Office 2007

Office 2007-ppt Download

  • Date:07 Sep 2020
  • Views:7
  • Downloads:0
  • Size:2.71 MB

Share Presentation : Office 2007

Download and Preview : Office 2007

Report CopyRight/DMCA Form For : Office 2007


Transcription:

Excel 2007Razne mogu nosti programa S utalo i D Grundler 2009 Dr a ispune Dr a ispune je mali crni kvadrat u.
donjem desnom kutu aktivne elije Kada se poka e na dr a ispune pokaziva se mijenja u crni kri i Po povla enju dr a a ispune javlja se gumb Mogu nosti.
automatske ispune koji nudina ine ispune odabranog c S utalo i D Grundler 2009 2 Dr a ispune elije se mogu automatski popunjavati dr a em.
istim sadr ajem broj anim numeri kim nizovima prethodno pripremljenim nizovima podataka datumskim nizovima c S utalo i D Grundler 2009 3.
Osim dr a em ispune odabrani se raspon elijamo e ispuniti sadr ajem biranjem kartica Polazno grupa Ure ivanje naredbenigumb Ispuni c S utalo i D Grundler 2009 4.
Po odabiru naredbenog gumba 1Ispuni a potom ponude Skupotvara se okvir Nizovi 3 Mogu se puniti npr stupciili redci mogu e je zadati.
korak promjene i zavr nuvrijednost c S utalo i D Grundler 2009 5 Ispuna vrste nizovaStvara niz ije se vrijednosti ra unaju.
Linearni dodavanjem iznosa Vrijednost koraka zasvaku vrijednost elije Stvara niz ije se vrijednosti ra unajuRast mno enjem iznosa Vrijednost koraka zasvaku vrijednost elije .
Datum Stvara datumski niz h obilje ja Samoispuna Puni odabrani raspon istim sadr ajem c S utalo i D Grundler 2009 6 Ispuna istim sadr ajem Sadr aj elije se mo e kopirati na uobi ajeni na in Kopiraj Zalijepi ili dr a em ispune Potrebno.
a u po etnu eliju niza unijetisadr aj kojim se eli ispunitib postaviti se na dr a ispune c povu i mi em prema doljeili desno .
c S utalo i D Grundler 2009 7 Ispuna istim sadr ajemVje ba 33 Otvoriti radni list tre i radne tablice naziva svogprezimena .
U eliju A15 upisati tekst Tekst kopirati dr a em ispune u elije od A15 do A25 c S utalo i D Grundler 2009 8 Ispuna broj anim nizom Uzastopne se elije mogu popuniti broj anim nizom .
Niz mo e biti rastu i korakpromjene 28rastu i ili padaju i Korak promjeneizme u lanova niza.
mo e biti proizvoljan padaju i korakrastu i korak promjene 10promjene 1 c S utalo i D Grundler 2009 9.
Ispuna broj anim nizom Uzastopne se elije popunjavaju broj anim nizom ovakoa u dvije susjedne elije unijetidva broj ana podatka niza b ozna iti obje elije .
c postaviti se na dr a d povu i mi em u eljenom smjeru c S utalo i D Grundler 2009 10 Ispuna broj anim nizom.
Vje ba 34 Postaviti se na radni list tre i Od elije C15 do elije C25 unijeti broj ani niz koji jerastu i po inje brojem 1000 s korakom promjene 50 Od elije E15 do elije E25 unijeti broj ani niz koji je.
padaju i po inje brojem 10 s korakom promjene 5 c S utalo i D Grundler 2009 11 Dr a ispune Rje enje zadatka c S utalo i D Grundler 2009 12.
Ispuna broj anim nizomVje ba 35 Otvoriti radnu knjigu Primjeri xlsx radni list Niz1 U ozna enim elijama napraviti nizove jednake c S utalo i D Grundler 2009 13.
Ispuna prilago enim nizom Excel sadr i odre ene nizove podataka i prepoznaje svaku rije koja se nalazi u pohranjenom nizu Korisnik mo e rabiti gotove prilago ene nizoveprograma Excel ili stvarati svoje .
c S utalo i D Grundler 2009 14 Ispuna prilago enim nizom U Excelu postoje gotovi prilago eni nizovi iji su nazivi dana u tjednu i nazivi mjeseci u godini i to upunom obliku naziva i u obliku skra enica naziva .
c S utalo i D Grundler 2009 15 Ispuna prilago enim nizom Uzastopne se elije popunjavaju lanovima prilago enog niza u po etnu eliju treba unijeti onaj.
lan pohranjenog niza kojim korisnik eli zapo eti niz postaviti kazalo na dr a ispune povu i mi em u eljenom smjeru c S utalo i D Grundler 2009 16.
Ispuna prilago enim nizomVje ba 36 Otvoriti radni list tre i Od elije G15 do elije G25 unijeti niz naziva mjeseci Po eti od svibnja .
