Slajd 1 - Krajowy Punkt Kontaktowy

Slajd 1 Krajowy Punkt Kontaktowy-ppt Download

  • Date:02 Jul 2020
  • Views:21
  • Downloads:0
  • Size:2.03 MB

Share Presentation : Slajd 1 Krajowy Punkt Kontaktowy

Download and Preview : Slajd 1 Krajowy Punkt Kontaktowy

Report CopyRight/DMCA Form For : Slajd 1 Krajowy Punkt Kontaktowy


Transcription:

INFORMACJEAndrzej FojutowskiInstytut Technologii Drewna Pozna Spotkanie Robocze PPTPOLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA.
SEKTORA LE NO DRZEWNEGOOrganizacja dzia ania stan obecnyWarszawa 24 05 2005Instytut Technologii Drewna Pozna INFORMACJE.
Proces organizacji Process of FTP organization Autumn 2003 Work initiated June 2004 Proposal for a technology platform February 2005 Publishing of a Vision document.
February 15 2005 Launching event Brussels February 2005 Preparation of the Strategic Research Agenda SRA December 2005 Presentation of the SRA January 2006 Implementation of the SRA begins Project stages .
Stage 1 Mobilising stakeholders Preparing the vision document Launching of the platform Stage 2.
Development of the Strategic Research Agenda SRA Stage 3 Implementation of the SRAInstytut Technologii Drewna Pozna INFORMACJE.
Jednostki organizacyjne High Level Group HLG decyzje projektu i kierowanie 6 przedsi b 3 CE Bois CEPF CEPI przew Komitetu Doradczego Advisory Committee przew RadyNaukowej Scientific Council przedst Komisji Europejskiej obserwator DG ds Bada i DG ds Przedsi biorstw i Przemys u przedst Europy Po udniowej i nowych.
kraj w cz onkowskich Krajowe Grupy Wsparcie National Support Groups zadania zapewnienie uczestnictwa w Krajowej Grupie Wsparcia przedstawicieli g wnychzainteresowanych stron sformu owanie krajowego stanowiska wobec platformy i okre lenie wk ad w pracy.
informowanie o platformie w skali krajowej np kontakty z w adzami publicznymiinstytucjami finansuj cymi itp koordynowanie krajowych program w bada Krajowe Grupy wsparcia Austrii Danii Finlandii Francji Niemczech Irlandii weW oszech na Litwie w Holandii Norwegii Polsce Portugalii S owenii .
Hiszpanii i Szwecji Trwaj prace nad utworzeniem grup w Czechach naW grzech na otwie w S owacji i w Wlk Brytanii Komitet Doradczy Advisory Committee zadania zapewnienie e pogl dy i potrzebystron zainteresowanych ze rodowiska przemys u w a cicieli las w i u ytkownik wprodukt w z surowc w le nych s reprezentowana w platformie.
Rada Naukowa Scientific Council Instytut Technologii Drewna Pozna INFORMACJEApproved March 9 2005 by High Level GroupFTP s Organisation.
High Level GroupProject ScientificManagement CouncilSupport GroupsCommunication.
Plan for funding Education Strategicstructure andtraining Research Agendacoordination.
Instytut Technologii Drewna Pozna INFORMACJEStrategic Research AgendaConsu Society Environ Energy Competi mers ment tiveness.
Pulp and paperWood productsSpecialities New businessesInstytut Technologii Drewna Pozna .
INFORMACJEFTP Strategic Research Agenda timetable1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Organisation establishedValue chain leaders elected .
Setting up the guidelinesStep 1 Collection of inputsStep 2 European priorizationStep 3 Strategic objectives and research themesStep 4 Open discussion and finalising.
Developing SRA documentFinal SRA 1 Dec Research Forum Sweden 9 10 11 2005Deadlines Mile stonesStep 1 June 15.
Step 2 September 15Step 3 October 31Step 4 November 30Final SRA December 1Instytut Technologii Drewna Pozna .
INFORMACJEOrganisationHigh level group Bj rn H gglund StoraEnso chairman Bo Borgstr m Moelven Industrier.
Giuseppe Fedrigoni Cartiere Fedrigoni S p A Tomasz Lucjan Steico SA Antti Sahi MTK Natalie Hufnagl CEPF Filip de Jaeger CEI Bois.
Teresa Presas CEPI Lars G dda M real Yves Birot DG Research DG Enterprise and Industry.
Advisory Committee Lars G dda M real chairman W adys aw Strykowski memberScientific Council Yves Birot chairman.
