te - endstriorganizasyon.files.wordpress.com

Te Endstriorganizasyon Files Wordpress Com-ppt Download

  • Date:12 Sep 2020
  • Views:8
  • Downloads:0
  • Size:510.86 KB

Share Presentation : Te Endstriorganizasyon Files Wordpress Com

Download and Preview : Te Endstriorganizasyon Files Wordpress Com

Report CopyRight/DMCA Form For : Te Endstriorganizasyon Files Wordpress Com


Transcription:

TEDAR K Z NC R Y NET M Tedarik Zinciri Y netimi k saca hammaddedenm teriyekadar uzanan zincirin planlanmas ve kontroledilmesidir .
Tedarik Zinciri Y netimi ak malzeme ve bilgi y netimidir TEDAR K Z NC R Y NET M KAVRAMI Hedef insan teknoloji ve rg t e uyumluhale Tedarik zinciri y netiminin z evikliktir evik lojistik temelde yeni bir i kavram d r ve.
amac gayet basit olup rakiplerden daima ndeolma felsefesine dayanmaktad r eviklikkavram rekabet avantaj n n elde edilmesiney nelik t m abalar kapsamaktad r evik lojistikte bir b t ne koordine etmektir.
Pazardaki de i imlere kar h zl bir ekildeuyum g stermek gerekir ve bunu temel kayna ise yarat c l k yenilik ve bilgi y netimi dir K resel Ticaret ve Ta ma Zinciri Uluslararas Ticaret.
A B Ticaret D zenlemeleri Orijin Var E ya Birle tirmeTa ma Zinciri Dekonsolidasyon.
A Demiryolu Denizyolu Karayolu B G mr k Aktarma Tedarik Zinciri Y netimi ProfesyonelleriKonseyi nin tan m na g re lojistik y netimi .
tedarik zinciri y netiminin bir par as olarakkabul edilmekte ve u ekilde tan mlanmaktad r Lojistik y netimi m terilerin gereksinimlerinikar lamak zere her t rl r n hizmet veonlarla ilgili bilginin ba lang noktas ndan.
t ketim noktas na kadar etkin ve verimli bir ekilde ileri ve ters y nl ak n nger ekle tirilmesi depolanmas denetlenmesive planlanmas d r TZY TEMEL D NAM KLER .
Lojist Ta m Tedarikik ac l k Zinciri Paza Hizm Y netim ToplaFreighrlam et i mt.
a Depol Da t G mrimi Y netiderama m kle ta Ulusl E Lojistiks erms ve.
Belge Bili im Bile enler Planlama ve Pazarlama Stratejisi Tasar m vepazarlaman n lojistik faaliyetlerine en b y k etkisimalzeme gereksinimi ve da t m ihtiya lar k saca ak .
y netimi zerine olmaktad r Pazar Stratejisi ve r n Tasar m letme i in pazarstratejisinin belirlenmesi hayati unsur ta maktad r Hangipazarlara ne zaman ve nas l girilecek r n ve veyahizmetler hangi stratejilerle pazara sunulacak vb .
sorular n dikkatle ele al nmas gerekmektedir Pazarlama ara t rma geli tirme m hendislik ve retim b l mleriaras nda y ksek bir i birli i sa lanarak tasar m d n len r nlerin lojistik dostu olmas na zen g sterilmelidir retim Planlama retim planlamas kapasite y netimi .
yerle im d zeni imalat program kaynak planlama s re i erisindeki i in denetim ve desteklenmesi gibi konularlayak ndan ilgilenmektedir Malzeme Y netimi Malzeme y netimi y zlerce altpar adan olu an r nlerin retilmesinde ve i letme.
i erisinde kullan lan di er malzeme ara gerecin envanterdurumunun g r lmesinde ve ona g re sat nalma tedariksistemlerinin sa l kl bir ekilde al t r lmas nda hayati roloynamaktad r Malzeme htiya Planlamas MaterialRequierements Planning MRP olarak ortaya kan malat.
Kaynak Planlamas Manufacturing Resources Planning MRP II eklinde geli en uygulamalar g n m z i letmeortam nda en nemli konular n ba nda gelmekte ve letme Kaynak Planlamas Enterprise ResourcesPlanning ERP olarak daha geni bir vizyon i erisinde ele.
al nmaktad r Envanter Y netimi Envanter y netimi imalati letmelerinde malzeme y netiminin bir par as olarakg r l r Envanterin denetlenmesi asgari kullan labilir stokseviyelerinin s rd r lmesi stoklama maliyetinin.
d r lmesi kay p ve zarar y netimi Depolama ve Malzeme Elle lenmesi Malzemelerinelle lenmesi ve depolanmas ambalaj ve paketlenmesis ras nda g venlik koruma maliyet fakt rleri nplandad r Gerek tedarik sistemlerinden i letmeye .
gerekse i letme i i veda t m sistemlerinde s rekli bir malzeme hareketi bulunmaktad r Da t m Da t m faaliyetleri depolama giri ve k lojisti i gibi unsurlarla temel etkile im halindedir letme.
ve m teri aras ndaki zincirin kurulmas ve tamzaman nda Just in Time JIT faaliyetleringer ekle tirilmesinde b y k nem ta maktad r Tamamlanm r nlerin al c lara ula t r lmas nda arac lar toptanc lar bayiiler perakendeciler gibi t m kanal.
