Fotoğraf ve Sinemada Kompozisyon: “Altın Oran ve Fibonacci ...

Foto Raf Ve Sinemada Kompozisyon Alt N Oran Ve Fibonacci -ppt Download

  • Date:03 Jul 2020
  • Views:15
  • Downloads:0
  • Size:5.96 MB

Share Presentation : Foto Raf Ve Sinemada Kompozisyon Alt N Oran Ve Fibonacci

Download and Preview : Foto Raf Ve Sinemada Kompozisyon Alt N Oran Ve Fibonacci

Report CopyRight/DMCA Form For : Foto Raf Ve Sinemada Kompozisyon Alt N Oran Ve Fibonacci


Transcription:

FOTO RAF VE S NEMADAKOMPOZ SYON ALTIN ORAN VE F BONACC D Z M Murat Ayta .
ALTIN ORAN Alt n oran g nl k ya ant m zda matemati in estetik g zelli e etkietti i her alanda kar m za kan bir kavramd r Alt n oran n ok e itlitan mlar verilebilirama alt n oran neticede.
matematiksel bir kavramd r ve de eride 1 618033 olarakdevam eden ondal k birsay d r G zelliklerin Akdeniz havzas ve civar nda parlak d nemde Egeli.
filozoflar ve matematik ilerAlt n orana ili kin matematik bilgisi ilk kez 3 Y zy lda klid in eler adl yap t nda a t ve ortalama oran ad yla kaydage irilmi tir Eldeki veriler bu bilginin ge mi inin asl nda EskiM s r da 3000 y l na kadar dayand n g stermektedir Grek.
d nyas na da Pythagoras ve Pythagoras cular taraf ndan tan t ld ileri s r l r devrin mimarlar n n yaratt bir k sm da g n m ze ula abilmi ba yap tlardaki g zelli in s rlar n bulmaya al t lar Bir sanateserindeki bir mimari yap daki var olan bu oranlar n ne olmas .
gerekti ini ara t rd lar Pisagor alt n oranla ilgili a a daki d ncelerini dilegetirmi tir Bir insan n t m v cudu ile g be ine kadar olan y ksekli ininoran ile kolunun ile dirse i elinin ucuna oran bir.
dikd rtgenin uzun ve k sa kenarlar n n oran hepsi ayn d r Bunun sebebi nedir nk t m par an nb y k par aya oran b y k par an n k k.
par aya oran na e ittir Bir okmatematik i ve bilim insan n n y llar boyu ilgisini eken ve ara t rmalara konu olan bu rakama alt noran kutsal oran m kemmel oran gibi isimleratfedilmektedir .
Bunun nedeni bu orana g re yap lanve yarat lan resimlerin mimari eserlerin bir dikd rtgeninveya do ada bulunan bir i e inyapraklar n n insan n alg layabildi i.
en g zel g z nizam olmas ndand r Sanatta ve mimaride ise Alt n Oran veren bir ok eserbulabilmekteyiz Eski Yunan Mimarisinden Leonardo Da Vinci Raphael Rubens Boticelli gibi nl ressamlar da resimlerindeAlt n Oran kullananlar n ba nda gelmektedir .
Fibonacci Say lar ve Alt n Oran Fibonacci say lar 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181 6765 eklinde devam eder ile Alt n Oran aras nda ilgin bir ili ki vard r Dizideki ard k ikisay n n oran say lar b y d k e Alt n Oran a yakla r .
Fibonacci ard klar Alt n Oran ili kisi yorumlamas d r Diziilerledik e iki terim aras ndaki oran 1 618 ya yakla r 6765 4181 1 61803396 Alt n Oran anlatman n en iyiyollar ndan biri i e bir kare ile.
ba lamakt r Bir kareyi tam ortas ndan ikie it dikd rtgen olu turacak ekilde ikiye b lelim Dikd rtgenlerin ortak kenar n n .
karenin taban n kesti i noktayapergelimizi koyal m Pergelimizi ylea al m ki izece imiz daire kareninkar k esine de sin yani yar ap bir dikd rtgenin k egeni olsun .
Sonra karenin taban n izdi imizdaireyle kesi ene kadar uzatal m Yeni kan ekli bir dikd rtgenetamamlad m zda kareninyan nda yeni bir dikd rtgen elde.
etmi olaca z te bu yeni dikd rtgenin tabanuzunlu unun B karenin tabanuzunlu una A oran Alt nOran d r Karenin taban.
uzunlu unun A b y kdikd rtgenin taban uzunlu una C oran da Alt n Oran d r A B 1 6180339 Alt n Oran C A 1 6180339 ALTIN ORAN.
Elde etti imiz bu dikd rtgen ise bir Alt n Dikd rtgen dir nk uzun kenar n n k sa kenar na oran 1 618 dir yaniAlt n Oran d r Art k bu dikd rtgenden her bir kare kard m zda elimizdekalan bir Alt n Dikd rtgen olacakt r .
Bu karelerin kenar uzunluklar s ras yla Fibonacci say lar n verir inden defalarca kareler kard m z bu Alt n Dikd rtgen inkarelerinin kenar uzunluklar n yar ap alan bir emberpar as n her karenin i ine izersek bir Alt n Spiral elde ederiz Alt n Spiral bir ok canl ve cans z varl n bi imini ve yap ta n .
