IEC 61508 - NTNU

IEC 61508 NTNU-ppt Download

  • Date:19 Aug 2020
  • Views:11
  • Downloads:0
  • Size:2.70 MB

Share Presentation : IEC 61508 NTNU

Download and Preview : IEC 61508 NTNU

Report CopyRight/DMCA Form For : IEC 61508 NTNU


Transcription:

RCM som beslutningsverkt y for Jernbaneverket5 6 mai 2015 Quality Hotel Expo Fornebu OsloJ rn Vatnjorn vatn ntnu no.
JernbaneverketHans svee jbv no Seksjon vedlikeholdsstyring Videreutvikle BaneData for styring av vedlikeholdetav infrastrukturen med fokus p .
BrukervennlighetVedlikeholdsstyring BaneData Effektiv planlegging og oppf lging Systematisk arbeid for god kvalitet p infrastrukturinformasjon Kostnadseffektivitet.
Gi brukerst tte og bist med oppl ring innenforvedlikeholdsstyring Hans Svee Knut B Green P l SkoganTRONDHEIM OSLO TRONDHEIM Koordinere superbrukere Oppdatere utvikle kursmateriell og brukerdokumentasjon.
Videreutvikle og vedlikeholde Vedlikeholdsh ndboka slik at denunderst tter Drifts og vedlikeholdsprosessen Koordinere sentralt RAMS arbeid innen vedlikehold Videreutvikle og tilpasse analyseverkt y og prosedyrer Karl Erik Hermodfor oppf lging av utvikling i risiko relatert til etterslep og utest ende Holmlund Martinsen.
oppgaver tilstand DOP UT OSLO OSLO St for og koordinere Beste Praksis seminarer Bist i arbeidet med sikre at Jernbaneverkets vedlikeholdsstyring im tekommer gjeldendemyndighetskrav Gjennomf re vedlikeholdsanalyser som grunnlag for kontinuerlig forbedring av.
vedlikehold og bygging av nye anlegg Videreutvikle Maximo som et Asset Management System herunder koordinereJ rn VatnJBV s Maximo forumBaneData i vedlikeholdsstyringen.
oppdateringoppdateringDop UT KostPlanTilpassingMobilt BaneData.
Banedata Innsyn VedlikeholdsprosessenDaglig styring av forebyggende og korrektivt vedlikehold samt FV prosjekterPLANLEGGE NESTE FV 1 r PLANLEGGE NESTEInfrastruktureier.
R kontroller kontroller RFV kontroller FVK FVKorrektivt AKV UKV prosjektBaneD LUKKET UKVFV kontroller FVK .
Korrektivt AKV UKV FV prosjekt FVP ata FV prosjekt FVP Beredskap VPLAN BeredskapPLANLAGT MOTTATT.
Maxim FornyingSLUTTF RTLeverand rNedlasting av AO FVK FVP Mobil enhet Rapportering p AO FVK AKV UKVUKV PDA iPad PC.
Introduksjon Jernbaneverket har implementert et konsept med Generiske RCM analyser Dette inneb rer beskrivelse av hvordan man gjennomen generisk tiln rming skal finne mest mulig riktig.
vedlikehold og hvordan dette skal dokumenteres Med generisk menes stor grad av likhet og overf rbarhetmellom komponenter og systemer med hensyn til tekniskoppbygging virkem te og svikt rsaker Med basis i generisk analyse foretas lokale justeringer.
Generisk referanse Tiln rmingen er blitt benyttet ved etablering avgeneriske arbeidsrutiner i Jernbaneverket sittvedlikeholdsprosjektet i perioden 2002 til 2003 samt vedrevisjon av generiske arbeidsrutiner i 2005.
Resultatet av dette arbeidet er dokumentert idataverkt yet Manifer og betegnes Generisk referanse Det vil v re behov for videreutvikle generisk referanse Jernbaneverket sin RCM instruksenskal benyttes i f lgende situasjoner.
1 Ved analyse av systemer hvor det ikke eksisterer engenerisk referanse2 Ved analyse av systemer hvor den generiskereferansen ikke synes relevant3 Ved bygging av ny infrastruktur herunder ogs ved.
