HALATUJU PENDIDIKAN ISLAM JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

HALATUJU PENDIDIKAN ISLAM JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR-ppt Download

  • Date:08 Aug 2020
  • Views:54
  • Downloads:0
  • Size:268.22 KB

Share Presentation : HALATUJU PENDIDIKAN ISLAM JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

Download and Preview : HALATUJU PENDIDIKAN ISLAM JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

Report CopyRight/DMCA Form For : HALATUJU PENDIDIKAN ISLAM JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR


Transcription:

HALATUJU PENDIDIKAN ISLAMJABATAN AGAMA ISLAM SELANGORDisediakan Oleh Muhamad Asmadi bin MustakimKetua Sektor Pengurusan Akademik.
Kandungan1 Pemikiran Pendidikan Barat Dan Islam2 Pemikiran Pendidikan Islam JAIS3 IHES Dan Pendidikan Islam JAIS Kurikulum.
Ko Kurikulum Dan HEM Pentaksiran4 Kemenjadian Murid5 Kaedah Dan Matlamat6 Penutup.
PERBANDINGAN PEMIKIRANPENDIDIKAN BARAT DAN ISLAM CONVENTIONAL EDUCATION INTEGRATED HOLISTICSYSTEM EDUCATION SYSTEM IHES BASED ON THE LEARNING BASED ON THE LEARNING PRACTICE.
A SOURCE THE REVEALATION FROMA COGNITIVE PSYCHOLOGYa PIAGET THE CREATOR RABB b JEAN DAVID i AL QURANii AS SUNNAH.
c LEV VYGOTSKYEXAMPLE AL ALAQ IQRA d DAVID NORMANAL MUZAMMILAL MUDDATHIR.
B EDUCATOR MURABBIB BEHAVIORAL PSYCHOLOGYC STUDENT MUTARABBIa IVAN PAVLOVD PROCESS TARBIYAH.
b B F SKINNERE SYSTEM MANHAJ ROBBANIc THORN DIKEF PEDAGOGY MAHABBAHd E R GUTHRIE.
LOVE AND CARE e ROBERT GAGNE G TARGET HEART QALB H OUTCOME QURANIC GENERATIONC HUMANISTIC PSYCHOLOGY INSAN ROBBANI f CARLS ROGERS I FOUNDATION AQIDAH TAWHEED .
g ABRAHAM MASLOW CONVENTIONAL EDUCATION INTEGRATED HOLISTICSYSTEM EDUCATION SYSTEM IHES BASED ON THE LEARNING BASED ON THE LEARNING PRACTICEUNIFICATION OF KNOWLEDGE.
1 SEGREGATION OF MANKIND ARE DESCENDANTS OFKNOWLEDGE SECULARISM ADAM AND HAWAWE ARE FROM ONE UMMAH2 DARWINISMAL HUJURAT.
3 MATERIALISM4 NATIONALISM LAWS AND VALUES DERIVED5 SOCIALISM FROM DIVINE GUIDANCE SUNNATULLAH .
6 COMMUNISMKNOWLEDGE FIQH USULUDDIN SCIENCES LANGUAGES ASTRONOMY MATHEMATICS PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM.
Pendidikan Islam JAIS adalah satu usahaberterusan ke arah membina potensiindividu berilmu beriman beramal berakhlak mulia dan berketrampilansecara seimbang dan sepadu.
berlandaskan Wahyu Allah dan SunnahRasulullah bagi melahirkan masyarakatmuslim yang bertaqwa maju mampubersaing untuk mendapat kesejahteraandi dunia dan kebahagiaan di akhirat.
Pembelajaran sepanjang hayatSatu proses membina tamadun5 Kemenjadian murid Tugas Pendidikan Islam JAIS adalah satu usaha berterusan ke arahmembina potensi individu berilmu beriman beramal berakhlak.
mulia dan berketrampilan secara seimbang dan sepaduberlandaskan Wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah bagi melahirkanmasyarakat muslim yang bertaqwa maju mampu bersaing untukmendapat kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat Dasar Tapak Imbangan dunia dan akhirat.
Integrasi Holistikkeberhasilan Utama IHES DAN PENDIDIKAN ISLAM INTEGRATED AND HOLISTIC EDUCATIONUNIVERSAL PRINCIPLE.
VISION MATERIAL MEDIAPHILOSOPHYHUMAN POTENTIALDEVELOPMENT CURRICULUMEN IHE ASI.
KEMENJADIAN MURIDKURIKULUM TERASRPP RPH KURIKULUM CKAMIL KO KURIKULUM KONSTRUSUKAN PENTAKSIRAN.
MUKTASA GURUIKHTISAS CPEDAGOGI PENTAKSIRANAN PENILAIAN KEMENJADIAN.
Objektif Strategi BPI 2015 Memperkasa SistemPendidikan Islam BagiMelahirkan Modal Insan PROSES IHES.
Memperkasa Sistem Pendidikan Islam Bagi Melahirkan Modal InsanMATLAMAT MURID PEMBENTUKAN PERIBADI MANUSIA ILMU BERFIKIR AKAL INTELEK AQIDAH IMAN HATI 3 PENGHUNI.
IHSAN TAQWA JIWA SIFAT ROH 1 CIRI FUNGSITINDAKAN JASAD RUMAH Knowledge and taqwa the secret of success .
ITEM PROSES FUNGSIAKAL BERFIKIR BETUL SALAHHATI PENYUCIAN HALAL HARAMJIWA PEMURNIAN SYUBHAHROH PENGHIDUPAN NYAWA.
JASAD AMALAN SAH BATAL SASARAN PEDAGOGI DAN PROSESSTARBIYAH ADALAH HATI MENYUCIKAN HATI MAKSUD SABDA RASULULLAH SAW DIDALAM DIRI KAMU ADA SEKETUL DAGING .
SEANDAINYA IA BAIK MAKA SELURUHANGGOTANYA AKAN MENJADI BAIK SEANDAINYAIA BURUK MAKA SELURUH ANGGOTANYA MENJADIBURUK SEKETUL DAGING ITU ADALAH HATI BUKHARI MUSLIM .
SAYANG IKHLASCINTA MEREDHAIKETENANGAN QURANIC GENERATION 7 ATTRIBUTES .
7 AMANAH MATLAMAT PERANAN HIDUP6 DEEN SISTEM KEHIDUPAN YANG LENGKAPMU AMALAH KOMUNIKASI DAN INTERAKSIISTIQAMAH BERPENDIRIAN TEGUH STABIL MANTAP3 HIKMAH KESESUAIAN AL QURAN DAN SUNNAH.
2 TAZKIYAH TULEN DAN KEMBALI KEPADA FITRAH1 TAWHID AQIDAH SEBAGAI ASAS KEHIDUPAN KAEDAH DAN MANAGING OUR LIFEWHAT GOAL.
IMPLEMENTATION APPROACH UKHUWAH HIKMAH WHO HUMAN SYSTEM FOUNDATION TARBIYAH .
KEHIDUPAN1 Pembelajaran Pengajaran2 Bimbingan3 Latihan4 Khidmat nasihat.
5 Runding cara conventional education system. based on the learning theory. cognitive psychology . piaget. jean david. lev vygotsky . david norman. bloom . behavioral psychology

