Slovní úlohy o pohybu - 2. varianta - 1

Slovn Lohy O Pohybu 2 Varianta 1-ppt Download

  • Date:12 Jan 2021
  • Views:7
  • Downloads:0
  • Size:529.00 KB

Share Presentation : Slovn Lohy O Pohybu 2 Varianta 1

Download and Preview : Slovn Lohy O Pohybu 2 Varianta 1

Report CopyRight/DMCA Form For : Slovn Lohy O Pohybu 2 Varianta 1


Transcription:

Slovn lohy oVarianta 2 Pohyby stejn m sm rem Jak p i e en rovnic postupovat 1 Pozorn si p e ti text lohy rad ji n kolikr t .
2 Mezi nezn m mi daji zvol jeden o kter mnev v bec nic jako nezn mou 3 Pomoc zvolen nezn m a zadan ch podm nekvyj d i v echny ostatn daje z textu 4 Vyj d i logickou rovnost plynouc z.
textu lohy a na jej m z klad sestava vy e ji 5 Prove zkou ku kterou ov ez skan v sledky vyhovuj v empodm nk m lohy .
6 Napi odpov di na ot zky zadan lohy Slovn loha o pohybu varianta 2 Touto variantou se mysl lohy vekter ch pohybuj c se t lesa vych zej vyj d j odl taj ze stejn ho m sta jen v.
jin m ase a pohybuj se stejn msm rem Jeliko je t leso vyr ej c pozd ji rychlej p edpokl d se et leso prvn za ur itou dobu dostihne Slovn loha o pohybu varianta 2 .
Uk zka zad n takov lohy Chodec jde pr m rnourychlost 4 km h Za 20 minut vyjel zan m cyklista pr m rnou.
rychlost 24 km h Za jakou dobup edjede cyklista chodce akolik kilometr p itom ujede Slovn loha o pohybu varianta 2 .
Tato logick s2rovnost plynouc Ob pohybuj c se t lesap itom uraz stejnou dr hu atud lohy.
plat eje i z klademdr ha s1 sepro sestaven rovn dr ze s2rovnicev po et hledan nezn m .
Slovn loha o pohybu varianta 2 Ujet dr ha se p itomvypo t jako sou inpr m rn rychlostipohybuj c ho se t lesa a.
s sv22 t2doby pohybu s v 1t 11 P klad Chodec jde pr m rnou rychlost 4 km h Za 20 minutvyjel za n m cyklista pr m rnou rychlost 24 km h Za.
jakou dobu dojede cyklista chodce a kolik kilometr p itom ujede A v 4 km CBod C je m sto kdese bude nach zet.
chodec v dob kdy e en tynejennezn m slovn ch loh o bude cyklistateprve vyj d t .
V na em p pad je to as pohybuje proosob obou v t n zornost v dy velmiNejprve tedy ty zn m p nosn obr zek.
Jeliko o ase vykresluj c cyklisty situacin co v me bude tou lohy Do n j si zap eme pln nezn mou v echny.
as chodce Ozna me si jejtedy t i nezn m daje P klad Chodec jde pr m rnou rychlost 4 km h Za 20 minutvyjel za n m cyklista pr m rnou rychlost 24 km h Za.
jakou dobu dojede cyklista chodce a kolik kilometr p itom ujede A v 4 km CBod C je m sto kdese bude nach zet.
Jak tedy bude as cyklisty chodec v dob kdybude cyklistaa co o n m vlastn v me teprve vyj d t V me e cyklista vyjel o 20 minut.
pozd ji a tedy i as bude o 20minut krat Ov em pozor Rychlost m mevyj d enouv km h M eme tedy po tat i s.
P klad Chodec jde pr m rnou rychlost 4 km h Za 20 minutvyjel za n m cyklista pr m rnou rychlost 24 km h Zajakou dobu dojede cyklista chodce a kolik kilometr p itom ujede .
A v 4 km CSpr vn Nem eme aV me jakproto si 20 minutp evedeme na hodiny .
20 60 0 33333333333333 A jej perioda Co s t m Kdepak Ka d zaokrouhlen znamen Zaokrouhl meodch len od p esn ho v sledku a my to p ece chceme po tat p esn .
P klad Chodec jde pr m rnou rychlost 4 km h Za 20 minutvyjel za n m cyklista pr m rnou rychlost 24 km h Zajakou dobu dojede cyklista chodce a kolik kilometr p itom ujede .
A v 4 km CTak co s t m Jak jinak a p esn Spr vn m eme vyj d it st celku kdy n m to desetinn sla zlomk .
neumo uj 20 1 M me 20 60 h co jsme60 3 pot ebovali P klad .
Chodec jde pr m rnou rychlost 4 km h Za 20 minutvyjel za n m cyklista pr m rnou rychlost 24 km h Zajakou dobu dojede cyklista chodce a kolik kilometr p itom ujede A v 4 km C.
Jak tedy vyj d me e cyklista vyjelo 20 minut co je 1 3 hodiny pozd jia co znamen e jeho as bude o1 3 krat P klad .
Chodec jde pr m rnou rychlost 4 km h Za 20 minutvyjel za n m cyklista pr m rnou rychlost 24 km h Zajakou dobu dojede cyklista chodce a kolik kilometr p itom ujede s1 v1 t .