anskaffelse av nye komponenter eller systemer4 Som f lge av endrede rammebetingelser for eksempelnye myndighetskrav kte krav til punktlighet ny vitenom sviktmekanismer levetider og nye metoder forforebyggende vedlikehold.
BeskrivelseKap 3 1 Krav til gjennomf ringKap 3 1 1 PersonellkvalifikasjonerKap 3 1 2 InformasjonsbehovKap 3 2 Funksjonsnedbryting.
Kap 3 3 Utstyrsklassifisering Beskrivelse fortsKap 3 4 RisikovurderingKap 3 4 1 Arbeidsmetodikk ved risikovurderingKap 3 4 1 1 Informasjon om utstyr.
Kap 3 4 1 2 Beskrivelse av funksjonsfeilKap 3 4 1 3 UtstyrsfeilKap 3 4 1 4 Faktorer som p virkerkonsekvensvurderingenKap 3 4 1 5 Risikoklassifisering.
Beskrivelse fortsKap 3 5 Valg av type vedlikeholdKap 3 5 1 Arbeidsmetodikk ved valg av type vedlikeholdKap 3 5 1 1 Karakteristikk av utstyrsfeilKap 3 5 1 2 Beslutningssti.
Kap 3 5 1 3 Vedlikeholdsopplegg Funksjonsnedbryting Ved gjennomgang skal det etableres et utstyrs objekthierarki Systemet som skal analyseres brytes ned til et niv der det ermulig identifisere naturlige vedlikeholdsobjekter for.
eksempel Sporvekseldrivmaskin Generisk RCM referanse omfatter f lgende hovedsystemer Underbygning Overbygning Elektro h yspent KL og banestr mforsyning .
Elektro lavspent Signal og sikring Funksjonsfeilanalyse I JBV sin prosedyre er det ingen eksplisittfunksjonsfeilanalyse FFA .
FFA gjennomf res som en del av FMEA analysen Viktige felter i analysen FMEA Funksjonsfeil feilmode p systemniv Manglende signalbilde Utstyrsfeil feilmode p komponentniv .
Avbrent rsak feil rsak feilmekanisme Grunnleggende rsak sviktmekaniske til utstyrsfeilen angis F eks korrosjon utmatting slitasje MTBFU MTBF Mean Time Between Failure .
MTBFU i mangel p gode data1 La n betegne antall enheter det er observert feil for2 La Y betegne antall r med feilstatistikk for disse enhetene3 La XM betegne antall feil i denne perioden for disse enhetene ogden feilmoden som vurderes.
1 XM vil v re antall feil med dagens vedlikeholdsregime2 Vi skal finne MTBFU uten vedlikehold3 Vi m derfor ogs ansl hvor mange feil vi ville erfart dersom det ikke ble utf rt vedlikeholdfor disse n enhetene vanskelig 4 Ansl derfor XU til v re antall feil du ville erfart uten.
forebyggende vedlikehold XU XM5 For beregne MTBFU benyttes formelen MTBFU n Y XU Levetidsforl p Levetidsforl pet skal benyttes i fastsettelse av vedlikeholdstype iforbindelse med RCM beslutningstre.
Levetid i denne sammenheng er knyttet til de enkelteutstyrsenhetenes funksjoner og utstyrsfeil og m ikke forvekslesmed konomisk levetid som gjelder for systemer Hensikten med beskrive levetidsforl pet er skille mellomslitasje aldringsfeil og tilfeldige feil.
For slitasje aldringsfeil er det ogs viktig skille mellom feil somhar liten spredning markert kning og feil med stor spredning Levetidsforl p Jernbaneverket Levetids forl p Kode Forklaring Illustrasjon Typisk utstyrTilfeldig feiling Antall svikt per Svikt per tidsenhet Ofte finnes denne.
T tidsenhet er konstant svikttypen hos elektroniskekomponenterUforutsigbar alder Antall svikt per tidsenhet er kende Svikt per tidsenhetmed alderen og.
