SKEPPENDE KUNSTE DRAMA / CREATIVE ARTS DRAMA GR 8 KWARTAAL ...

SKEPPENDE KUNSTE DRAMA CREATIVE ARTS DRAMA GR 8 KWARTAAL -ppt Download

  • Date:15 Sep 2020
  • Views:25
  • Downloads:0
  • Size:716.08 KB

Share Presentation : SKEPPENDE KUNSTE DRAMA CREATIVE ARTS DRAMA GR 8 KWARTAAL

Download and Preview : SKEPPENDE KUNSTE DRAMA CREATIVE ARTS DRAMA GR 8 KWARTAAL

Report CopyRight/DMCA Form For : SKEPPENDE KUNSTE DRAMA CREATIVE ARTS DRAMA GR 8 KWARTAAL


Transcription:

SKEPPENDE KUNSTE DRAMACREATIVE ARTS DRAMAKWARTAAL 3 TERM 31 VOKALE ONTWIKKELING VOCAL DEVELOPMENT2 TEGNIESE HULPBRONNE TECHNICAL RECOURSES.
3 DRAMA GENRES STYLE DRAMA GENRES TYPES 4 POPPETEATER PUPPET THEATRE Die artikulasie van konsonanteThe articulation of consonants Die TONG LIPPE en die KAKEBEEN staan bekend as The TONGUE LIPS and the JAW are known as the.
die artikulators en al drie kan beweeg Hierdie articulators each of which is able to move Thisbeweging word artikulasie genoem wat beteken dat movement is called articulation and it means thatal die woorde behoorlike gevorm en uitgespreek all words are properly formed and spoken The muscles of the articulators need to be warmed Die artikulators se spiere moet opgewarm wees om up to be used efficiently in speech .
effektief in spraak gebruik te word How can we warm up Hoe kan ons opwarm Practice the consonant clusters by overlyOefen om die volgende konsonantgroepe oordrewe uit.
te spreek str spl skr tr krs pronouncing them str spl scr tr sts Oefen nou om die volgende woorde oordrewe uit te Practice to overly pronounce the following words spreek stratifikasie splitbaarheid skroefgewys hamstring splash scratch trips mists trippetrappe trone kriewelkrappers Do horse lips Maak perd lippe Rollercoaster with your tongue using the letter.
Rollercoaster met jou tong op die klank Rrrrrrrr Rrrrrrr TEGNIESE HULPBRONNE TYDENS N PRODUKSIETECHNICAL RESOURCES DURING A THEATREPRODUCTION1 REKWISIETE 1 PROPS.
Items used by actors on stage Word gewoonlik deur die akteurs props genoem Property of every character Dit is voorwerpe wat akteurs nodig het Example pipe rugbyball penop die verhoog .
Die eiendom van elke karakter Handprops cane pipe Bv pyp kierie rugbybal pen Costume props hat ring Handrekwisiete kierie pyp D cor props cussion lampstand Kostuumrekwisiete hoed ring.
Dekorrekwisiete kussing lamp TEGNIESE HULPBRONNE TYDENS N PRODUKSIETECHNICAL RESOURCES DURING A THEATREPRODUCTIONDEKOR D COR.
Die groter objekte op die The bigger objects on stage verhoog wat die ligging van die giving the audience an ideatoneel voorstel where the drama is playing off Bv sitkamer bank koffietafel Example Lounge couch coffeetelevisie mat table television carpet .
TEGNIESE HULPBRONNE TYDENS N PRODUKSIETECHNICAL RESOURCES DURING A THEATREPRODUCTIONKOSTUMERING COSTUMES Die klere wat die akteurs dra om The clothes worn by the actors to.
hulle karakters uit te beeld portray the character they are playing Costumes are important because it Kostumering is belangrik omrede gives us a better picture of thedit baie van die karakter s character Bv n Sakeman dra n pak met n Example a rich business man wearing.
a suit briefcase in hand neat hair aktetas en netjiese hare TEGNIESE HULPBRONNE TYDENS N PRODUKSIETECHNICAL RESOURCES DURING A THEATREPRODUCTION.
BASIESE BELIGTING BASIC LIGHTING Alle toneelstukke het beligting nodig All theatre productions need lighting anders kan die akteurs nie gesien word nie otherwise the actors cannot be seen Kantligte Lig skyn van die kant af Side lights Light shines from the side Agterligte Lig skyn van agter af Backlights Lights shines from the back of the.
Vloerligte Lig skyn op na akteur Floorlights Light shines up from the floor to the Plafonligte Ligte skyn direk van bo af op actor akteur beklemtoon dan die kop en hare en Ceiling lights Lights shines directly from theskouers top accentuating the head hair and shoulders .
Kollig Enkele lig wat op een akteur helder Spotlights Single light that clearly focusses onskyn one actor TEGNIESE HULPBRONNE TYDENS N PRODUKSIETECHNICAL RESOURCES DURING A THEATREPRODUCTION.
KLANK SOUND Dit word gebruik om die tema We make use of sound tovan die toneel te versterk enhance the feel of the play Bv emosie te ontlok deur Example create emotion bystadige musiek te speel playing sad music .
KLANKEFFEKTE Byklanke om SOUNDEFFECTS We use sounddie toneel meer realisties te laat effects to make the productionoorkom bv voordeurklokkie wat seem more realistic examplelui phone ringing DRAMA GENRES.
