Strategický marketing

Strategick Marketing-ppt Download

  • Date:28 Jun 2020
  • Views:21
  • Downloads:0
  • Size:1.44 MB

Share Presentation : Strategick Marketing

Download and Preview : Strategick Marketing

Report CopyRight/DMCA Form For : Strategick Marketing


Transcription:

Strategick marketingPhDr Ing Jaroslava D dkov Ph D KMG EF Liberecjaroslava dedkova tul cz Literatura.
Strnad P D dkov J Strategick marketing TULiberec 2009 Hor kov H Strategick marketing Grada Praha Sedl kov H Strategick anal za C H Beck 2000 Mallya T Z klady strategick ho zen a.
rozhodov n Grada 2007 Porter E M Konkuren n strategie VictoriaPublishing 1996 www multiedu tul cz www marketingovenoviny cz asopisy Marketing magazine Trend marketing .
06 27 20 2 Strategie Sch ma postup kter nazna uje jak zadan ch podm nek dos hnout vyty en ch P ehled mo n ch krok a innost .
Charakterizuje sm r kter bude podniksledovat v ur it m asov m obdob a kter vede k nej inn j alokaci zdroj prodosa en vyty en ch c l V znam strategie.
Strategie pom h firm k tomu aby bylaschopna dlouhodob vyd l vat pen ze Ovliv uje dlouhodob sm r organizace Sna se dos hnout n jak v hody Zab vaj se rozsahem dopadu aktivit firmy.
Vych z ze zdroj a kvalifikac firmy Ovliv uje operativn rozhodov n 06 27 20 4 Strategick pl nov n podniku Proces rozv jen a udr ov n ivotaschopn .
shody mezi c li a zdroji organizace a jej mim n c mi se tr n mi p le itostmi Vytv et obchody a v robky tak aby jejichkombinace zabezpe ovala uspokojiv zisky06 27 20 5.
Principy strategick ho pl nov n Princip permanentnosti Princip variantnosti Interdisciplin rn tv r p stup V dom pr ce s rizikem.
06 27 20 6 Oblast marketingu Strategie se zam uje na dosa en perspektivn ch marketingov ch c l v r mcikonkr tn ho marketingov ho prost ed .
Uv dom l orientace na trh a z kazn ka apln uspokojen jeho pot eb C l 5 r st ro n ho prodejestrategie 06 27 20 7.
Z sady pro konkr tn vyj d en koncepcemkg strategie Rozhodov n o efektivn m vynalo en finan n ch prost edk jejich promy len alokace kter aktivity jsou kl ov eho se.
podnik sna dos hnout Vytvo en a udr en prokazateln chkonkuren n ch p ednost na vytipovan chtrz ch kter produkty kter trhy 06 27 20 8.
Strategick marketing proces spojen s S vypracov n m anal z faktor vnit n chpodm nek a str nek podniku p le itost aohro en faktor konkurence S participac na vytvo en souboru c l .
podniku a formulov n podnikov chstrategi pro jejich dosa en Se stanoven m marketingov ch c l 06 27 20 9 S volbou marketingov ch strategi k.
dosa en vyty en ch c l S vypracov n m realizac a kontroloumarketingov ch pl n S komplexn m zen m marketingov ho S hled n m konkuren n v hody.
06 27 20 1006 27 20 11 Strategick d c proces Soubor innost a rozhodnut kter vedouk formulov n pl nu podniku i jeho.
realizaci kolem je usm rn n innost podniku tak aby bylo napln no jeho posl n a zaji t ny06 27 20 12 Faktory prost ed .
Strategick d c procesPosl n podnikuC le podnikua z kladn strategick sm r.
p le itostipodniku 13 Ur uje hlavn sm ry rozvoje podniku v em podnikat Vyty uje konec toho kam by se podnik.
m l dostat eho dos hnout 10 20let Vytv en budoucnosti jak bychom cht lifirmu vid t06 27 20 14.
Posl n mission Dopl uje vizi Stanovuje smysl podnik n hlavn sou asn a budouc zam en podniku vobecn ch rysech jeho p edpoklady.
Odpov d na ot zky Pro tu jsme ehojsme dos hli kam bychom se cht li06 27 20 15 P klady posl n 1 Pomoc v robk .
Jsme v robci exkluzivn p nsk obuvi Poskytujeme finan n slu by jakjednotlivc m tak podnikatelsk m subjekt m 06 27 20 16 2 Pomoc technologi .
