umumnya drama drama di Malaysia baik yangbercorak sandiwara realisme mahupunabsurdisme berlatarkan suasana Malaysia Hanya beberapa buah drama antaranya Anak.
Nazar Tujuh Keramat yang ditulis oleh KalamHamidy yang menggunakan latar di Asia Barat Tujuan beliau ialah untuk menyelitkan unsurkeagamaan bagi menguatkan kesanpenghayatan penonton .
Drama sebabak menyediakansebuah latar sahaja Bagi drama yang mengandungi lebihdaripada sebabak akan menyediakanlebih daripada satu latar .
Latar akan ditukar apabilabertukarnya babak Ada dramatis yang cenderung menerangkandengan terperinci latar yang perlu disediakan Namun ada pula yang mengharapkan.
interpretasi pengarah berdasarkankreativitinya Bagi drama absurdisme langsung tidakmenjelaskan latar yang perlu diwujudkan terserahlah kepada kebijaksanaan pengarah.
atau penerbitnya Jelasnya teknik menulis latar adalah berbeza Penulisan Latar Drama Megat Terawis Babak 1 Pemandangan dalam bilik peraduan Sultan.
Perak pada malam hari Sultan Peraktermenung berdukacita dan dayang dayangbaginda duduk berhampiran geta baginda Babak II Pemandangan di dalam hutan Masuk TengkuMenteri Tuah dan Mamat.
Babak III Pemandangan di balairung seri istana SultanPerak Hadir Sultan Perak orang besarbaginda Ketua Dayang yang bernama SiBunga Dedap Baginda hilir mudik di hadapan Penulisan Latar Drama.
Hang Tuah Pahlawan Melayu SyedTempat Di halaman kedai Hang Mah udWaktu Sebelah pagiPemandangan Hang Tuah sedang membelahkayu di halaman kedai ayahnya Tiba .
tiba kedengaran gegak gempitabunyi suara orang menjerit makakelihatanlah orang orang berlarian di jalan raya di hadapankedai itu Daripada pekikan itu.
maka ketahuilah akan sebabnya iaitukerana ada orang mengamuk melakukan kekejaman Banyakbilangan yang memintas hadapan kedaiHang Mahmud bila melihat Hang.
Tuah berdiri di situ maka menjeritlahorang menyuruh dia lari masuk Penulisan Latar Drama Lela Satria Rawan HibaBabak 1 Pemandangan di halaman.
rumah Dang Wija Waktu SenjakalaPentas dirupakan menjadi halaman dihadapan rumah seorang penghulu mukim Di penjuru kakan pentas di kiri penonton memberat ke bahagian belakang kelihatan.
anjung dan serambi rumah tersebutmengadap ke penonton dengan keadaanmenyerong Daun pintu rumah itu sebelahditutup dan sebelah dibuka Di serambitergantung sebuah sangkar berisi burung.
Latar Drama Matinya SeorangPahlawan Usman AwangAdegan 1 Di bilik peraduan istana sultanMelaka Hang Jebat sedangbersukaria bersama sama.
gundik gundik rajaAdegan II Dayang dayang keluar semulabersimpuh dekat peraduan raja Dang Wangi sedang mengapur Penelitian.
Berdasarkan contoh latar terdapatperbezaan dari segi teknik penulisan Syed Alwi menuliskan tempat waktudan pemandangannya sekali Hal ini membantu pengarah.
menyediakan latar dan dapatmenjelaskan keperluan latar sepertiyang dikehendaki Penulisan latar dalam Megat Terawis agak pendek penjelasannya namun.
masih boleh ditanggapi suasananya Contoh Sultan sedang kesedihan Disediakan latarnya di peraduan masanya pada waktu malam dandikelilingi oleh para dayang .
Hal ini menimbulkan imej imej danidea idea dramatik keranapenyesuaian antara latar dan cerita Rawan Hiba dalam menyediakan latarlebih teliti serta memperincikannya .