olu turur Buna rnek olarak Ay i e i bitkisini g sterebiliriz Ay i e inin ekirdekleri alt n oran takip eden bir spiralolu turacak ekilde dizilirler Mimaride de ok s k kullan lan bu oran insan g z neen ho gelen dikd rtgenin uzun ve k sa kenarlar .
aras ndaki orand r Da Vinci nin sa n n Son Ak amYeme i isimli tablosundaki odan n vemasan n t m anahtar l leri alt noran zerine kurulmu tur .
Asni res de Y kananlar tablosundabir ok kez alt n orana ba vurmu tur G ky z n n yery z ne oran resminsa alt k esindeki ocu un su izgisine oran sa altta oturan ki inin.
er eve i indeki pozisyonu veneredeyse di er t m elerin kendii indeki oranlar alt n orana ya uygunya da yak nd r Th odore G ricault La zattera della.
Foto raf ve sinemadaki kullan m na gelince her nekadar k s ratl bir say gibi g r nse de Alt n Oran kullanmam z m mk nd r Bunun i in yapmam zgereken kadraj m z 9 e it dikd rtgene b lerek ilginoktas n ortada yeralan kesi im noktalar ndan birine.
yak n yerle tirmek Tam bir Alt n Oran olmasa bile bui imizi g recek prensip 1 3 kural olarak bilinir G r nt y olu turmadan nce nce kare yatay ve dikey olarak eb l n r Bu izgilerin kesi ti i.
noktalar iyi bir kompozisyonda ilgimerkezinin yerle ebilece i d rtse ene i g sterir Alt n kesim noktalar Genel olarak konunun tam karenin merkezinde yer ald .
foto raflar merkezinde yer ald foto raflar konununmerkezden uzakta yer ald foto raflardan daha az hareketlive daha az heyecan vericidir Konunun merkezden kayd r ld foto raflarda te bir kural ndan Alt n oran yararlan labilir Manzara foto raflar nda da ufuk izgisi de te bir kural na.
g re yerle tirilebilir Ufuk izgisini merkeze yerle tirmektenka nmal d r Dura an yelkenlimerkezde ufuk Dinyelkenli alt n izgisi ortalanm noktada g ky z .
oran nda 2 3 oran nda amik Dinamik yelkenli alt nnoktada g ky z 1 3oran nda 1 3 kural na rnekler .
1 3 kural na rnekler Alt n genler Diyagonal izgiler ile foto raftadinamik bir simetri etkisi yarat labilir Alt n genler .
Birfoto rafta sadece ana konunun alt n kesimkural na g re yerle tirilmesi orant n n yeterliolmas anlam na gelmez Ana eyi destekleyenyard mc elerde kendi b lmelerinde alt nkesim kural na g re yerle tirilmelidir Bunun.
yan nda ana ve yard mc elerin er evenint m ne oram da nemlidir te bir kural sinematografik kompozisyonda nemlidir nk 35m kare hemen hemen alt ndikd rtgen l lerindedir .
G rsel olarak kadraj 8 e it par aya b lmekzordur Bu nedenle iki dikey ve iki yatay izgiylekadraj e it par aya b len te bir kural n kullanmak daha kolayd r er eve i inde ilgi oda olan ana enin y z tam olarak.
Fibonacci spiralinin i ine yerle tirilmi tir Ayn zamanda lerkural na g re sa st alt n noktada bulunmaktad r Bununlaberaber kompozisyon alt n genlerden faydalan larakolu turulan diagonal bir yap yla kontrastla desteklenmi tir Amistad 1997 .
Er Ryan Kurtarmak Saving PrivateRyan 1998 Sanat tarihi boyunca mimarlar n ressamlar n heykeltra lar n binlerce defa uygulad bu oranlar bug n de uygulanmaya devam etmektedir .
Tarihleri y zy l a mas na bir ok teknolojik devrimlerya amalar na ra men foto raf ve sinema sanatlar daalt n orandan vazge ememi lerdir KAYNAK A http www creativeautomaton com... .
designforbusiness the golden r... http creativesagest blogspot com 20... o secret to aesthetics html http worldtruth tv the golden ... .
NAZIM ANKARALIG L FOTO RAF VE S NEMADA KOMPOZ SYON ALTIN ORAN VE FIBONACCI SP RAL BA LAMINDA SPIELBERG F LMLER ZER NE G RSEL Z MLEME D NCELER DERG S EGEGüzelliklerin Akdeniz havzası ve civarında parlak dönemde Egeli filozoflar ve matematikçiler. Altın orana ilişkin matematik bilgisi ilk kez İ.Ö. 3. Yüzyılda Öklid’in "Öğeler" adlı yapıtında "aşıt ve ortalama oran" adıyla kayda geçirilmiştir.

Related Presentations