ÄŒitanje kao proces razumijevanja teksta

Itanje Kao Proces Razumijevanja Teksta-ppt Download

  • Date:10 Sep 2020
  • Views:16
  • Downloads:0
  • Size:3.55 MB

Share Presentation : Itanje Kao Proces Razumijevanja Teksta

Download and Preview : Itanje Kao Proces Razumijevanja Teksta

Report CopyRight/DMCA Form For : Itanje Kao Proces Razumijevanja Teksta


Transcription:

itanje kao procesrazumijevanja tekstaMarija Ru ev prof savjetnik1 Poljoprivredna prehrambena i veterinarska kola Stanka O ani a Zadar Dijete je knjiga iz koje itamo i u koju bismo trebali.
pisati Rosegger itanje za kolu i ivot 4 Simpozij u itelja i nastavnika hrvatskoga jezika Vodice 2012 Ne mo e drugome dati svoje znanje mo e .
mu pomo i da ga otkrije u sebi Gallileo Samoregulacija u enja4 Simpozij u itelja i nastavnika hrvatskoga jezika Vodice 2012 Kako esto roditelji i kola postignu samo to da su.
na e glave pune znanja A o razumnom mi ljenju idobroti nema ni traga M deMontaigne Nacionalni okvirni kurikulum temeljni dokument Te i cjelovitom osobnom razvoju u enika.
Usmjeren prema razvoju kompetencija pojedincaOdgojno obrazovne vrijednosti u svim predmetima ZNANJE vrijednost proces pokreta razvoja dru tva SOLIDARNOST osjetljivost za druge i za svoju okolinu IDENTITET uvar i promicatelj svoje kulturne .
dru tvene moralne i duhovne ba tine ali i gra anin svijeta ODGOVORNOST prema sebi drugima i svom okru enju Knjiga nije hrana ali je poslastica Tin Ujevi u eni ka postignu a na kraju srednjo kolskog obrazovanja U potpunosti razumjeti stru ne tekstove razli itih oblika i.
funkcionalnih stilova Razumjeti knji evne tekstove nakon samostalnog prou avanja Pomo u rje nika razumjeti tekstove na razli itim hrvatskim Prepoznati glavna stilska razdoblja sva stilska razdoblja gimnazije .
Razumjeti i kriti ki tuma iti gotovo sve oblike pisanih tekstova uklju uju i filozofske tekstove gimnazije Razumjeti prikladne kolokvijalne i neknji evne tekstove Nacionalni okvirni kurikulum Usmjereno itanje itanje sa.
Vrste Okviri itanja usmjerenog itanja 1 otkrivanje strukturnih isadr ajnih obrazaca teksta itanje sa zapisivanjem 2 tuma enje stilskih figura kriti ko itanje 3 kulturolo ki tekstualni i.
analiti ko itanje vrijednosni kontekst ponovno itanje 4 isticanje sastavnica s obziromna jezi ne i tekstualne konotativno itanje denotativno itanje.
5 primjena kulturolo kih pomno itanje tekstualnih i vrijednosnih D Rosandi okvira S Fulgosi Iz dosada nje nastavne prakseZadaci za samostalan rad .
Samostalno interpretirajte Kompozicija epizode epizodu iz itanke u kojoj Opis grada panoramaje prikazana gradskasredina U interpretaciji Prolazak gradomobuhvatite ove elemente Mecenin dvor.
Problem koji je u epizodi U du anupostavljen Primanje kod Mecene Likove U sobi kumordinara Kompoziciju epizode or a Stilske postupke U kavani.
Idejni stav autorov Rastanak s ocem Rosandi icel Knji evnost 2 A Kova i U registraturi Mudar u itelj daje drugima rije Lao Ce Dr Marko Stevanovi Dr Sanja Fulgosi .
Hasanaginica Shakespeare Romeo i Julija Postavljanje problema i Postavljanje problema i ciljevi U djelu Romeo i Julija usporedi Prviciljevi Hasanaginica je kriva in 1 prizor i Drugi in 2 prizor.