Usman Awang pula tidak begituterikat untuk memberikan secaraterperinci latar dalam drama Hal yang sama dilakukan dalamdrama Menyerahnya Seorang.
Perempuan Beliau tidak langsungmenyediakan latarnya sebaliknyaterus kepada cerita Latar Drama Realisme Wujud juga perubahan latar dalam drama.
Hal ini disebabkan dua faktor iaitu a Dramatisnya cuba menyediakan sebolehmungkin sebuah latar yang realistik denganmenggambarkan suasana di kota dan dib Ada usaha untuk menjelaskan dengan.
sebaik baiknya keterangan latar yang dipilihsupaya dapat membantu para pengarahmenyediakannya ketika dipentaskan Contoh Drama Atap Genting Atap Rumbia Kala.
Dalam bilik tetamu sebuah rumah batu Pekakas di dalamnya kelihatan lengkap sesuaidengan taraf rumahnya Kerusi mejanya jenisbaharu moden berkusyen tebal beralas kaincorak mahal Warna kain kusyen itu.
berpasang pula dengan kain langsir jendelacermin yang terbuka luas juga dengan tikarpermaidani yang terbentang di lantai Disudut lain pula sebuah almari cermin yangdipenuhi oleh buku buku .
Waktu tengah hari Masa tirai dibuka telah sedia ada tiga orangwatak dalam ruangan bilik itu Latar Drama Realisme Futuristic.
Di Kuburan Anis Sabirin Cerita ini mula pukul enam setengah senja kurang lebih Pemandangan Di kubur tanahnya masihlagi merah dan lunak tanda baru digali .
Langit senja baru memerah Dalam kuburbergelimpangan mayat seorang lelaki yangbaru saja ditanam Mereka yangmenghantarkan jenazahnya sudah sukujam berlalu Mayat mula bergerak .
Anis Sabirin membawa satu pembaharuanlatar dalam drama realisme untuk keluardari unsur streotaip Latar Drama Absuard BukanLalang Ditiup Angin Noordin.
Iklim Pentas1 Tak ada tirai dihadapan2 Latar belakang boleh menerima dan tukarmenukar warna mengikut cahaya lampu berlainan3 Di atas pentas ada mimbar mimbar yang beranak.
tangga di sekililingnya Biji biji mata manusia danranting ranting kayu bergantungan Sehelai dua kainusang tersangkut dan tersadai di satu dua ranting 4 Satu muka jam besar buruk angka angka tak Sebelum lakonan bermula pentas terdedah samar.
dan penuh persoalan Drama drama absurd lain seperti AnginKering oleh Johan Jaafar langsung tidakingin menerangkan konsep tempat atauLokasi mana mana.
Waktu Bila bila Catatan sedemikian memberikankebebasan secara mutlak pengarah untukmenciptakan latar yang sesuai denganinterpretasi skrip .
Kesimpulan Penciptaan latar di kalangan penulis dramamoden di Malaysia memperlihatkanperkembangan dan perubahan berasaskankonsep masa dan tempat .
Drama Sandiwara memaparkan visisejarahnya dengan kembali ke zaman silamdan tempat berkisar di istana sultan Realisme memasuki alam realistik denganbanyak mengambil setting di bilik tamu.
sebuah rumah Absurd pula menimbulkan suasana abstraksesuai dengan konsep dan bentuk drama itu Tiba-tiba kedengaran gegak gempita bunyi suara orang menjerit maka kelihatanlah orang-orang berlarian di jalan raya di hadapan kedai itu. Daripada pekikan itu maka ketahuilah akan sebabnya iaitu kerana ada orang mengamuk, melakukan kekejaman, Banyak bilangan yang memintas hadapan kedai Hang Mahmud, bila melihat Hang Tuah berdiri di situ, maka ...