Piotr Paschalis Warsaw Agricultural University memberManagement Claes G ran Beckeman SCA project director Kari Luukko FFIF project secretary Forestry WG Stanis aw Zaj c member contact person.
Pulp and Paper WG Wojciech Jamrozik membe contact personr Wood Products WG Adam Grala candidate member Longin Graczkowski contact Education WG W adys aw Olek candidate memberInstytut Technologii Drewna Pozna INFORMACJE.
Nowi cz onkowie Deklaracje Tartak i Zak ad Stolarski J i W Witkowscy Rych owice Wielu Trakart Sp z o o Mierczany Zielona G ra Og lnopolska Izba Gospodarcza Producent w.
Mebli Pozna Polski Przemys Drzewny Sp z o o Puszczykowo Instytut Techniki Akademii Bydgoskiej im Kazimierza Wielkiego.
Przemys owy Instytut Maszyn Rolniczych Stowarzyszenie Dom Drewniany Gda skInstytut Technologii Drewna Pozna INFORMACJE Koordynator PPTSL D doc dr W adys aw Strykowski .
Dyrektor Instytutu Technologii Drewna w Poznaniuwww itd poznan pl Przedstawiciel PPTSL D w HLG FTP Tomasz ucjan Dyrektor Prezes STEICO S A www steico com.
Sekretarz PPTSL D dr in Andrzej FojutowskiZ ca Kierownika Zak adu Instytut Technologii Drewna w Poznaniue mail fojutowski itd poznan pl 61 8492 446Instytut Technologii Drewna Pozna INFORMACJE.
Projekt badawczy Drewno pou ytkowe w gospodarce inicjatyw PPTSL D Jednostki ITD katedry i Instytuty WTD AR P i SGGW OBR PPD Czarna Woda Polit dzka Przemys Konieczno zagospodarowania znacznych nawet 10 pozyskania ilo ci odpad w Realizacja wymog w prawnych ustawa o odpadach konieczno przetworzenia recykling .
odzysk energii Odpady drzewne jako bufor brak w surowca drzewnego Energetyczno cieplne wykorzystanie odpad w dla wzrostu udzia u odnawialnych r de energii wbilansie energetycznym zobowi zania mi dzynarodowe Cel kompleksowe poznanie i okre lenie uwarunkowa technologiczno organizacyjno e... .
wykorzystania drewna pou ytkowego materia u komplementarnego w stosunku do surowcaZagadnienia Kryteria klasyfikacji pou ytkowych odpad w drzewnych Rzeczywiste ilo ci a model teoretyczny Balast w odpadach i jego konsekwencje.
Odpady a rodowisko Drewno pou ytkowe na drewno lite tworzywa kompozyty WPC przer b termiczny biopaliwa piroliza zgazowanie nawozy Organizacja rynku odpad w drzewnychInstytut Technologii Drewna Pozna .
INFORMACJEAdvisory CommitteeComposition Chairman Lars G dda 1 representative from each National Support.
Chairman of the Scientific Council Yves Birot 2 3 representatives each from CEI Bois CEPF and Representative of European public financiers Christine Hagstr m N si Tekes Representatives of the European Commission.
Representative of ENGO Project management CGB and KL Specific stakeholdersInstytut Technologii Drewna Pozna INFORMACJE.
Professor Yves Birot FranceScientific Council SC CompositionForestry and forest sciences Dr Risto Paivinen Director of EFI European Forest Institute Finland Prof Fransisco Rego Portugal.
Prof Piotr Paschalis Jakubowicz Warsaw Agricultural University Poland Wood science and technology Dr Daniel Guinard Chairman of INNOVAWOOD and Director General of the institute CTBA Technical Center for Wood and Furniture France Prof Arno Fr hwald Bundesforschungsanstalt f r Forst und Holzwirtschaft Hamburg Germany.
Prof Jostein Byhre Baardsen Norsk Treteknisk Institutt NorwayPulp and paper science and technology Prof Angeles Blanco Dto De Ingenieria Qu mica Facultad de Qu micas Universidad Complutense Madrid Spain Prof Wolfgang Bauer Institut f r Papier Zellstoff und Fasertechnik der Technischen Universit t .
Graz Austria Dr Stefan Bohacek Head of the pulp paper research Institute SlovakiaBio energyMr Kevin Healion Tipperary Institute IrelandBiotechnology .
Prof G ran Sandberg SLU Ume Head of the Plant Science Center SwedenInformation technologyProf Risto Ritala Tampere University of Technology FinlandInstytut Technologii Drewna Pozna INFORMACJE.
Andrzej FojutowskiInstytut Technologii Drewna Pozna SCHEMAT ORGANIZACYJNYPOLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJSEKTORA LE NO DRZEWNEGO.