bez krivice Problemsko pitanje uz usporedni tekst Grupa br 5 Kako jezik kojim govori Romeoiskazuje snagu njegovih osje aja 1 Prona ite dva najuzbudljivija Polazno tuma enje dijela pjesme i prepi ite u Prvi i drugi dijalog su tinski se.
bilje nicu razlikuju s obzirom na osje aje kojeRomeo iskazuje prema Rosalin i2 Kojim stihovima po inje zaplet prema Juliji Citiraj ih i usporedi S Fulgosi Usmjereno itanje itanje za3 Objasnite osobine lik kolu i ivot AZOO 2013 .
Stevanovi Modeli kreativne nastave Ljudi mogu zaboraviti to si rekao ali nikada ne ezaboraviti kako si na njih djelovao i kako su seosje ali u tvom dru tvu Buechner 4 motivacijska postupka itanje.
Stjepko Te ak U enika treba1 sadr ajna motivacija poticati da razmi lja2 radna motivacija o pro itanom iznosi3 komunikacijska motivacija svoje stavove da4 metodi ka motivacija uspore uje kriti ki.
promi lja aktualizirai povezuje sa svojimiskustvima Problemi s Jasan cilj i okvir itanja otkrivanje.
razumijevanjem strukturnih i sadr ajnih obrazaca tekstapjesni kog teksta Postupci nakon itanja strofe o Retori ko pitanje preoblikovati u jesnuPostupci pri usmjerenom itanju izjavnu re enicu ukloniti inverziju Nama gonjenima novim obalama u.
vje nu no ko bespovratni san dano je u Jasan cilj i okvir itanjamore ljeta bacit sidro bar na dan itanje u sebi ili naglas Zamijeniti pasiv aktivom Razumijevanje teksta Razumijevanje glavne misli prve strofe .
Odre ivanje zna enja pojedinih o ovjekova stalna e za novim rije i nepoznatim nedo ivljenim Analiza i sintezao ovjek treba razmisliti o sebi i ivotuObrada 1 strofe Odre ivanje zna enja rije i i analiza .
Zar gonjenima novim obalama o gonjeni novim obalama u vje nu no u vje nu no ko bespovratni ko bespovratni san u more ljeta bacitisan u more ljeta bacit nije danosidro bar na dannama sidro bar na dan .
De Lamartine Jezero o retori ko pitanje metafore usporedba 10 kompozicija elementi romantizma Usmjereno itanjeMotivacijska pitanja pred itanje odlomkaMOLIERE KRTAC obrada .
nesporazum Harpagona i Valerea odlomak 1 grupa Koje podvrste komedije prepoznaje u ovomodlomku Uo i klasicisti ke odlike komedije u ovom 2 grupa U emu je nesporazum Harpagona i Valerea to ihu ivotu pokre e Uo i klasicisti ke odlike komedije u ovom.
3 grupa Koje karakterne osobine uo ava u liku Harpagona Uo i klasicisti ke odlike komedije u ovom odlomku Zadaci nakon obrade Ba anske1 grupa Uo i bitne podatke o Ljetopisu popa Dukljanina Odredi sadr aj i potkrijepi citatima Prona i zajedni ke.
osobine s tekstovima Ba anska plo a Zapis popaMartinca i Vinodolski zakon 2 grupa Uo i bitne podatke o Zapisu popa Martinca Odredisadr aj i potkrijepi citatima Prona i zajedni ke osobine stekstovima Ba anska plo a Ljetopis popa Dukljanina i.
Vinodolski zakon 3 grupa Uo i bitne podatke o Vinodolskom zakonu Odredisadr aj i potkrijepi citatima Prona i zajedni ke osobine stekstovima Ba anska plo a Ljetopis popa Dukljanina iZapis popa Martinca .
