Kasanayan sa Pagsulat - Webs

Kasanayan Sa Pagsulat Webs-ppt Download

  • Date:26 Jun 2020
  • Views:72
  • Downloads:0
  • Size:2.17 MB

Share Presentation : Kasanayan Sa Pagsulat Webs

Download and Preview : Kasanayan Sa Pagsulat Webs

Report CopyRight/DMCA Form For : Kasanayan Sa Pagsulat Webs


Transcription:

Ginagawa upang maipahayag ang ideya tkaisipan sa kapwa sa iba t ibangkadahilanan Upang maiparating ang atingnararamdaman hinggil sa isang paksa.
Upang libangin ang sarili at ang kapwa Upang magturo at magbahagi ng kaalaman Makumbinsi ang ibang tao sa katotohananng ibinibigay na opinyon Ang anumang dahilan ng sumusulat ang.
nagtatakda sa kanyang direksyongtatahakin kapag hawak na ang lapis at paelo dili kaya y sa pagtipa sa mga letra sa Ang kasanayan sa pagsulat ay sinasabinghigit pa sa paggamit ng mga simbolong.
ortografik Ayon ka Arapoff ang pagsulat ay isangproseso ng pag iisip na inilalarawan sapamamagitan ng mahusay na pagpili atpag oorganisa ng karanasan.
Si Smith ay naniniwalang ang pagsulat ayisang tao sa taong komunikasyon Kung kaya t kinakailangang pinipili angmga salita at isinasaayos ang istrukturaupang maging malinaw ang mensahe.
Mas madalas kaysa hindi ang mgamanunulat ay hindi pa tiyak sa kung anoang kanilang isusulat hangga t hindi pasila nagsisimulang sumulat Maituturing din itong isang paglalakbay .
isip nang hindi alam ang destinasyon Ayon kay Royo ang pagsulat ay paghubogng damdamin at isipan ng tao Naipaparating niya ang kanyang mithiin pangarap damdamin bungang isip at.
mga agam agam 1 Expresiv nakafokus sa pangangailanganng manunulat na malayang maipahayag angkanyang sarili gamit ang sarilingpamamaraan.
walang ginagamit na teorya ngunitnakaimpluwensiya sa inobasyon sapagtuturo ng pagsulat2 Kognitiv tumitingin sa pagsulat bilangisang pag iisip at isang kompleks na gawain.
may makalayuning oryentasyon atnaniniwalang it oy isang pabalik balik na3 Sosyal na antas ang mga manunulat ayhindi lamang kumikilos nang nag iisa kundibilang kasapi ng isang sosyal.
at kultural na pangkat nanakakaimpluwensyasa kung ano at paano sila sumulat4 Komunidad ng diskurso nadevelopmula sa paniniwalang ang pagsulat ay isnag.
gawaing sosyal ang pagkaunawa ng mambabasa at anggenre ay napakahalaga rito ang atensyon ay nakatuon sapantersyaryang pagsulat kung saan.
kailangang makasulat sila nang katanggap tanggap sa akademik na komunidad Paggawa ng BuradorPag iistruktura Muling Pagtingin PagfofokusPaglabas ng Ideya Evalwasyon.
Ang dayagram na ito ay nagpapahiwatig ng paulit ulit at hindi linyar na kalikasan ng pagsulat Ang mga gawaing brainstorming aynagpapalabas ng ideya na nakatutulongsa mga manunulat na masabi ang nasa.
kanyang iskema Ang pagfofokus naman tulad ng mabilis napagsulat ay nauugnay sa pangkalahatanglayunin sa pagsulat tungkol sa isang paksa Ang paggawa ng burador ay transisyon.
ng kaisipan mula sa manunulat patungo satekstong para sa mambabasa Sa bahagingito maraming burador ang maaaringmabuo batay na rin sa gfidbak mula sa mgaguro at o kasama.
Sa pagtataya o evalwasyon makatutulong ang paggamit ng tseklistupang makakuha ng fidbak at mga puna namakatutulong upang maisaayos muli angbinuong burador.