Od elije I15 do elije I25 unijeti niz skra enih nazivadana u tjednu Po eti od pon c S utalo i D Grundler 2009 17 Prilago eni nizovi Za provjeru pohranjenih nizova treba birati .
gumb MS Office naredbeni gumb Mogu nostiprograma Excel naredba Popularno cjelinaGlavne postavke u radu s programom Excel Na kraju treba odabrati Uredi prilago ene popise .
c S utalo i D Grundler 2009 18 Prilago eni nizovi c S utalo i D Grundler 2009 19 Prilago eni nizovi Okvir Prilago eni popisi daje pregled pohranjenih.
prilago enih nizova c S utalo i D Grundler 2009 20 Novi prilago eni niz Mogu e je stvarati vlastite prilago ene nizove uslu aju da se neki sadr aji esto ponavljaju u uvijek.
zadanom redoslijedu Potrebno je u okviru Prilago eni popisi birati NOVI POPIS potom unijeti stavke u okvir Stavke popisa nakon svakog unosa pritisnuti Enter nakon dovr etka unosa pritisnuti Dodaj a potom.
c S utalo i D Grundler 2009 21 Novi prilago eni nizVje ba 37a Stvoriti novi prilago eni niz sadr aja prvi drugi tre i etvrti peti .
c S utalo i D Grundler 2009 22 Novi prilago eni nizVje ba 37b Od elije K15 do elije K25unijeti lanove novostvorenog.
prilago enog niza Po eti od c S utalo i D Grundler 2009 23 Automatsko dovr avanje unosa Program Excel olak ava ponovni unos ve uno enihpodataka u stupcu .
Po upisu prvih nekoliko znakova nekog od podataka koji suve bili uno eni u taj stupac stupac program automatski nudi ispiscijelog podatka Za prihva anje predlo enog pritisnuti.
Za zamjenu automatski umetnutihznakova nastaviti pisati c S utalo i D Grundler 2009 24 Automatsko dovr avanjeVje ba 38 .
Umetnuti novi radni list dati mu naziv peti pa u elijeod B3 do B8 unijeti ove vrijednosti matematikaosnove elektrotehnikeosnove elektrotehnike prihvatiti ponu eni podatak .
mjerenja u elektrotehnici odbaciti ponu eni podatak c S utalo i D Grundler 2009 25 Automatsko dovr avanje unosa Automatsko dovr avanje unosa vrijednosti elijamogu e je isklju iti .
c S utalo i D Grundler 2009 26 Unos datuma Na radni se list mogu unositi i podaci koji predstavljaju Podatke koji predstavljaju datum potrebno je unijeti naodre en na in kako bi ih program Excel prepoznao .
kao datum c S utalo i D Grundler 2009 27 Unos datuma Da bi se vidjelioblici zapisa.
podataka kojeExcel prepoznajekao datum potrebno je otvoritipripadaju i.
dijalo ki okvir zagrupu Broj kartice c S utalo i D Grundler 2009 28 Unos datuma Kod unosa podataka u obliku datuma Excel datum.
pretvara u broj koji pokazuje koliko je dana pro lo od1 1 1900 pa do unesenog datuma Datum se sprema u obliku broja a prikazuje na na inkoji je korisnik odabrao c S utalo i D Grundler 2009 29.
Unos datuma Podatku unesenom u obliku datuma mo e seproizvoljno promijeniti oblik prikaza Mogu e je odabrati bilo koji od ponu enih prikaza c S utalo i D Grundler 2009 30.
Unos datumaVje ba 39 Otvoriti radni list tre i U eliju M15 unijeti teku i datum U eliju O15 unijeti datum svog ro enja .
Mijenjati razne oblike prikaza datuma c S utalo i D Grundler 2009 31 Ispuna datumskim nizom Niz elija se mo e popunjavati datumskim nizom u eliju unijeti datumski podatak koji je po etak.
postaviti se nadr a ispune povu i u eljenom c S utalo i D Grundler 2009 32 Ispuna datumskim nizom.
Kod datumskog nizarazlika izme ususjednih lanovamo e biti dan radnidan mjesec godina .
Vrstu ispune trebaodabrati iz ponu enogizbornika c S utalo i D Grundler 2009 33 Ispuna datumskim nizom.
Slika pokazuje kakoizgleda prethodnona injeni niz ako jeodabrana ponudaIspuni mjesece .
c S utalo i D Grundler 2009 34 Datumski nizVje ba 40a Otvoriti radni list tre i Od elije M15 do elije M25 unijeti datumski niz kod.
koga je korak promjene 1 dan Od elije O15 do elije O25 unijeti datumski niz kodkoga je razlika izme u susjednih lanova niza 1 c S utalo i D Grundler 2009 35 Ispuna datumskim nizom.
Za ispunu datumskim nizom mogu e je rabiti iodgovaraju i naredbeni gumb kartica Polazno grupa Ure ivanje naredbeni gumb Ispuni a potom c S utalo i D Grundler 2009 36.