Usmjereno itanje prije obrade Hasanaginica 1 Zbog ega Hasanaginica ne obilazi bolesnog mu a Kako je to protuma io Hasanaga i kako je postupio Uo ite razlike u me usobnom pona anju mu karaca.
i ena u to doba 2 Otkrij karakter Hasanaginice u njenim osje ajima ipostupcima kao ene kao majke i kao sestre 3 Zbog ega Pintorovi beg na brzinu udajeHasanaginicu Okarakterizirajte njegov lik .
4 Otkrijte i obrazlo ite karakter Hasanage u kontekstunjegovih postupaka 5 Usporedite Hasanagu i bega Pintorovi a Uo itesli nosti to je drugo itanje do razgovor u ti ini Lendor .
6 Odredite mjesto i ulogu ene u tada njem dru tvu iobitelji na temelju ove pjesme 7 Odredite najdramati nije najuzbudljivije situacije upjesmi i prokomentirajte ih 8 Poredaj kronolo ki doga aje zbivanja i potkrijepi.
9 Prona i stihove u kojima likovi iskazuju svoje osje aje 10 Glavni elementi tragedije dramski elementi su a tragi na krivnja glavni lik je kriv bez krivice b tragi an lik sudbina c tragi an kraj Prona i ovedramske elemente na primjeru Hasanaginice .
Ako elite izgraditi brod ne tjerajte ljude dadrva te u i kucaju daske ve pobudite u njima e nju za morem Saint Excupery 11 Odredi temu i vrstu pjesme zatim vrstu stiha teprona i pjesni ke slike Daj osnovne naznake po.
kojima je ovo epsko lirska pjesma 12 Kakav je danas polo aj ene u dru tvu i obitelji uusporedbi s Hasanaginicom Jesu li danas mu karaci ena potpuno ravnopravni obitelj posao karijera dru tvo Obrazlo i istra i aktualizacija .
Stavi se u ulogu djece Koja prava su imoduzeta Budi njihov odvjetnik i zatra i za titunjihovih prava Upoznaj se s pravima djeteta kulturolo ki i vrijednosni okvir itanja Homer Ilijada odlomak 18 pjevanje .
Ahilejev tit Grupa autora itanka 1 strukovne kole Svoj zadatak potkrijepi citatima 1 to doznaje o gradskom ivotu starih Grka 2 to doznaje o ratni kom ivotu starih Grka .
3 to doznaje o seoskom na inu ivota starih Grka 4 to doznaje o pastirskom ivotu starih Grka 5 Tko je Hefest to on radi 6 Kako se Grci odnose prema prirodi i radu u prirodi 7 Ispri aj i potkrijepi citatima to se dogodilo.
8 Opi i i potkrijepi citatima kako je Hefest iskovao Nastava je mnogo lak a nego odgoj Za nju semora samo ne to znati Za odgoj se mora ne tobiti Stifter 9 Utvrdi glavnu temu 18 pjevanja Ilijade Utvrdi i.
redom navedi redosljed motiva u ovoj epizodi 10 Citiraj 3 primjera u kojima se pjesnik slu ipripovijedanjem Ispri aj to svojim rije ima 11 Citiraj 3 primjera u kojima se pjesnik slu iopisivanjem Obrazlo i svojim rije ima to je sve.
12 Upoznaj nas s Homerom njegovim ivotom i djelima 13 Upoznaj nas ukratko sa sadr ajem Ilijade glavnimjunacima i bogovima 14 Nacrtaj naslikaj Ahilejev tit odaberi motive uva avaju i opise u odlomku .
S S Kranj evi MojsijeSvoj zadatak potkrijepi citatima 1 Prokomentiraj Jahvine stavove 2 Prokomentiraj Jahvino razo arenje ljudima nakon toje stvorio prve ljude i protjerao ih iz raja .
3 Prokomentiraj pona anje naroda u va nom trenutkupreuzimanja 10 zapovijedi 4 Prokomentiraj pona anje naroda u trenucima kadadolaze u obe anu zemlju 5 Prokomentiraj to eli Mojsije od Jahve i koji su.