Ang muling pagtingin sa teksto ayginagawa upang matiyak kung tama angginawa Layunin nitong makalikha ngmakabuluhan at mabisang pagsulat namakadedevelop sa kasanayan ng.
Ang karanasan ang humuhubog sa pagsulat Hindi sumusunod sa iisang daan Ang anumang gawain ay naghahatid ngnaiibang hamon Nagkakaiba iba ang paraan ng bawat.
Ekspresiv pangunahing layunin nito angmaipahayag ang nararamdaman atnasasaloob may malayang pamamaraan hindigasinong pinagtutuunan ng pansin ang.
ispeling ng mga salita bagkusminamahalaga ang mailabas ang tunay nainiisip at nadarama ng isang tao kinapapalooban ng sariling karanasan atmga pala palagay ng manunulat hinggil sa.
ilang pangyayari sa paligid Hal jornal talaarawan personal na lihamat mga reaksyon Transaksyunal sa layuning ito ngpagsulat nagbibigay ng interpretasyon .
nangangatwiran naghahatid ngimpormasyon nagsusuri nanghihikayat odili kaya y nakikipagpalitan ng mga ideyasa iba ang manunulat Gumagamit ito ng mas formal at.
kontroladong paraan sapagkat may formato istilo na dapat isaalang alang Hal artikulo sulating pananaliksik editorial ulat revyu sanaysay dokumentaryo memorandum.
Akademik formal ang istruktura maayos na naihahanay ang mga pangungusapupang maging malinaw ang pagkakabuo ng ideya kadalasang seryoso nakabatay sa sinaliksik na ang pagbuo ng ganitong uri ng kritikal na.
pagsulat ay nakadepende sa kritikal na pagbasang isang indibidwal Hal pamanahunang papel tesis disertasyon suring basa panunuring pampanitikan malikhaing pagsulat.
Jornalistik ang mga sulating hango sa mgapahayagan gaya ng balita editorial lathalain atmga balitang isports ay halimbawa ng jornalistikna pagsulat Referensyal ang pagtatala ng mga.
sangguniang gagamitin ay nakatutulong nangmalaki sa pagpapadali ng gagawing pagsulat maaaring ang mga ito y mula sa mga aklat pahayagan polyeto magazin brochure diksyunaryo jornal tesis at disertasyon.
Aban E B 1999 Pananaliksik Teorya atPamamaraan Komisyon sa Wikang Filipino Alcantara R B et al 2003 Teaching Strategies I Makati City Katha Publishing Co Inc Arrogante J A 2006 Malikhaing Pagsulat Quezon.
City Great Books Trading Garcia L C et al 2006 Komunikasyon saAkademikong Filipino Cabanatuan City JIMCYPublishing Home Raimes A 1983 Techniques in Teaching Writing .
Oxford Oxford University Press Teknikal ang Filipino ay kinakailanganggamitin bilang wikang panturo Kunggayon kailangang ibunsod at puspusangitaguyod ang paggamit ng Filipino bilang.
wika ng pagkatuto sa sistemang pang edukasyon Subalit isang katotohanan nanakasulat ang napakaraming aklat lalo nasa matematika at siyensa sa wikangIngles Dahil dito malaking papel ng.
pagsasalin ng mga babasahing ito sawikang Filipino Tandaang walang wikangimperyor o superyor na wika sapagkat angbawat wika ay may sistemang tutugon sapangangailangan ng gumagamit nito.
Paggawa ng Algorithm2 I input ang tatsulok tawagin itong TAAS 3 Tiyakin kung negatibo ang valyu ngTAAS Kung negatibo bumalik sa hakbang2 Kung hindi .
4 I input ang base ng tatsulok tawaginitong BASE 5 Tiyakin kung negatibo o positibo angvalyu ng BASE Kung negatibo bumalik sahakbang 4 kung hindi .
6 AREA NG TATSULOK BASE TAAS 7 I output ang AREA NG TATSULOK Sa pagsasagawa ng isang pag aaral tungkol saisang paksa gumamit kumukuha at nagsasaayosng mga datos ang mananaliksik.