A v 4 km Cs2 v2 t 1 3 24 t A proto e v me e s1 se rovn s2 tak4t 24 t 1 3 P klad .
Chodec jde pr m rnou rychlost 4 km h Za 20 minutvyjel za n m cyklista pr m rnou rychlost 24 km h Zajakou dobu dojede cyklista chodce a kolik kilometr p itom ujede 4t 24 t .
4t 24t 8 Kdyby u n kdonev d l jak se p ijde4t 24t 8 na minuty tak 0 4 60 24 20t 8 Prost p evod.
jednotek t 0 4 ht 24 min P klad Chodec jde pr m rnou rychlost 4 km h Za 20 minut.
vyjel za n m cyklista pr m rnou rychlost 24 km h Zajakou dobu dojede cyklista chodce a kolik kilometr p itom ujede s1 v1 t A v 4 km C.
A v2 24 Bs2 v2 t 1 3 24 t Tak jsme vypo tali e as t je 24 minut Znamen to tedy e cyklista dojede chodceza 24 minut .
Kdepak POZOR as t je asem chodce Znamen to tedy e 24 minut p jde chodec ne jejcyklista dojede P klad Chodec jde pr m rnou rychlost 4 km h Za 20 minut.
vyjel za n m cyklista pr m rnou rychlost 24 km h Zajakou dobu dojede cyklista chodce a kolik kilometr p itom ujede s1 v1 t A v 4 km C.
A v2 24 Bs2 v2 t 1 3 24 t O cyklistovi v ak v me e vyjel za chodcem a 20 minut co znamen e jeho as je o 20minut krat 24 20 4 min.
P klad Chodec jde pr m rnou rychlost 4 km h Za 20 minutvyjel za n m cyklista pr m rnou rychlost 24 km h Zajakou dobu dojede cyklista chodce a kolik kilometr p itom ujede .
s1 v1 t A v 4 km CA v2 24 Bt2 4 min A pro ne 4 ales2 v2 t 1 3 24 t No proto e si op t.
1 3 mus me d t pozor naA kolik kilometr cyklista ujede stejn jednotky s2 v 2 t 2 24 96 60 1 6 km P klad Chodec jde pr m rnou rychlost 4 km h Za 20 minut.
vyjel za n m cyklista pr m rnou rychlost 24 km h Zajakou dobu dojede cyklista chodce a kolik kilometr p itom ujede s 1 6 kmNa z v r se provede zkou ka toho zda z skan hodnoty.
vyhovuj podm nk m lohy Kolik kilometr u el chodec p i rychlosti4 km h za 24 minut sv ch ze do doby ne jej cyklista dojel s1 v 1 t 1 4 96 60 1 6 km.
60 60 Cyklista dojedeChodec u el do doby ne jej cyklista za 4 minutydojel stejnou dr hu jako on a ujede p itomM eme tedy napsat odpov 1 6 km P klad .
Za cyklistou kter jel rychlost 16 km h vyjel o 3hodiny pozd ji motocyklista rychlost 48 km h Kdymotocyklista dohonil cyklistu P klad Za cyklistou kter jel rychlost 16 km h vyjel o 3.
hodiny pozd ji motocyklista rychlost 48 km h Kdymotocyklista dohonil cyklistu s1 v1 t s2 v2 t 3 48 t 3 16t 48 t 3 .
16t 48t 144 32t 144 4 5 3 1 5 hMotocyklista dojel cyklistu za 1 5t 144 32 4 5 h P klad .
Z vesnice vyjel traktor rychlost 20 km h Za 10minut jel za n m motocyklista rychlost 60 km h Zajakou dobu a v jak vzd lenosti od vesnice dohon motocyklista traktoristu P klad .
Z vesnice vyjel traktor rychlost 20 km h Za 10minut jel za n m motocyklista rychlost 60 km h Zajakou dobu a v jak vzd lenosti od vesnice dohon motocyklista traktoristu s1 v1 t .
1 s2 v2 t 1 6 60 t 20t 60 t 1 6 6 15 10 5 min20t 60t 10 5s 60 5 km.
40t 10 60t 10 40 0 25 h 15 min Motocyklista dohon traktoristu za 5 mive vzd lenosti 5 kilometr P klad V 7 hodin vy el chodec pr m rnou rychlost 5.
V 10 hodin vyjel za n m cyklista rychlost 14 km h Kdy ho dojede P klad V 7 hodin vy el chodec pr m rnou rychlost 5V 10 hodin vyjel za n m cyklista rychlost 14 km h .
Kdy ho dojede s1 v1 t A v 5 km C5t 14 t 3 s2 v2 t 3 14 t 3 5t 14t 42.
9t 42t 42 9 4 h 4 hod 40 minCyklista dojede chodce v 11 40 hodin P klad V 6 30 hodin vyplul z p stavu parn k pluj c .
rychlost 12 km h P esn v 10 00 hodin za n m vyplulmotorov lun kter plul pr m rnou rychlost 40km h V kolik hodin dohon lun parn k P klad .
V 6 30 hodin vyplul z p stavu parn k pluj c rychlost 12 km h P esn v 10 00 hodin za n m vyplulmotorov lun kter plul pr m rnou rychlost 40km h V kolik hodin.
s1 v 1 t dohon lun parn k s2 v2 t 3 5 40 t 12t 40 t 3 5 12t 40t 140.
28t 140t 140 28 5 h lun dohon parn k v 11 30 hodin Title: Slovní úlohy o pohybu - 2. varianta - 1 Author: Radomír Macháň Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Related Presentations