Mojsijevi ideali 6 Prokomentiraj Jahvinu opomenu Mojsiju 7 Kako se na drugu ponovljenu Jahvinu opomenupona aju a Mojsije b narod c Jahve Oslu kuj svoje srce i voli svoj svakida nji posao jer.
on te povezuje s mnogim bli njima koji te trebaju8 Prokomentiraj pjesnikove misli digresije o ovjeku i ivotu 9 Prokomentiraj stavove Mojsija i naroda prema duhovnome imaterijalnome 10 Utvrdi odnos izdvojenog pojedinca Mojsija i kolektiva .
Kako kolektiv cijeni njegov napor da ostvari svoje ideale 11 Izdvoji najva nije ideale kojima streme ljudi narod Suprotstavi usporedi ideale Mojsija i naroda 12 Prepoznaj u kontekstu pjesme Kranj evi eve ideale iaktualnu dru tveno politi ku situaciju pjesnikova vremena .
Kojim idealima stremi suvremeni ovjek i kakva je njegovadana njica u kojoj ivi to poduzima da te ideale ostvari doma i rad esej rasprava Usporedni tekstOsobine razlike klasi ni i moderni.
Klasi ni roman enoa Zlatarovo Moderni roman Sallinger Lovac uzlato odlomak u itanci itu odlomak u itanci U sredi tu su doga aji U sredi tu je lik Bavi se sudbinom zbivanja u ivotu Bavi se osobnim preokupacijama junaka Pripovjeda je objektivan er form Pripovjeda se izjedna uje s likom on je.
likove provodi kroz doga aje i izravni sudionik zbivanja iznosi vlastitepripovijeda o njihovim sudbinama stavove prema svijetu ich form Lik je nositelj zbivanja i ideja u svom Lik je nositelj zbivanja u svojoj svijestidru tvu i vremenu Pisac stvara situacuje du i Svojim stavovima komentarima doga aje u kojima se iskazuje junakov mislima asocijacijama sje anjima on.
karakter putem vanjskog opisa ivotnih i izra ava svoj vlastiti unutarnji svijet moralnih nazora govora njegovih vlastite kriti ke stavove prema sebi ipostupaka i unutra njih pro ivljavanja drugima prema svom dru tvu i vremenu Malo znanja ini ljude oholim a veliko znanjeskromnim Zato prazno klasje naduto di e.
glavu uvis a puno obaraglavu k zemlji Neruda Izra ajni postupci pripovijedanje Izra ajni postupci unutarnjiopisivanje razgovor monolog monolog struja svijesti asocijacije unutra nji monolog retrospekcija prosudbe kriti ki stavovi .
retardacija prizori epizode opisi introspekcija sje anja subjektivniautorove misli i komentari odnos prema svijetu ivotuFabula je uglavnom kronolo ka temelji Fabula ne te e kronolo ki nemase na uvodu zapletu i raspletu doga aje uzro no posljedi nog slijeda doga ajamo emo objasniti jer su me usobno jer oni ovise o subjektivnim.
uzro no posljedi no povezani pro ivljavanjima lika fabula jeminimalna ili je uop e nema Vrijeme je trodimenzionalno pro lost Vrijeme se isprepli e usporedno te esada njost budu nost sada nje vrijeme s vremenom idoga ajima kojih se lik prisje a.
simultanost Zadatak Pro itajte zadane odlomke u itanci usporedite ih i utvrdite osobitosti razlikeklasi noga i modernoga romana slu e i secitatima prema sljede im elementima .
(Rosegger) * * * “Čitanje za školu i život”, 4.Simpozij učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika, Vodice 2012. Ne možeš drugome dati svoje znanje, možeš mu pomoći da ga otkrije u sebi (Gallileo) * Samoregulacija učenja 4.Simpozij učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika, Vodice, 2012.