Ispuna datumskim nizom Otvara se okvir Nizovi Po to je prva vrijednost niza datum postaje aktivna ponudaJedinica datuma iz koje treba odabrati eljeno Koriste i ovaj na in lako je stvoriti datumski.
niz kod koga je korakpromjene niza razli it c S utalo i D Grundler 2009 37 Ispuna datumskim nizom Da bi se koristio naredbeni gumb Ispuna treba .
u po etnu eliju niza unijeti datumski podatakpo etak niza ozna iti rasponkoji se eli popuniti birati vrstu niza .
c S utalo i D Grundler 2009 38 Datumski nizVje ba 40b Od elije O25 do elije O35 unijeti datumski niz kodkoga je razlika izme u susjednih lanova niza dvije.
godine dan i mjesec su isti c S utalo i D Grundler 2009 39 Datumski niz Rje enje zadatka c S utalo i D Grundler 2009 40.
Datumski nizVje ba 41 Pokrenuti radnu knjigu Primjeri xlsx otvoriti radni list U ozna enim elijama napraviti nizove jednakezadanima Prikaz datuma podesiti kako je zadano .
c S utalo i D Grundler 2009 41 Sortiranje podataka Podaci se mogu sortirati po tekstu A do Z ili Z do A brojevima od najmanjeg do najve eg ili obrnuto .
datumu i vremenu od najstarijeg do najnovijeg iliu jednom ili vi e stupaca c S utalo i D Grundler 2009 42 Sortiranje podataka Da bi se podaci sortirali potrebno je odabrati stupac ili.
redak po kome e se vr iti sortiranje Taj se stupac iliredak naziva klju Ako je sadr aj vi e elija u odabranom stupcu ili retkuisti mogu e je zadati dodatni klju Maksimalni broj klju eva je 64 .
c S utalo i D Grundler 2009 43 Sortiranje podataka Po to je stupac odabran treba birati kartica Polazno grupa Ure ivanje naredbenigumb Sortiraj i filtriraj .
c S utalo i D Grundler 2009 44 Sortiranje podataka Sortirati se mo e uzlazno silazno .
c S utalo i D Grundler 2009 45 Sortiranje podataka Sortiranje samo prema jednom stupcu u rasponu mo e datine eljene rezultate U primjeru su podaci sortirani po prezimenima to je izazvalo.
pomicanje elija u stupcu prezimena u odnosu na stupac s c S utalo i D Grundler 2009 46 Sortiranje podataka Gre ku je mogu e lako izbje i ako se obrati pozornostna poruku upozorenja Program nudi da podaci.
prilikom sortiranja ostanu povezani po retku Pro iriozna eno ili da se nastavi kako je zapo eto c S utalo i D Grundler 2009 47 Sortiranje podatakaVje ba 42 .
Otvoriti radnu knjigu Primjeri xlsx radni list Podatke sortirati po stupcu Naziv upanije od Z A Potom podatke ponovo sortirati ali sada po stupcuUkupno u enika od najve eg do najmanjeg c S utalo i D Grundler 2009 48.
Sortiranje podataka c S utalo i D Grundler 2009 49 Prilago eno sortiranje podataka Ako postoje podaci koje se eli grupirati prema istojvrijednosti u jednom stupcu a zatim sortirati drugi.
stupac unutar te grupe jednakih vrijednosti potrebnoje odabrati naredbu Prilago eno sortiranje c S utalo i D Grundler 2009 50 Prilago eno sortiranje podataka Naredbom Prilago eno otvara se okvir za izbor vrste.
prilago enog sortiranja Odabir stupaca po Odabir vrste Odabir smjerakojima e se sortirati sortiranja sortiranja c S utalo i D Grundler 2009 51 Prilago eno sortiranje.
Vje ba 43 Otvoriti radnu knjigu Primjeri xlsx radni listSortiranje Podatke grupirati po stupcu Prezime a potom unutargrupa sortirati po stupcu Ime .
Vrsta sortiranja neka bude Vrijednost jer su podacitekstualni Smjer sortiranja A Z c S utalo i D Grundler 2009 52 Prilago eno sortiranje Pode ene postavke .
Dodavanje nove razine dodatnog stupca sortiranja c S utalo i D Grundler 2009 53 Prilago eno sortiranje c S utalo i D Grundler 2009 54.
Sortiranje po oblikovanju Sortirati je mogu e i po oblikovanju uklju uju i boju elije boju fonta ili skup ikona * Unos datuma Da bi se vidjeli oblici zapisa podataka koje Excel prepoznaje kao datum, potrebno je otvoriti pripadajući dijaloški okvir za grupu Broj kartice Polazno. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2009. * Unos datuma Kod unosa podataka u obliku datuma, Excel datum pretvara u broj koji pokazuje koliko je dana prošlo od 1.1.1900 pa do unesenog ...