Jsme v robci z ivkov ch osv tlovac chsyst m 3 Pomoc vztahu k trhu Na m posl n m je splnit p n irok hookruhu en l pe vypadat a l bit se .
4 Pomoc r zn ch faktor z kazn ka podniku konkurence06 27 20 17 C le podniku douc stav kter ho m b t dosa eno.
Konkr tn rozepisuje a vyjad uje posl n Lze je m it p slu n mi ukazateli Maj obsah rozsah asov parametry M ly by b t p im en p esn konkr tn srozumiteln m iteln vz jemn .
slad n hierarchicky uspo dan kontrolovateln 06 27 20 18 Podnikov c le strategick Rentabilita.
Produktivita Postaven na trhu Zam stnanost Postaven v technologii06 27 20 19.
Marketingov c le jsou sv z ny s c li z kladn mi podnikov mi vych z z anal zy neobsahuj ale n vod jak m zp sobem je mo n pl novan z m ry uskute nit.
nap zisku prodejn ho obratu tr n hopod lu mno stv prodan ho zbo zv en po tu z kazn k ochrann akce pro p e it soci ln odpov dnost 06 27 20 20.
Stanoveny na z klad pozn n pot ebz kazn k P esn jasn a konkr tn vymezeny zlep itpr ci ovlivniteln Vhodn .
Srozumiteln Re ln zv en objemu prodej o 150 x recese Akceptovateln Slad n se strategi zvy ov n kvalifikace x sn en n klad .
Hierarchicky uspo dan 06 27 20 21 Strategie v souvislostechVize Posl n Strategick zen .
06 27 20 22 Strategick marketingov Respektuje c le a omezen vypl vaj c ze strategick ho d c ho procesu avych z ze z sadn ch rozhodnut kter .
byla v r mci procesu na rovnivrcholov ho zen provedena Zam uje se na v echny aktivityuskute ovan v rovin v robek trh06 27 20 23.
06 27 20 24 Vz jemn souvislosti mezi strateg d c m a strateg marketingov mRozhodov n v r mci loha marketingustr d c ho procesu.
Z kladn v robek Forma Konkr tn u itek aprosp ch kter Zpot ebuje as kdy m b t u itek kTrhy segmenty .
dispozici M sto kde m b t u itek kdispozici 06 27 20 25 Strategick marketingov proces .
pl novac etapa Marketingov situa n anal za Stanoven marketingov ch c l Hodnocen strategick pozice Sestaven marketingov ho pl nu.
Formulov n marketingov ch strategi 06 27 20 26 Marketingov situa n anal za marketingov audit Zkoum n vnit n a vn j situace podniku.
et en postaven podniku v dan m prost ed C l identifikovat v echny relevantn faktory kter budou m t vliv na kone nou volbu c l a strategie Dosavadn v voj Sou asn stav.
Odhad budouc ho v voje06 27 20 27 Prvky strategick anal zy Progn zov n Statistick techniky.
Subjektivn techniky06 27 20 28 Marketingov prost ed Pro analyzovat okol Pozice v prost ed reakce na zm ny pohled na.
firmu analyzovat vnit n mo nosti p edej tkonkurenci Makroprost ed Mikroprost ed Konkuren n prost ed .
06 27 20 29 Anal za vn j ho prost ed Anal za mezin rodn ho okol Anal za n rodn ho okol PEST STEP SLEPTE 4C Spole ensk trendy pohled obyvatelstva iv styl demografie .
Legislativn trendy z kony obchodn z kon k Hospod sk trendy da ov zat en inflace Politick faktory stabilita vl dy podpora obchodu Technologick trendy finance na techn v voj Ekologick trendy ochrana iv prost ed udr iteln rozvoj .
06 27 20 30 Anal za intern ho okol Technick rozvoj Marketingov a distribu n faktory V robn faktory a zen v roby.
Faktory pracovn ch zdroj Anal za finan n ch zpr v a daj Hodnotov et zec06 27 20 31 Hodnotov et zec.
06 27 20 32 Model 7S firmy McKinsey06 27 20 33 vod do model hodnocen strategick pozice.
Model BCG06 27 20 35 Klady a z pory BCG Ur it kdo vytv zisk Anal za SBU.
N vrh aktivit pro rozvoj SBU Subjektivn hodnocen Dostatek informac Slo itost v roby Nez jem o obchodn strategii.