Gumagamit siya ng iba t ibang sanggunian upangmakapangalap ng mga impormasyong susuportasa ideya o argumento1 Pangunahing datos nagmumula ang mgaimpormasyon sa mga indibidwal na tao mga.
akdang pampanitikan mga pribado o publikongorganisasyon batas dokumento at iba pangorihinal na talaan2 Sekondaryang datos kinalap ang mga datosmula sa mga manuskrito ensayklopidya tesis .
disertasyon magazin pahayagan at iba pangaklat na naisulat ng mga awtor 1 Direktang sipi ang mga eksaktong salita opahayag ng isang awtor kinokopya nang direkta salita sa salita mula sa.
sanggunian ginagamit ito ng mananaliksikkapag nais niyang idagdag ang kapangyarihan ng salita ng awtorupang suportahan ang argumento nais pabulaanan o hindi sang ayunan ang.
argumento ng awtor bigyang diin partikular ang isang malinaw omakapangyarihang pahayag o sipi naghahambing ng mga ispesipikong punto de vistaSinabi ni Almario 2005 .
Noong araw inaawit ang tula ng mgaTagalog Hindi sapagkat iisa ang tula at awit Ngunit waring may kalapat na himig ang mgatula o nakalilikha alinsunod sa mga takdanghimig Kaya t kung sabihin na may sinaunang tula.
ukol sa bawat gawain at yugto sa buhay ng tao lumilitaw na may gayon ding bilang at uri ngsinaunang awit Ayon kay Cover 2006 magkalakip angugnayan ng wika at kultura Ang kultura ay likha.
ng tao Ang wika ay taal sa tao Kahit na nga ito ytaal ang wika ay likha ng tao gaya ng kultura 2 Parapreys o Hawig nangangahuluganito ng pagsasabing muli ng nakuhang ideyamula sa ginamit na sanggunian gamit ang.
sariling pangungusap maaari itong tingnan bilang transleysyon ngorihinal na pinagmulan ng ideya isang pagpapasimple ng tekstong binasaupang mas madaling maunawaan ng babasa.
gumagawa ng pagpaparapreys kapag nais gumamit ng mga impormasyon sanotecard at umiwas sa panggagaya opangongopya nais iwasan ang masyadong paggamit ng.
direktang sipi nais gamitin ang sariling boses sapaglalahad ng impormasyonOrihinal na TekstoKung ang lugar o setting ay.
nakakaapekto sa varayti ng paggamit ngwika sa pagsalita o pagsulat ng isangkomunidad gayundin ang katangiangpersonal ng bawat nakikipag komunikeytAng varayti ng pasulat at pasalitang.
wika ay natutukoy ayon sa kapaligiran atpersonalidad ng taong gumagamit nito 3 Sinopsis o Buod pinagsasama sama ang mgapangunahing ideya ng isa o maraming manunulatgamit ang sariling pangungusap.
ang mga binuod na ideya ay kadalasang hindiipinipresenta sa paraang tulad sa orihinal mas maikli ito kaysa sa orihinal at naglalamanng kabuuang kaisipan ng pinagkunang materyal gumagawa ng sinopsis kapag .
nais magbigay ng background at pananaw hinggilsa isang paksa nais maglarawan ng pangkalahatang kaalamanmula sa maraming sanggunian tungkol sa paksa nais na madetermina ang pangunahing ideya ng.
pinagbatayang tekstoOrihinal na tekstoAng paglinang ng mga materyales at sangguniangpanturo na ginagamit sa iba t ibang sabjek aynangangahulugan lamang ng pangangailangan sa.
pagsasaling wika o transleysyon ng mga tekstomula Ingles tungo sa Filipino Ayon kina Sibayanat Gonzales 1991 magsisilbing isangpangunahing pamamaraan ang pagsasaling wikaupang ganap na makamit ang intelektwalisasyon.