yelerinin da t m faaliyetlerinde sorumluluklar veg revleri vard r Depo ve Antrepolar Da t m merkezleri depo antrepove g mr kl sahalar n yani stok alanlar n n konumu kapasitesi i letilmesi ve operasyonlara uygunlu u lojistik.
faaliyetlerinde giderek daha fazla nem kazanmaktad r Ta mac l k Ta ma t r n n tespiti sevkve operasyon y netimi zamanplanlamas ve program haz rlama gibikonular lojistik aktivitelerinin ncelikli.
konular d r Sigorta Ta nmas ya da depolanmas planlanan e ya ile birlikte ta ma arac ve s r c gibi unsurlar n sigorta ilekoruma alt na al nmas gerekmektedir .
G mr kleme Hizmetleri Uluslararas lojistik ve ta mafaaliyetlerinde ihracat ithalat i lemlerinin ayr lmaz birpar as g mr kleme hizmetleridir Sat nalma letmenin ihtiya duydu u hammadde haz rpar a ve yar mamullerin uygun tedarik iler aras nda.
kaynak ara t rmas ve se imi pazarl k tedarik ortakl program n n y r rl e sokulmas sat nalma faaliyetlerii inde yer almaktad r M teri Hizmetleri Talep ng r s hizmet seviyeleri sipari y netimi par a servis deste i sat sonras .
hizmetler Teknik Destek Operasyonel faaliyetleri desteklemek i inihtiya duyulan sistemin sa lanmas Tedarik Zinciri Y netiminde Malzeme Ak Tedarik Zinciri Y netimi E ilimleri.
1 Uluslararas pazarlarda irketler de il tedarik zincirleri rekabet eder 2 Maliyetin azalt lmas ve yeni katma de erlerin yarat lmas tedarikzinciri ortaklar aras ndaki i birli ine ba l d r 3 Tedarik zinciri rekabeti katma de erli bilgi de i imi zerinekurulmu tur .
4 Tedarik zinciri entegrasyonu s re entegrasyonu anlam nagelmektedir 5 Tedarik zinciri rekabeti ortak stratejinin kararl l kla s rd r lmesinigerektirir 6 retici sevkiyat ve y netiminden perakendeci sevkiyat ve.
y netimine ge i a rl k kazanmaktad r 7 Tedarik Zinciri Y netiminde itme sistemi push system anlay yerini ekme sistemi pull system anlay na b rakmaktad r Yal n Hedefler De er maksimizasyonu m teriye onun.
istedi i r n onun istedi i zaman verin Hata ve gecikme minimizasyonu de eryaratmayan her faaliyeti ortadan kald r n M kemmellik sava asla duraklamadanm kemmelli i yakalamak i in aba sarf.
TZY STRATEJ S N N OLU TURULMASI1 M TER H ZMETLER GEREKS N MLER 2 EBEKE Depo Fabrika ve Da t m Merkezi TASARIMI3 ENVANTER Y NET M 4 DI KAYNAK KULLANIMI VE 3 PART LOJ ST K.
L K LER 5 S RE LER 6 ORGAN ZASYONEL TASARIM VE E T MGEREKS N MLER 7 PERFORMANS L MLER VE HEDEFLER.
Strateji Tercihleri Yap Tercihleri letme Performans Lojistik Tercihler TEDAR K Z NC R Y NET M SWOT fakt rler.
G l Y nler Zay f y nler KARAR DESTE Tehditler F rsatlar evresel Fakt rler.
Lojistik Stratejisinden StratejikLojisti e Ge i Lojistik Stratejisi Stratejik Lojistik Maliyet st nl .
Lojistik Maliyetlerin D r lmesi T m Maliyetlerin Lojistikle D r lmesi Farkl la t rma Lojistik Hizmetlerin Kalitesi Farkl la t rma in Lojistik.
Yenilik Yenilik in Lojistik Deste i Lojistik Yenilik in Bir Kaynak ttifak ttifak n Anlam Olarak Lojistik.
Lojistik ttifak in Bir Kaynak Yay l m Lojistik Entegrasyon in Bir Destek Lojistik Yeni Bir r n Misyon Yay l m .
Lojistik Yay l m in Bir Destek Yeni M teriler Kazanmak in Lojistik e itlendirme Lojistik Sinerjilerin Kullan m Lojistik zerinden e itlendirme.
LOJ ST K ORTAKLIK LOJ ST K H ZMET ALAN LOJ ST K H ZMET retici T ccar L hracat thalat K L Forwarder Ta y c .
G mr k M aviri vd Tedarik Zincirini Y netebilmek in Kurumlar Ne Yapmal 1 K resel bilgi ve ileti im teknolojilerinden yararlanmal 2 Zincir yeleri aras nda kar l kl bilgi al veri i deste i.
sa lanmal 3 Partnerler aras nda birlikte al ma sa lanmal 4 Etkinlik ve verimlilik sa lanmal 5 Tedarik zinciri modelinde zg nle tirmeye gidilmeli HAZIRLAYANLAR.
GAMZE TURAN YK BARANTEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KAVRAMI. Hedef “insan”, “teknoloji” ve “örgüt”ü eş uyumlu hale Tedarik zinciri yönetiminin özü çevikliktir. Çevik lojistik temelde yeni bir iş kavramıdır ve amacı gayet basit olup “rakiplerden daima önde olma” felsefesine dayanmaktadır. Çeviklik kavramı rekabet avantajının elde edilmesine yönelik tüm çabaları kapsamaktadır.