06 27 20 36 Matice atraktivity trhu a konkuren n pozice06 27 20 37 Shellova matice06 27 20 38.
Sestaven marketingov hoJasn a v sti n Snadn ke ten M l by objas ovat zdroje k dosa en P edpokl d .
Segmentaci trhu Progn zov n velikosti trhu a tr n ho pod lu Identifikaci tr n pozice Kl ov informace Podrobnosti a dal daje.
06 27 20 40 Obsahuje1 tituln listMarketingov pl nN zev podniku.
S dlo podnikuPro obdob Odpov dn pracovn k06 27 20 41 2 p ehledn obsah.
3 vodn st Situa n anal za situaci za kter je pl n sestavov nprost ed ve kter m podnik operujecharakteristika podniku asov obdob .
kl ov v robky a trhy4 Marketingov c le06 27 20 42 5 Marketingov strategie 6 Stru n z v ry situa n anal zy.
7 Kl ov p edpoklady pro budouc v voj 8 Operativn pl ny 9 Pot ebn zdroje 10 Rozpo et 11 Syst m m en a kontroly.
06 27 20 43 Semestr ln pr ce1 Pokuste se formulovat optim ln strategiipro podnik ve kter m pracujete2 N vrh ot zek ke skript m.
term n zasl n 2 12 2012 24 hod 06 27 20 44 Systematizace marketingov ch strategi Prol naj se ada hledisek pro t d n .
P i tvorb strategie Hodnotit c le Identifikovat alternativy Naj t rovnov hu mezi v hodami anev hodami.
06 27 20 45 Modely podnikov strategie podleMilese a Snowa Hleda i nebo zlatokopov Google .
Analyz to i Microsoft Obr nci Coca cola Reakto i06 27 20 46 Strategie dle Millera.
Inova n strategie Honda Toyota Strategie marketingov diferenciace Zna kov oble en obuv Strategie e rozsah trhu pivovar Strategie kontroly n klad hypermarkety .
06 27 20 47 Uspo d n marketingov chstrategi 1 Na z klad trend trhu R stov .
Stabiliza n Zvratov tlumov Ukon en podnik n 06 27 20 48.
Ansoffova maticeProdukt Sou asn Nov Sou asn Penetrace trhu Rozvoj v robkuNov Rozvoj trhu Diverzifikace06 27 20 49.
Penetrace Rozvoj trhu Povzbuzen st vaj c ch Identifikovat potenci ln z kazn k z kazn ky na jin m trhu P esv d ov n Z ke Hledat dal mo nostikoupi distribuce.
Z sk n z kazn k od Nov lokality i trhykonkurence Zv hodn n p i Rozvoj v robkuvelkoodb ru Zaveden nov ho v robku.
Zv en kvalifikace Vysok v daje na v voj aperson lu06 27 20 50 Diverzifikace Integrace.
Soust edn m n vaznost na Vertik ln vyr b vstupyp v technologii nebo v stupy Sty n Zp tn dop edn A absolutn nem n vaznostna tech Horizont ln kontakt s.
B relativn nov z k s konkurentyn vaznost na p v technologii kosmetika multivitam ny Nesourod .
Nen vazba ani na Z ani natechnologii Gumotex v po etn technika 06 27 20 51 kol .
Vyj d ete n vrhy strategie vedouc ho marketingupojmy z matice r stu podniku Nov strategie FunnytimeVydavatel Funnytime si mysl e by m ly b t vyvinutyaktivity zam en proti dal m ztr t m tr n ho pod lu .
Vedouc marketingov ho odd len p edlo il sv n vrhy dal strategie a zm na pozice na trhu Funnytime prost ednictv mreklamn kampan za elem zv en frekvencen kupu asopisu mlad mi z kazn ky .
b za t publikovat adu nov ch knih s kreslen miseri ly comics zcela nov ho asopisu pro mlad 52 Implementace r stu Vlastn mi silami.
Spolupr ce nebo aliance IBM Toshiba Siemens Hewlett Packard Joint venture P evzet Akvizice Franchising.
Licencing Slou en F ze 06 27 20 53 Stabiliza n strategie Podnik se sna udr et st vaj c z kazn ky .
dr et krok s konkurenc reagovat naVýznam strategie Strategie pomáhá firmě k tomu, aby byla schopna dlouhodobě vydělávat peníze Ovlivňuje dlouhodobý směr organizace Snaží se dosáhnout nějaké výhody Zabývají se rozsahem dopadu aktivit firmy Vychází ze zdrojů a kvalifikací firmy Ovlivňuje operativní rozhodování Strategické plánování podniku Proces ...

Related Presentations