Related Presentations

KIVAN TEKST L fizikokimyagrup

B/SH (Bosch-Siemens Hausgeräte), Arçelik, Vestel, Kıvanç Tekstil, IBM, DHL, BASF, Farba şimdiye kadar çalışılan sanayi kuruluşlarıdır. Bahar Başım, Anlaşmalı Araştırma, Kıvanç Tekstil – OzU Collaboration Project-3, 2014-2017. Bahar Başım, Anlaşmalı Araştırma, Kıvanç Tekstil – OzU Collaboration Project-2, 2014-2017.

13 Views0 Downloads

Potaknuti na itanje knjiznicari skole hr

Riordan, Kradljivac gromova Harper Lee, Ubiti pticu rugalicu R. L. Stine, Igra istine J. R. Palacio, Čudo R. R. Russell, Priče iz ne-baš fantastičnog života C. Krisp, Samo ne Ivy Pocket J. Matanović, Rečeno-učinjeno Nacionalni okvirni kurikulum Kurikulumski pristup usmjeren na razvoj kompetencija traži promjenu metoda i oblika rada ...

2 Views0 Downloads

Potaknuti na itanje CARNetov Portal za kole

PLURIPERSPEKTIVISTIÄŒKO ÄŒITANJE LEKTIRNIH DJELA Emica Calogjera Rogić [email protected]

2 Views0 Downloads

Strategick marketingov proces pl novac etapa

Strategický marketingový proces: plánovací etapa Plánovací etapa zahrnuje: Marketingová situační analýza Stanovení marketingových cílů Hodnocení strategické pozice Sestavení marketingového plánu Formulování marketingových strategií Marketingová situační analýza (marketingový audit) Zkoumání vnitřní situace podniku Šetření postavení podniku v daném ...

10 Views0 Downloads

PROCES PISANJA ZNANSTVENOG RADA WUS Austria

PROCES PISANJA ZNANSTVENOG RADA ŠTO JE ZNANSTVENI RAD? Temelji se na znanstvenom istraživanju provedenom uz primjenu znanstvene metode deskriptivni radovi ne mogu se smatrati znanstvenim radovima seminarski radovi diplomski radovi specijalistički završni radovi magistarski radovi i doktorska disertacija.

7 Views0 Downloads

Diagnostisch proces van depressie bij kinderen en jongeren

* Discussie Grote vraag: diagnostiek bij kinderen en volwassenen cultuursesitief? geen vanzelfsprekend antwoord: 1. algemene beperkingen en problemen bij transcultureel onderzoek, termen als cultuur en etniciteit als onzorgvuldig gebruikt. 2. transculturele analyse enkel te interpreteren als studiemethoden een adequate weerspiegeling opleveren ...

13 Views0 Downloads

Risicomanagement proces Home Informatiebeveiligingsdienst

NOTE ISO/IEC 27001 4.2.1 f 2) “knowingly and objectively accepting risks, providing they clearly satisfy the. organization’ policies and the criteria for accepting risks” describes the same activity. Implementation guidance: If the level of risk meets the risk acceptance criteria, there is no need for implementing additional controls and

4 Views0 Downloads

Proces formu kowy

Wprowadzono do niej zatem dziesięć pierwszych poprawek gwarantujących przyznanie praw obywatelskich, takich jak między innymi: Wolności słowa i druku Wolności sumienia Nietykalności mieszkania i mienia Prawa swobodnego gromadzenia się dla zgłaszania petycji ujawniającej nadużycia władzy Zakaz zmuszania do zeznawania przeciwko sobie ...

6 Views0 Downloads

NOV POHLED NA PROCES NUTRI N P E

Proces nutriční péče PRAKTICKY kazuistiky LITERATURA International Dietetics & Nutrition Terminology (IDNT) Reference Manual: standardized language for the nutrition care process. Chicago: Academy of Nutrition and Dietetics, 2013. 427 p. LITERATURA ESCOTT-STUMP, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care.

2 Views0 Downloads

Norimbersk proces

Začátek. Norimberský proces byl soudní proces vedený Spojenými státy, Sovětským svazem, Francií a Velkou Británií proti hlavním představitelům nacistického Německa před Mezinárodním vojenským tribunálem v Norimberku.

7 Views0 Downloads

Definities verpleegkundig proces

Definities verpleegkundig proces 2. Doelstelling van invoering zorg- begeleidingsproces 3.1 Vormen van probleem oplossend werken 3.2 Probleemoplossend werken in de zorg 3.3 Stappen in het Verpleegkundig proces De arts stelt de ziekte/ handicap en therapie vast; de zorgverlener de gevolgen voor de zelfzorg en stemt zijn hulp hierop af ! 4.

1 Views0 Downloads

Rozhodovac proces

Arial Times New Roman Verdana Wingdings Tahoma Zatmění Rozhodovací proces v týmu 6. seminář Osobnosti - Deming, Juran, Pareto, W. EDWARD DEMING „Východisko z krize“ (OUT of the Crisis) JOSEPH M. JURAN VILFREDO PARETO Manažerské rozhodování Rozhodovací proces – rozhodovací fáze Snímek 9 Analýza problému (1.

1 Views0 Downloads