svikttidspunktet Tidinntreffer med storspredning Forutsigbar alder Antall svikt per Mekaniske komponentertidsenhet er kende Svikt per tidsenhet.
med alderen ogsvikttidspunktet Tidinntreffer med litenspredning Code Description Failure characteristic.
OGF Observable gradual failureprogression It is possible todetect the failure prior to failure FailureFailure progressionCritical failure progression.
Maintenance limit Skjema forTmaint TcritTime levetidsforl p erOFF Observable fast failureprogression The Point P is the.
videreutviklet av NSBFailure progressionfirst point in time where it is F Failure NSB sitt skjemaet erCritical failure progression.
possible to reveal an emergingfailure When the failureprogression exceeds a limitingvalue a failure F occurs Thismodel is often referred to as the P.
vist til venstrePF model PF ADT Aging defined point of time for an Her tas ogs innincreasing hazard rate z t .
forhold forHazard rateIn the Weibull model we assumean aging parameter in theorder 3 to 4 tilstandskontroll.
AUT Aging undefined point of time for Jernbaneverket harincreasing hazard rate ikke innarbeid detteHazard rate.
In the Weibull model we assumean aging parameter in theorder 2 skjemaet per dagsRF The hazard rate is timeindependent random failures .
aging parameter 1 This is typicalHazard ratefor components where a failure iscaused by external shocks e g for some electrical components .
Flere felter i forhold til en barrieremodellInitierendeTOPP hendelsePrim rfeil eller Barriere som Andre barrierer Konsekvensreduserendefeilsituasjon vedlikeholdes barrierer.
Topphendelse Sikkerhet TH S Kode Forklaring Konsekvensklasse AVS Avsporing K5STT Sammenst t tog tog K6STO Sammenst t tog objekt K5.
BRA Brann K5PSP Passasjer skadet p plattform K4PLO Personer skadet ved PLO K5PSS Personer skadet i og ved spor K5AVE Avsporing med ekstra stor konsekvens K6.
Ingen konsekvens K1 worst case se pKK senere lysark Eksempel avsporing AVS Initierende fC K3TOPP hendelse.
Prim rfeil eller Barriere som Andre barrierer Konsekvensreduserendefeilsituasjon vedlikeholdes barrierer Topphendelse Punktlighet TH P Kode ForklaringFST Full stopp.
SAF Sakte fartMAN B Manuell togfremf ring blokkstrekningMAN S Manuell togfremf ring stasjon Ingen konsekvens PTH S og PTH P.
Det skal angis sannsynlighet for at gitt utstyrsfeil leder tilangitt topphendelse mht sikkerhet punktlighet og Milj verdisikring Hvis f eks gitt utstyrsfeil i 1 av 1000 tilfeller leder til angitttopphendelse for sikkerhet er PTH S 0 001 10 3.
KONSEKVENSKLASSERK1 Ufarlig K2 Farlig K3 Alvorlig K4 Kritisk K6 KatastrofalFrav rs Alvorlig Eller 10 drepte 2F rstehjelps skadeskade skade fare skade med og flere.
skade inntil 4 Inntil 1 r for uf rhet varig drepte Ved gjennomf ring av generiske analyser skal konsekvensen mht punktlighet alltidsettes lik K6 dersom utstyrsfeilen kan f betydning for punktligheten Eventuelljustering skal foretas i lokale tilpasninger kommer senere .
kr 20 200Milj verdi kr 10 000 kr 100 000 kr 2 20 mill Mer enn kr Inntil kr 10 mill og eller 100 000 2 mill og eller 200 mill .
000 og eller sv rtog eller og eller alvorlige og og elleringen alvorlige ogsm betydelige langvarige permanentemilj skader langvarige.