KOMEDIE COMEDY n Teaterstyl wat die gehoor laat lag A theatre style that makes the audience laugh TRAGEDIE TRAGEDY n Teaterstyl waar die dood voorkom A theatre style where death is involved By die antieke Grieke ontstaan Created by the Greeks .
MUSIEKBLYSPEL MUSICAL n Teaterstyl wat musiek sang en dans insluit A theatre style which includes music song and dance DRAMA DRAMA n Teaterstyl wat die hartsnare trek A style that pulls on ones heartstrings POPPETEATER PUPPET.
SOORTE POPPETEATER TYPES OF PUPPET THEATRE STOKPOPPE STICK PUPPETSWord uit karton gemaak en met stokke monteer Made from carton box and are manipulated by sticks MARIONETTE MARIONETTE PUPPETSLedemate is los van mekaar en word met toutjies Puppet worked by strings .
gemanipuleer HUMANSIZED PUPPETS LEWENSGROOTTE HANDPOP Jeff Dunham Being manipulated by one or more Jeff Dunham Word gemanipuleer deur een of meer.
HANDPOP HANDPUPPETSPop pas oor die hand soos n handskoen Fits over hand like cloves VINGERPOP FINGERPUPPETSTrek die materiaalpop oor die vinger Pull material over finger POPPETEATER PUPPET.
SOORTE TEATERS TYPES OF THEATRE SKADU TEATER SHADOW THEATREHalfdeursigtige lap met lig wat van agter af skyn Light material with backlighting SWART TEATER BLACK THEATREAgtergrond is swart manipuleerder in swart gekleed en.
helder beligting van voor Background is black manipulator clothed in black colourful lighting from the front MARIONET TEATER MARIONETTE THEATRE.
Manipuleerder staan op brug en manipuleer pop vanafbo Manipulator stands on a bridge and manipulates HANDPOP TEATER puppet from above Kas met n opening Manipuleerder sit agter en HANDPUPPET THEATREmanipuleer pop deur arm deur gat te druk en bo arm op Structure with an opening Manipulator at the back .
plank te rus manipulating puppet by putting arm through the holeand resting upper arm on a plank Refleksie vrae1 Noem twee oefeninge vir die behoorlike artikulasie van spraakklanke .
2 Beskryf die term Genre .
3 Noem 5 tegniese hulpbronne wat tydens n produksie gebruik word Gee n voorbeeld van elk .
4 Beskryf die term SWARTTEATER 5 Wat is die verskil tussen n TRAGEDIE en n DRAMA .
Reflection questions1 Give two exercises for proper articulation of speech sounds .
2 Describe the term Genre 3 Name 5 technical resources used during a theatre production Give an example of each .
.
4 Describe the term BLACK THEATRE 5 What is the difference between a TRAGEDY and a DRAMA .
Jy het in kwartaal 2 reeds jou gediggedoen en gestuur Kyk weer daarna envoltooi die refleksie vrae You completed your poem in term 2 Look at it and complete the reflection.
questions Formele Assesserings Taak Bladsy 108Kies n Suid Afrikaanse gedig om voor te dra vir jou praktiese eksamen Jy moet die woorde ken Jy kan jou eie een kies ofeen van die wat aangeheg is doen Die gedig mag nie te kort wees nie Dit moet ten minste 12 kort versre ls lank wees Refleksie vrae Rubriek .
1 Wat is die naam van die gedig wat jy gaan voordra Naam en Van Gr 2 Wie is die digter Assesserings kriteria Punte toegeken 1 Voorbereiding Aanduiding 10.
3 Waarom het jy op hierdie gedig besluit van pouses Vlotheid in 2 Helderheid Artikulasie en 104 In jou eie woorde wat beteken die gedig wat jy gaan voordra Waaroor projeksie .
gaan die gedig 3 Verskeidenheid in tempo 10 en toonhoogte 4 Oogkontak met die gehoor 10 5 Refleksie Nuut 10.
TOTAAL 50 5 Dui ruspouses en dralende pouses op jou gedig aan en heg dit vas aan jouboekie wanneer jy die video aan jou juffrou stuur Jy kan joune uitdruk of.
Formal Assessment Task Page 108Choose a South African poem to perform for you practical exam You must know the words You can choose your ownpoem or do one of these given Your poem must be at least 12 short lines Reflection questions Rubric Name and Surname Gr .
1 What is the name of the poem you are going to recite Assessment criteria Marks rewarded 2 Who is the poet .
1 Preparation Application of 103 Why did you decide on this poem pause Fluency in speech skeppende kunste drama creative arts dramagr 8kwartaal 3term 3. vokale ontwikkeling / vocal development tegniese hulpbronne / technical recourses drama genres (style) / drama genres (types) poppeteater / puppet theatre

Related Presentations

Creative Interventions and Expressive Arts in Play Therapy

One does not have to be an artist or even artistic to benefit from this type of therapy. The core of expressive arts therapy is the concept of “ poiesis ”, a Greek word which refers to the natural process of moving from everyday expectations into the world of imagination and creativity that results in art making.