Instytut Technologii Drewna Pozna INFORMACJESchemat organizacyjnyPolskiej Platformy Technologicznej Sektora Le no DrzewnegoProjekt wst pny do korekty .
KW KomitetWsp pracyZespo y TematyczneSekretariat Koordynator KO ZT 1 Las zasoby LZG gospodarka.
Zespo y Zadaniowe Steruj cy KS ZT 2 PierwiastkowyZZ 1 Badania i PPD przer bdrewnaBTW TransferWiedzy ZT 3 Celuloza papierZZ 2 Promocja.
PR ZT 4 P ytyPDS drewnopochodneZZ 3 Panel ZT 5 MeblarstwoPE Ekspert w MEBZT 6 Recykling .
ZZ n Inne REP odzyskiwanieodpady biomasaZT 7 ObrabiarkiSB rodowisko U SN rodowisko RIS RegionalneBran owe U ytkownicy Naukowe Sie Strategie.
Platfor myInnowacyjneInstytut Technologii Drewna Pozna INFORMACJESK AD ZESPO W TEMATYCZNYCH.
Instytut Technologii Drewna Pozna INFORMACJEZT 1 Las zasoby gospodarka LZG Lider Dyr General Las w Pa stwow Lider IBL Instytut Badawczy Le nictwa doc dr hab Stanis aw Zaj c .
Cz onkowie Dyr General Las w Pa stwow Instytut Badawczy Le nictwa Regionalne Dyrekcje Las w Pa stwowych Koszali skie Przedsi biorstwo Przemys u Drzewnego .
Prywatni w a ciciele las w Instytut Technologii Drewna Pozna INFORMACJEZT 2 Pierwiastkowy Przer b Drewna PPD Lider KPPD Longin Graczkowski KPPD .
Lider Instytut Technologii Drewna Cz onkowie Polska Izba Gospodarcza Przemys u Drzewnego PPD Grodk w Poltarex.
Dr Wolman GmbH Polska Sok ka Okna i Drzwi Instytut Techniki Budowlanej Stelmet sp z o o Seeger Dach Sp z o o .
Stowarzyszenie Drewniany DomZwi zek Producent w i Eksporter w Palet DrewnianychOg lnopolski Zwi zek Pracodawc w Producent w EuropaletInstytut Technologii Drewna Pozna INFORMACJE.
ZT 3 Celuloza Papier CPM Lider International Paper Kwidzy Tadeusz Klonowski Lider Politechnika dzka Instytut Papiernictwa i Poligrafii prof dr hab Wiktorian Tarnawski Cz onkowie.
International Paper Kwidzy Frantschach wiecie SA Politechnika dzka Instytut Papiernictwa i Poligrafii Stowarzyszenie Papiernik w Polskich Zak ady Cel Pap .
Instytut Technologii Drewna Pozna INFORMACJEZT 4 P yty Drewnopochodne PDS Lider Pfleiderer Grajewo Prospan S A STEICO S A .
Lider SGGW WTD Cz onkowie Hardex SA Bydgoskie Zak ady Sklejek Sklejka Multi SA Stowarzyszenie Producent w P yt Drewnopochodnych.
Ekop yta SA Kronopol Pfleiderer Grajewo Prospan SAInstytut Technologii Drewna Pozna INFORMACJE.
ZT 5 Meblarstwo MEB Lider Black Red White S A Mazurskie Meble International S A Og lnopolska Izba Gospodarcza Producent w Lider AR Pozna WTD Katedra MeblarstwaCz onkowie.
Black Red White S A Mazurskie Meble International S A Katedra meblarstwa AR Pozna Instytut Technologii Drewna Pozna INFORMACJE.
ZT 6 Recykling odpady biomasa REP Lider Polska Izba Biomasy Lider Instytut Technologii Drewna Instytut TechnikiBudowlanej Cz onkowie.
Polska Izba Biomasy Instytut Technologii Drewna Zak ady P yt Drewnopochodnych Zak ady ElektroEnergetyczne du e Zwi zek Producent w i Eksporter w Palet Drewnianych.
Stowarzyszenie Producent w P yt Drewnopochodnych Og lnopolski Zwi zek Pracodawc w Producent w EuropaletInstytut Technologii Drewna Pozna INFORMACJEZT 7 Obrabiarki OBZ.
Lider Przeds Innow Wdro TECHMAR Lider AR Pozna WTD Katedra Obrabiarek i PodstawKonstrukcji Maszyn Cz onkowie Przeds Innow Wdro TECHMAR.
Instytut Technologii Drewna Zak ady P yt Drewnopochodnych Stowarzyszenie Producent w Maszyn Urz dze i Narz dzi doObr bki Drewna DROMA JAROMA .
Instytut Technologii Drewna Pozna INFORMACJEKLUCZOWE ZADANIA DLA ZESPO WTEMATYCZNYCHInstytut Technologii Drewna Pozna .
INFORMACJE1 Opracowanie dokumentu programowego ZT Zakres Obecna sytuacja w Polsce Obecna sytuacja w Europie .
Przysz o plan strategiczny oczekiwane korzy ci Struktura Cz onkowie .
2 Strategia Rozwoju Bada i Innowacji - Instytut Technologii Drewna LZT 7 – OBZ - PIW Techmar - AR Poznań WTD Kat. Obrabiarek i Konstrukcji Maszyn LZZ 1 – BTW - AR Poznań - KPK – ? LZZ 2 – PR -Stowarzyszenie Dom Drewniany - * SBU - SITLiD RIS SP -* * Do obsadzenia Założenia: 15-20 Osób, Reprezentacja administracji, środowiska finansowego, naukowego i gospodarczego.

Related Presentations