Related Presentations

KOMPETENSI JABATAN DAN PETA JABATAN

Lakukan inventarisasi setiap jabatan baik struktural ataupun fungsional (umum dan tertentu) yang terdapat dalam setiap unit kerja (paling tinggi eselon II). Susun seluruh jabatan tersebut secara vertikal dan horisontal berdasarkan kedudukan setiap jabatan dalam unit kerja (paling tinggi eselon II). Gunakan struktur organisasi yang ada.

22 Views0 Downloads

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IMAN KEPADA ALLAH The Faith To

Mengkaji dan mengetahui Sifat- Sifat Allah dan Asmaul husna Untuk menumbuhkan dan mempertebal keimanan kepada Allah SWT,maka seorang muslim perlu mengetahui dan mengkaji sifat-sifat Allah serta Asmaul Husna-Nya. Allah memiliki segala kesempurnaan,baik dari segi zat maupun perbuatan-Nya. Sifat-sifat allah, oleh beberapa ulama dibagi kedalam 20 ...

24 Views0 Downloads

HAND OUT MATAKULIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Tolok ukur keislaman adalah menjadi rahmat. Sehingga selama seorang muslim melakukan kebaikan (rahmat) untuk Allah, orang lain dan alam, berarti dia telah melaksanakan agamanya, sebaliknya meski ritualnya bagus akan tetapi perilakunya tidak mendatangkan rahmat maka belum bisa dikatakan muslim yang sempurna.

15 Views0 Downloads

INFORMASI SEKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SMA SMALB amp SMK

drs. h. leksono, m.pd.i kepala bidang pendidikan agama islam kanwil kementerian agama propinsi jawa timur 2017 kementerian agama ri visi kementerian agama terwujudnya masyarakat indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong misi kementerian agama meningkatkan ...

42 Views0 Downloads

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Direktori File UPI

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. definisi pendidikan agama Islam disebutkan dalam Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SD dan MI adalah :"Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al ...

20 Views0 Downloads

MATA KULIAH Pendidikan Agama Islam SKS 2

HAKEKAT MANUSIA DALAM ISLAM Manusia Dalam Kajian Ilmu Naturalisme memandang manusia sebagai makhluk yang bergantung pada alam. Materialisme substansi manusia dari materi mengingkari eksistensi ruhani. Monisme (jabariyah), daya kreasi ditentukan oleh kehendak, takdir Tuhan. MANUSIA DALAM KAJIAN FILSAFAT Filsafat 1.

14 Views0 Downloads

Tugas Pendidikan Agama Islam WordPress com

Materi : Islam, Iptek dan Seni Budaya. Kelompok 8 : Rosa Pina Septiana S. Susi Listia. Riski Demiyanti Ramadhani. Tugas Pendidikan Agama Islam

32 Views0 Downloads

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS KARAKTER

KEBIJAKAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH Oleh Drs. H. Jamal, M.Pd.I Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam

14 Views0 Downloads

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Joni ahmadmughni m e sy

Ulama Islam: agama sebagai undang-undang kebutuhan manusia dari tuhannya yang mendorong mereka untuk berusaha agar tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. RUANG LINGKUP AGAMA ASPEK

16 Views0 Downloads

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM II

Sesungguhnya makanan Siti Maryam takkala melahirkan Nabi Isa a.s adalah buah kurma. Sekiranya, Allah s.w.t., menjadikan suatu buah yang lebih baik dari pada buah kurma, maka Allah telah memberi makan buah itu kepada Siti Maryam.” (H.R. Bukhari)

16 Views0 Downloads

Seminar Pendidikan Agama Islam Direktori File UPI

Pendidikan Karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan-kamil.

14 Views0 Downloads

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KODE MATA KULIAH IPKU 1001 SKS

Inti riyadhoh dalam tasawuf adalah dzikir. * Aktualisasi akhlak dalam kehidupan Indikator manusia berakhlak: manusia yang beriman kokoh (tanda-tandanya al:khusyu’ dalam sholatnya,mengabdi hanya untuk Allah,tawadhu’, bergetar hatinya saat disebut asma Allah, bersikap arif, mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri, berpaling dari ...

9 Views0 Downloads