31 Views0 Downloads

Old Shell Road School of Creative and Performing Arts

Goal 1: Old Shell Road School of Creative and Performing Arts will improve independent reading practices in 3rd through 5th grade students. Objective: 89% of Third, Fourth and Fifth grade students will demonstrate a proficiency of 85% correct on Accelerated Reader quizzes in Reading by 05/31/2017 as measured by 2% increase from 87% (May, 2016) to 89% (May, 2017).

30 Views0 Downloads

Creative writing Prison Arts Foundation

hoping a new dawn will arrive. and spread light into this dark being. you want to swallow up all the dawn has to give. Extract 9. We will not play your stupid game. ... Just Broken Robots . Brought In For Repair, Waiting To Go Home, Rebuilt. The morning head-count. indicates all our status. we are in prison.

7 Views0 Downloads

Role of narrative in the creative arts education nsw gov au

from Vocal Ease MORE (Module 2). Use . this . animated score. as a guide. Pause and play to assist you to learn the song. The lyrics are also included on the next slide. Practice keeping the beat and singing with the animated score and following the moving score. 3

4 Views0 Downloads

MHS VISUAL ARTS At a Glance Guide to the Visual Arts

834 Introduction to Drawing and Painting CP 3 credits. This course is an introductory level course. Focusing on basic 2D art techniques using drawing and painting supplies students will create multiple works in the style of a select group of 20th and 21st century artists.

47 Views0 Downloads

Maryland State Arts Council Maryland State Arts Council

Grants for Organizations, Creativity Grants, Presenting & Touring, Independent Artist Awards. Director of Grants and Professional Development, Dana Parsons . Maryland Volunteer Lawyers for the Arts. Presentation 4-4:10 PM in [space]. Maryland Non-Profits . T-Rowe Price. Mid-Atlantic Arts Foundation

29 Views0 Downloads

PiM Arts High School Where Arts amp Education Meet

Make it a family affair. Other FAFSA Tips. Reporting Assets on FAFSA. Protected Assets. Your home. Retirement Accounts. Value of Life Insurance. Unprotected Assets. Investment real estate. Trust funds. Money market funds. Mutual funds. Certificates of deposit. Stocks and bonds. 529 College savings plans.

19 Views0 Downloads

Sccpss fine arts diploma seal Savannah Arts Academy

Music Appreciation is not an acceptable Fine Arts course for pathways Important Note! SCCPSS Approved Courses for Dance DANCE PERFORMANCE PATHWAY It is important to note that 3 classes are considered the minimum for a Dance Pathway (state course prefix numbers 51) and that one of those classes must be at level 2 or higher.

11 Views0 Downloads

Hunger School of Arts and Sciences School of Arts and

Anemia in Bangladesh Gender and Ethnic Inequality UNICEF/BRAC/BBS 2004 study of anemia prevalence: urban adolescent girls = 29% urban adolescent boys = 17% (lowest of all groups) Chittagong Hill Tracts adolescent boys = 40% CHT adolescent girls = 50% Iodine Deficiency Effects are physical and mental Cretinism results from severe deficiency ...

24 Views0 Downloads

HISTOIRE DES ARTS ARTS CREATIONS ET CULTURES

, « toujours la même merde »). Puis il devient un artiste d ’avant-garde. pionnier de la mouvance dite . underground. Dans ces années de transition entre le monde de la rue et celui de l’art, le jeune Basquiat ne possède pas les moyens de s’acheter le matériel nécessaire pour peindre.

16 Views0 Downloads

BTEC Level 1 Level 2 Award in Performing Arts Component 1 Exploring the Performing Arts Comparison of Stylistic Qualities

BTEC Level 1/Level 2 Award in Performing ArtsComponent 1: Exploring the Performing ArtsBook 1: Initial Research and Analysis. What is acting? Acting is It is usually rhythmic and follows set steps and phrases. Acting comes in a range of styles from early Greek, melodrama, classical, commedia dell’arte, naturalism, epic, absurdism, theatre of ...

9 Views0 Downloads

Visual Arts and Media Arts

Learning in Media Arts. Media Arts Practices. In Making and Responding students engage with the key concepts, story principles and both technical and symbolic elements of media arts. Making in Media Arts is the use of knowledge, skills, techniques, process and materials that communicate ideas and intentions.

1 Views0 Downloads