milj skader milj skader milj skader milj skadermilj skader Fastsetting av av frekvens Anbefalinger PKK og PIHSikkerhet Punktlighet Milj Verdisikring.
PIH PTH S PIH PTH P PIH PTH M VPKK 0 1 PKK 1 0 PKK 1 0 I relasjon til barrieremodell 1 MTBFU PIH PTH S PKKR d lysp re Kollisjon.
svikter Tog TogUtbrent p re Forebyggende Retningsstilling blokk Togledelse Varsling utskifting ATC kan f redusert farten Togledelse Vurdering av risiko.
4 Ekstremt h y og helt uakseptabel risiko Forebyggende vedlikehold eller redesign p krevd 3 Uakseptabelt risikoniv Forebyggende vedlikehold eller redesign p krevd Akseptabelt risikoniv Forebyggende vedlikeholdsaksjon skal tilordnes Nytte kost vurderingerb r gjennomf res ved lokale analyser Lavt risikoniv Kan velge planlagt korrektivt vedlikehold dersom det ikke er penbart at en.
1 forebyggende vedlikeholdsaksjon er l nnsom Ved tvil tilordnes forebyggende vedlikehold someventuelt kan fjernes i forbindelse med lokale analyser 0 Kategori 0 Neglisjerbart risikoniv Ingen eksplisitt vurdering p krevd Risikomatrisen mht Sikkerhet for delstrekning .
Frekvenskategori KonsekvensPr r K1 K2 K3 K4 K5 K6F6 10 2 2 2 3 4 4F5 10 1 1 2 2 2 3 4F4 1 0 1 0 1 1 2 2 3.
F3 0 1 0 01 0 0 1 1 2 3F2 0 01 0 001 0 0 0 1 1 2F1 0 001 0 0001 0 0 0 0 1 1F0 0 0001 0 0 0 0 0 1 Myndighetsniv .
Myndighetsniv settes til H H yt for risikoniv 3 og 4med hensyn til sikkerhet og L Lavt for risikoniv 0 1 og Myndighetsniv er viktig for prosessen med lokaletilpasninger L Lokal beslutningsmyndighet.
H Sentral RAMS gruppe Vedlikeholdsdirekt r Dokumentasjon av RCM Dokumentasjon av RCM Type planlagt vedlikeholdType vedlikehold Forklaring.
Planlagt korrektivt Vedlikehold som er planlagt utf rt etter utstyrsfeil harvedlikehold inntruffetRutinemessig utskifting overhaling av utstyret for forhindrePO at utstyrsfeil inntreffer Gjentas med faste intervalleroverhaling utskifting.
kalendertid eller driftstid Periodisk visuell tilstandsvurdering med form l bestemmeom tilstandstyrt reparasjon er n dvendig Periodisk funksjonstest med form l avdekke omfunksjonsfeil har inntruffet .
Tilstandsstyrtvedlikehold Periodisk tilstandsm linger med form l bestemme omtilstandstyrt reparasjon er n dvendig Kontinuerlige tilstandsm linger med form l avdekkeTK K begynnende feiltilstander og fastsette n r tilstandstyrte.
reparasjoner er n dvendig Lokal tilpasning Resultatet av en RCM analyse i Jernbaneverket er et engenerisk referanse med tilh rende vedlikeholdstiltak og.
Dette innebærer beskrivelse av hvordan man gjennom en generisk tilnærming skal finne mest mulig riktig vedlikehold og hvordan dette skal dokumenteres. Med generisk menes stor grad av likhet og overførbarhet mellom komponenter og systemer med hensyn til teknisk oppbygging, virkemåte og sviktårsaker ... IEC 61508 Last modified by:

Related Presentations

 1 NTNU

18 Views0 Downloads

PhD presentation NTNU

13 Views0 Downloads

Learning module title NTNU

16 Views0 Downloads

PhD ppt NTNU

16 Views0 Downloads

 1 smil csie ntnu edu tw

10 Views0 Downloads

Ingen lysbildetittel NTNU

12 Views0 Downloads

 NTNU

15 Views0 Downloads

Trial Lecture NTNU

10 Views0 Downloads

Emneevaluering nt ntnu no

11 Views0 Downloads