Related Presentations

CORAK amp SISTEM HUKUM ADAT

Soepomo Soepomo, Bab Bab-Bab tentang Hukum Adat, 1996 5. Soerojo Wignjodipoero Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, 1979 6. Soerjono Soekanto Soekanto, Hukum Adat Indonesia, 1981 CORAK & SISTEM HUKUM ADAT Soepomo: Sistem hukum adalah kebulatan aturan-aturan yang berdasarkan suatu kesatuan alam pikiran.

5 Views0 Downloads

6 Koefisien Variasi smpawahidhasyim2rejoso

Koefisien Variasi Koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan standar dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persen- tase.

8 Views0 Downloads

KETERAMPILAN MENGADAKAN VARIASI STIMULUS

3.Variasi media danalat yang dapatdiraba, dimanipulasi, dandigerakkan (motorik). Peragaan yang dilakukan guru/siswa, model, patung, topeng. 4. Variasi media . dan ...

9 Views0 Downloads

Menemukan Tema Latar dan Penokohan Cerita Pendek

Mengambil tomat. Mengambil ikatan kacang. Bukan untuk dimakan, hanya untuk mengganggu Mang Sayur yang baik hati. Watak Pelaku. Watak tokoh Mang Sayur adalah : sabar,baik hati, dan murah senyum. Penokohan langsung melalui Narasi Pengarang. ... PENOKOHAN MELALUI DESKRIPSI KEADAAN LINGKUNGAN RUMAH.

14 Views0 Downloads

Latar Belakang Standar dan Prosedur AIPT

Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Rencana Strategis Depdiknas/Kemdiknas 2005-2009, 2010-2014 . Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17/2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana

11 Views0 Downloads

Latar Belakang Strategi Regulasi dan Undang undang

Pengembalian biaya diperoleh didalam jangkauan price cap Kegagalan dalam memenuhi standar kinerja tertentu mensyaratkan badan usaha swasta dikenakan denda ganti rugi kepada konsumen yang terkena Kerangka Pengaturan Amerika Serikat dan Kanada Komisi tingkat negara bagian atau propinsi (beranggotakan 3 sampai 7 orang) Bertanggung jawab atas semua ...

23 Views0 Downloads

LATAR BELAKANG WordPress com

TRI MARTIANA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA Berikut adalah pola makan yang mengikuti 13 Pesan Dasar “Gizi Seimbang” sangat dianjurkan untuk mendapatkan kecukupan Gizi bagi Remaja : Makanlah aneka ragam makanan yang terdiri dari zat tenaga,zat pembangun,dan zat pengatur Makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi Makanlah makanan sumber karbohidrat,setengah dari ...

8 Views0 Downloads

Latar Belakang Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia

Catatan harian juga dapat difokuskan pada area tertentu misalnya bagaimana seorang anak belajar menulis/membaca Nama Anak : Jody Tanggal & Waktu : 6 Agustus 2014 pk 08.15

18 Views0 Downloads

LATAR BELAKANG TERAPI BERMAIN

Sosialisasi : bagaimana dapat bermain bersama, meningkatkan hubungan yang sehat dalam kelompok. Contoh Sasaran terapi bermain bagi anak tunagrahita : Tunagrahita ringan : memiliki kemampuan koordinasi motorik yang baik, persepsi yang baik, berkreasi, fantasi, mengikuti pelajaran yang formal, untuk dapat berprestasi.

10 Views0 Downloads

LATAR BELAKANG uptdbpsgubeng files wordpress com

Pengembangan Sistem Penilaian V. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5.1. Kegiatan: Pelatihan PAKEM bagi 6 guru Bahasa Indonesia OH (Orang Hari) 10.000 12 199.600 6 60.000 VI. Pengembangan Sarana dan Pra-sarana Sekolah/ Madrasah VII. Pengembangan Manajemen Sekolah/Madrasah VIII. Pembinaan Kesiswaan/ Ekstrakurikuler IX.

15 Views0 Downloads

Latar belakang masalah Gunadarma

- Apakah Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk mobil Toyota Avanza pada masyarakat Kota Depok? - berapakah hasil pengaruh variabel harga, merk, dan kualitas setelah melakukan pembelian produk mobil Toyota Avanza?

16 Views0 Downloads

POKOK POKOK ISI LATAR BELAKANG RUMUSAN MASALAH TUJUAN

MEMPERSIAPKAN PROPOSAL PTK Oleh: Agus Kristiyanto ... CONTOH JUDUL PTK (1) Optimalisasi Penerapan Penggunaan Film Animasi (X) untuk meningkatkan Kemampuan Mengenali Gerakan Bagian-bagian Tubuh (Y) pada Siswa Kelas X.4 SMU Negeri 1 Wonogiri Semester 2 Tahun Ajaran 2007/2008. CONTOH JUDUL PTK (2) Peningkatan Kearifan Lingkungan (Y) melalui ...

13 Views0 Downloads