Related Presentations

ISO 1400 engenhariaunipx files wordpress com

Tabela 2- Certificações no Brasil- ISO 14001.Fonte: ISO, 2015. A Fiat Automóveis foi a primeira fábrica de automóveis leves e de passeio do país a conquistar a ISO 14001. Desde 1994, ano de implementação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), a Fiat registra queda contínua dos indicadores de geração de resíduos, consumo de água e ...

32 Views0 Downloads

cnanursingcom files wordpress com

Working in Long-Term Care. Long-term Care Centers “Promote physical and mental health” Goal: Help the resident maintain the highest possible. level of function. Types of Facil

55 Views0 Downloads

Abre mis ojos archivosiap files wordpress com

jesús señor de la creación (1) jesÚs, seÑor de la creaciÓn, siendo en forma de dios, se despojÓ de si mismo tomÓ la semejanza de hombre

32 Views0 Downloads

Le forze centrali argomentidifisica files wordpress com

La Luna orbita intorno alla Terra in 28 giorni circa, alla distanza di 384000 km dal centro della Terra, con velocità tangenziale v = 1000 m/s . I Pianeti del Sistema solare La legge di gravitazione universale G = 6,67∙10-11 Costante di gravitazione universale Newton: la mela e la Luna Cavendish misura la costante G Bilancia di torsione di ...

23 Views0 Downloads

TENTANG HAK CIPTA psetiadharma files wordpress com

Prayudi Setiadharma, S.H., M.IP. Law Firm AMROOS & PARTNERS

37 Views0 Downloads

Introducing a New Product giocomp files wordpress com

Jalur (track) : ujian tertulis matakuliah Kecerdasan Buatan Role (peran) : mahasiswa, pengawas Prop (pendukung) : lembar soal, lembar jawab, absen, pena, dll Kondisi input : mahasiswa terdaftar untuk mengikuti ujian Adegan (scene) -1 : Persiapan pengawas Pengawas menyiapkan lembar soal Pengawas menyiapkan lembar jawab Pengawas menyiapkan lembar ...

40 Views0 Downloads

Diapositiva 1 telaquecortar files wordpress com

Fue el mayor de los hijos del filósofo James Mill. A los ocho años ya había leído las fábulas de Esopo, la Anábasis de Jenofonte y las Historia. s. de Heródoto; ya conocía Luciano, Diógenes, Isócrates y seis diálogos de Platón; empezó a estudiar latín y álgebra, y fue designado como profesor de sus hermanos pequeños.

28 Views0 Downloads

laventanaazulblog files wordpress com

El autor escribe unos versos finales con la moraleja del relato. El estilo de los cuentos es sencillo y natural. Las historias tratan temas muy diversos, siempre desde el pensamiento de un noble y sus valores. Los argumentos están tomados de colecciones de cuentos orientales, de fábulas de Esopo o de la Biblia.

30 Views0 Downloads

mastxeducationdotcom files wordpress com

The science of folklore was born when collectors ("folklorists") began collect-ing items to preserve the lore and his-tory of various people groups.The birth of this science began in the early 19th century and is most often attributed to the Brothers Grimm, known best for their collection of what are now well-known fairy tales: Red Riding Hood, Snow-White, Hansel & Gretel, Rapunzel, etc.

52 Views0 Downloads

Daging kuliahpangan77 files wordpress com

Steer: 1 : a male bovine animal and esp. a domestic ox (Bos taurus) castrated before sexual maturity compare stag 3 2 : an ox less than four years old . Heifer:a young cow ; esp: one that has not had a calf

30 Views0 Downloads

ECONOMIC PLANNING ugess2 files wordpress com

Nkrumah’s 7-Year Development Plan (1963-1970) This plan was the most comprehensive developmental plan to be made in Ghana because it almost covered all the major sectors of the economy. The basic aim of the plan was to modernizeagriculture and develop industry on the basis of a socialist society.

29 Views0 Downloads

CIRI MAHLUK HIDUP agustaman files wordpress com

biologi biologi bios = hidup logos = ilmu jadi biologi ilmu yang mempelajari segala aspek kehidupan mahluk hidup hewan, tumbuhn, bakteri dan juga manusia biologi mengalami perkembangan yg sangat pesat terbukti biologi berkembang menjadi beberapa disiplin ilmu yg mengkhususkan diri dalam bidang yg dipelajari mikrobiologi virologi, bakteriologi ...

18 Views0 Downloads