Snímek 1 - Beton University

Sn Mek 1 Beton University-ppt Download

  • Date:28 Sep 2020
  • Views:8
  • Downloads:0
  • Size:3.77 MB

Share Presentation : Sn Mek 1 Beton University

Download and Preview : Sn Mek 1 Beton University

Report CopyRight/DMCA Form For : Sn Mek 1 Beton University


Transcription:

Samozhutniteln beton vlastnosti zkou en Ing Barbara Kucharczykov Ph D OSNOVA P EDN KYCo je to SCC Specifick term ny a definice v oblasti SCC.
Souvisej c normy a p edpisySpecifikace SCCPo adavky na erstv SCCZku ebn metody pro stanoven vlastnost erstv ho SCCVlastnosti ztvrdl ho SCC.
Speci ln druhy SCC Samozhutniteln beton Self compacting concrete SCC Beton kter je schopen t ci a zhutnit se p soben m vlastn t hy dokonale vyplnit bedn n iv m stech hust ho vyztu en ani by ztratil svou homogenitu a.
ani by byl dodate n hutn n Zdroj informac Svaz v robc betonu R http www svb cz pdf smernicesc... SCC Self Compacting Concrete Hlavn charakteristikou SCC je schopnost te en B bez p soben vn j chdynamick ch sil odolnost proti rozm ov n a segregaci a schopnost zhutn n .
vlastn hmotnost Zv en pod l frakce 0 4 mm a jemn ch p m s Typick je rychl n r st pevnosti kvalitn povrchy sn en pracnosti na staveni ti urychlen beton e SCC byl zaveden jako ji v cem n b n materi l pro adu in en rsk chkonstrukc mosty tunely podzemn n dr e atd kde je obt n ukl d n a.
zhut ov n b n ho betonu Podobn se SCC ji v obdobn ch situac ch nacel m sv t b n pou v v ob ansk v stavb Pro navrhov n a pou v n SCC existuje ve sv t ji ada osv d en ch norem ap edpis ni rovn Masivn mu roz en SCC pomohlo e si investo i rychle uv domili relativn .
n zk po te n n klady p i pou it SCC a celkov p zniv dopad SCC nacelkov n klady stavby LCC Life Cycle Cost Zdroj informac http www casopisstavebnictvi c... V hody a nev hody SCC Zkr cen doby v stavby .
Sn en po tu pracovn k vylou en hutn n sm si Ni n roky na vybaven p i beton i zhut ovac technika Sn en hlu nosti i spory energi Zv en ivotnosti formovac techniky v prefabrikaci Mo nost vyu t druhotn suroviny jako mikroplniva pop lky strusky aj .
spora celkov ch n klad na v stavbu betonov konstrukce technologi SCC jeodhadov na na 5 a 15 Zv en n roky na bedn n t snost a schopnost odol vat vy mhydrostatick m tlak m Pozornost je t eba v novat o et ov n SCC beton v vinu hydrata n ho tepla .
objemov m zm n m zejm na ve f zi tzv autogenn ho smr t n a dotvarov n hotov betonov konstrukce Na projektanty a v robce erstv ho betonu jsou kladeny nov po adavky Zdroj informac http www casopisstavebnictvi c... Roz en seznam zku ebn ch metod pro hodnocen .
erstv ho SCC metody vhodn pro v voj samozhutniteln ho betonu hodnocen jehovlastnost ve vztahu ke konkr tn mu pou it a pro zkou ky na staveni ti Zdroj informac Svaz v robc betonu R http www svb cz pdf smernicesc... Vlastnosti ztvrdl ho SCC.
Pevnost v tlaku obvykle dosahujeme vy ch hodnot ne u vibrovan hobetonu odstran n procesu hutn n lep mikrostruktura a stejnorodost Pevnost v tahu srovnateln s b n m betonem t e pevnostn t dy objem pasty tuto pevnost neovliv uje rozd l m e b t zp soben typemhrub ho kameniva t en drcen .
Modul pru nosti vzhledem k vy mu obsahu cementov ho tmelu sep edpokl daj pon kud ni hodnoty ne u b n ho betonu a o 20 Smr t n a dotvarov n smr t n je obvykle v t ne u b n ho betonu mal zrno kameniva velk objem tmelu vy autogenn smr t n vprvn ch 24 hodin ch dotvarov n je srovnateln .
Trvanlivost obecn lep odstran n proces hutn n kvalitn vyroben SCC m n zkou a rovnom rnou propustnost povrchov ch vrstevZdroj informac Hela R Technologie betonu Speci ln druhy SCC LWSCC Lightweight Self Compacting Concrete .
Odli n vlastnosti lehk ho kameniva oproti b n mu odli n chov n B Pom rn velk sn en schopnosti te en betonu kv li ni objemov hmotnostilehk ho kameniva Lehk kamenivo m e absorbovat st z m sov vody co m e v st kcelkov ztr t zpracovatelnosti .
Lehk kamenivo m v raznou tendenci k segregaci N zk objemov hmotnost kameniva zp sobuje plav n zrn na povrchu betonu stabiliza n chZdroj informac Hela R Technologie betonu 8Foto Kucharczykov B GA 103 09 P057.
Vl kny vyztu en SCC Zaji t n vysok tekutosti vhodn plastifik tor limitovan objem kameniva Odolnost v i segregaci udr en n zk ho v c omezen objemu kameniva al tek zaji uj c ch viskozitu Zv en mno stv cementu o 10 ve srovn n s SCC bez vl ken.
Vhodn na asov n p id n vl ken ocel a do hotov sm si Sn en erpatelnosti Zhor en reologick ch vlastnost erstv ho SCC Del doba m ch n sm si Zhor uje se prostup n kter ch zejm na del ch vl ken p es ocelovou prutovou.
v ztu v konstrukci M rn zv en pevnosti v tahu ohybem podchycen k ehk ho poru en V znamn zv en duktility po vzniku trhlin dle d vky vl ken Pozitivn vliv na autogenn smr t n zv en odolnosti v i n hl m zm n mteplot zlep en trvanlivosti .
Provzdu n n SCC P ry s max pr m rem 0 3 mm zv en odolnosti proti mrazu a CHRL Zdroj informac Hela R Technologie betonu D kuji za pozornostKontakt Ing Barbara Kucharczykov Ph D .
Vysok u en tehnick v Brn stav stavebn ho zku ebnictv Lehké kamenivo má výraznou tendenci k segregaci. Nízká objemová hmotnost kameniva způsobuje „plavání“ zrn na povrchu betonu. Zdroj informací: Hela, R. Technologie betonu. Foto: Kucharczyková, B. GA 103/09/P057 Speciální druhy SCC Aplikace vhodných stabilizačních přísad * Vlákny vyztužený SCC Zajištění vysoké ...

Related Presentations