ng wika Sa madaling salita malaki ang tungkulinng pagsasaling wika sa pagbuo ng pambansangkamalayan at sa pagsabay sa makabagong takbong buhay sa daigdig Ang pagsasalin sa Filipino ng mga materyales at.
sangguniang panturo ay isa sa pangunahingpamamaraang magagamit tungo saintelektwalisasyon ng Filipino May mga lohikal na hakbang na sinusunodng mga manunulat sa pagbuo ng isang.
Isang proseso ang pagsulat Prosesong may dalawang direksyon Una para tuklasin sa sarili ang kakayahangmakapagpahayag ng mga ideya na ito yhindi pala isang trabahong mekanikal na.
basta agarang lalabas ang alam paggustong sabihin anumang oras pangalawa para makabuo ng sulatingnaaayon sa tamang pagkakasunud sunod at pagkakaugnay ugnay ng mga kaisipan.
1 Unang yugto Ang Paghahanda ng Sulatina Paglalagay ng sarili sa isang malinaw nadireksyon ng pagsulat ayon sa sumusunod nakaparaanan Pumili ng paksa magtala ng marami.
sa mga nakalistang paksa pumili ng isa o dalawana inaakalang makatawag pansin at posibleng isulat ito sa taas ng susulating papel simulang magtala isipin ang kakailanganing haba ng sulatin at ang.
panahong gugugulin kitiran o mlawakan ang paksa ayon sa tinatayangsukat ng sulatin itala ang dinisyunang paksa Alamin ang tiyak na layunin sa pagsulat at ang.
tiyak na babasa nito Ang matamang pagkakaunawa sa layunin at samambabasa ang magpapalinaw sa paksangtatalakayin Ang layunin ng pagsulat ay para.
makapagpahayag ng kaisipan at damdamin sa Magkukuwento ka ba ng sariling karanasan maglalarawan ka ba ng isang tauhan Pangangatwiranan mo ba ang isang isyu Omaglalahad lang ng mga impormasyon.
Laging dalawang panig ang nasasangkot angnagbibigay ng impormasyon at ang tumatanggapng impormasyon Ang tagatanggap ang mambabasa Sinu sino angbabasa ng sulatin estudyante titser kaibigan.
b Pangangalap ng materyal at pagsasaayosng mga kaisipan Maraming mapagkukunan ng maisusulat sa pagbabasa sa pagmamasid sapakikipag usap sa sariling karanasan.
Magtalang mabuti nang tiyak nang tama Pagkatapos grupu grupuhin ang mgadetalye ayon sa makahulugangpamamaraan Para magkaroon ng orihinalidad tumuklas.
ng pansariling pamamaraan kung paanolalabas na kaakit akit kawili wili angepekto sa mambabasa 2 Ikalawang yugto Ang pagsulat ng Hindi madaling mag umpisa ng sulatin .
Nakaharap ka sa nakaladlad na blankongpapel Naghihintay ka sa pagdaloy ng isippara lumakad ang nakaumang na pansulat Sa biglang mauudlot na parang maybumabara sa bukana ng utak kaya mabagal.
ang pagbukal ng mga salita o di kaya ymay sadyang wala gayong sa tangka aypunong puno naman ang isip ng mga diwa Ito ang karaniwang nasusumpungan ngkaramihan sa pagsisimulang sumulat.
Datapwat kung natupad ang mgaKomunikasyon sa Akademikong Filipino. Cabanatuan City, JIMCY Publishing Home. Raimes, A. (1983). Techniques in Teaching Writing. Oxford: Oxford University Press. * Teknikal – ang Filipino ay kinakailangang gamitin bilang wikang panturo. Kung gayon, kailangang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang wika ng pagkatuto sa ...

Related Presentations

Kasanayan sa Pakikinig Webs

4 Views0 Downloads

APAT NA MAKRONG KASANAYAN

9 Views0 Downloads

Pagsulat WordPress com

4 Views0 Downloads

Chapter 6 Anza Borrego Webs

12 Views0 Downloads

Solat Webs

20 Views0 Downloads

INFILTRASI Webs

17 Views0 Downloads

Ecology Webs

25 Views0 Downloads