Related Presentations

2 G stegottesdienst 2007 Sonntag den 15 7 2007 10 Uhr Wo

Sonntag, den 15.7.2007 Um 10 Uhr Evangelisch - Freikirchliche Gemeinde Reichenbach/OL , Löbauer Straße 9 Thema : „ Zeit - für Gott ? !

12 Views0 Downloads

Office 2007 PPTX Test Document

8.3 Blogs & Newsletters: Consistently timely relevant thought leadership that is developed, published and preserved. (Sales/Marketing) Measure: % complete. Target: 100. 33. 33. 9.1 Train sales people in best practices (Sales/Marketing) Measure: actual attendance per year by all 12 managers. Target: 12. 25. 25. 8

27 Views0 Downloads

Microsoft Office SharePoint Server 2007 Training

This training presentation is the last in a series of four that includes the Microsoft Office training presentations called, “SharePoint calendars I: Make the most of your team calendar”; “SharePoint calendars II: Connect a SharePoint calendar to Outlook”; and “SharePoint calendars III: Create your own calendar.” ... C. You must not ...

12 Views0 Downloads

Microsoft Office Outlook 2007 Training

Tensor representation has the potential to improve the classification performance for both trace ratio and ratio trace formulations of subspace learning. Summary Summary A novel iterative procedure was proposed to directly optimize the objective function of general subspace learning based on tensor representation.

22 Views0 Downloads

Realizarea animatiilor in Microsoft Office PowerPoint 2007

Tranziţia între diapozitive controlează modul în care se realizează trecerea de la un diapozitiv la altul. Pentru prezentări oficiale este mai puţin obositor să utilizaţi aceeaşi metodă de tranziţie pe întreg parcursul acestora. Cum inserăm o tranziție. În secțiunea . Tranziții la acest diapozitiv .

14 Views0 Downloads

SmartArt Office 2007

MS PowerPoint, Word, Excel nebo v emailové zprávě aplikace Outlook. Do ostatních programů Office 2007 je lze vkládat. Vizuální znázornění informací a nápadů. Jsou určeny pro text. xmark19. SA je novinkou v Office 2007. Tento nový modul slouží pro vytvoření grafických útvarů s podporou stínování a 3D efektů.

18 Views0 Downloads

ITU Powerpoint template for Office 2007

International Telecommunication Union ... Assessment of damage and providing information for planning relief activities 7 Amateur Receiving and distributing alert messages Assisting in organizing relief operations in areas 5 Broadcasting Disseminating alert messages, coordination of relief activities and advice to public 6 Fixed Delivering ...

25 Views0 Downloads

Office 2007 PowerPoint template Kelsi

East Kent School Improvement Team

19 Views0 Downloads

Lesson 11 Exploring Microsoft Office 2007

Start Microsoft Office 2007 applications. ... You can position the mouse pointer over a button to see the name and description of the command in a ScreenTip. ... save a document to the hard drive on your computer, to the desktop, to an auxiliary drive or a network location, or to portable media.

17 Views0 Downloads

Microsoft Office 2007 PPTX CONTENTdm Favorites Document

Title: Loggers and a heavy-duty horse-drawn log wagon Description: Loggers pose on and around a heavy-duty horse-drawn log wagon. Photo either of or by Tom Mulcihy.

21 Views0 Downloads

Curso de formaci n de Microsoft Office Excel 2007

AÑO 2005 CONCLUSIONES FINALES COSTE MEDIO EN UNA EMPRESA POR ACCIDENTE LEVE: 1.530,76 EUROS COSTE MEDIO EN UNA EMPRESA POR ACCIDENTE GRAVE O MUY GRAVE: 11.156,91 EUROS COSTE MEDIO EN UNA EMPRESA POR ACCIDENTE MORTAL: 18.661,53 EUROS (En este coste no están reflejados los costes de responsabilidad civil, indemnizaciones, defensa jurídica, etc ...

14 Views0 Downloads

Microsoft Office Project Portfolio Server 2007

Application Inventory Templates: Define templates to capture the essential metrics necessary to gain visibility into your application portfolio. For example: ... Tillsammans med Acandohar Microsoft Services levererat en lösningbaseratpå Microsoft Office Project Portfolio Server 2007. Ursprungsdatafrån Excel migrerades in till Portfolio Server.

9 Views0 Downloads