Titre du slide show

Titre Du Slide Show-ppt Download

  • Date:01 Sep 2020
  • Views:4
  • Downloads:0
  • Size:4.55 MB

Share Presentation : Titre Du Slide Show

Download and Preview : Titre Du Slide Show

Report CopyRight/DMCA Form For : Titre Du Slide Show


Transcription:

EUROPEISKA KOMMISSIONENRegionalpolitikTredje rapporten omsammanh llningenFebruari 2004.
Konvergens konkurrenskraft och samarbete EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004RegionalpolitikSammanh llningsrapporternasTredje Vart tredje r g r kommissionen en analys av.
h llnings sammanh llningens tillst nd och vadrapporten sammanh llningspolitiken bidragit till art 159 if rdraget Kontext f rsta rapporten 1996 gav f ruts ttningarna f rAgenda 2000.
andra rapporten 2001 inledde debatten omsammanh llningspolitiken efter utvidgningen tredje rapporten februari 2004 presenterarf rslag till en reformering avsammanh llningspolitiken efter 2007.
EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004RegionalpolitikRapporten omfattar 4 delarsamman 1 En analys av den r dande situationen ochh llnings tendenser i regionerna samt faktorer som r.
rapporten avg rande f r konkurrenskraftenStruktur 2 Den nationella politikens bidrag tillsammanh llningen3 Gemenskapspolitikens bidrag4 Sammanh llningspolitikens effekter.
EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004RegionalpolitikBudgetplan 2007 2013Tredje Fr mjande av Europas v lst nd politiska utmaningar ochsamman budgetmedel i ett utvidgat EU 2007 2013 och att respektera.
h llnings det nuvarande utgiftstaket 1 24 av EU s BNI rapporten Kommissionens f rslag taganden 1 22 och 1 14 f rbetalningarEn tydlig f r ndring av budgetplanenEkonomiska.
aspekter Fyra politiska prioriteringar f r unionen H llbar utveckling konkurrenskraft sammanh llning f rtillv xt och syssels ttning Bevarande och f rvaltning av naturresurser Medborgarskap frihet s kerhet och r ttvisa.
EU en global partner EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004RegionalpolitikP minnelse Tredje EU s budget 2000 2006.
samman Tak avseende rliga taganden 108 5 miljarder euro f rh llnings rapporten EU25 varav 37 miljarder till struktur tg rder med 2004 rs priserBudgetplan 2007 2013.
Tak avseende rliga taganden 146 4 miljarder euro f rEU27 varav 48 miljarder till struktur tg rder med 2004 rs priser exklusive landbygdsutveckling EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004Regionalpolitik.
BRU Expenditure on cohesion policy 2000 2013Tredje 4711 Rural development deductionssamman EUR million at 1999 prices Expenditure in EU15 left axis of GNIh llnings 70000 Expenditure in N12 left axis 0 40.
rapporten Expenditure in EU15 as of GNI in EU27 right axis 60000 0 35Expenditure in N12 as of GNI in EU27 right axis 10000 0 052000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013.
Source DG REGIO EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004RegionalpolitikSammanh llningspolitikensamman 34 av EU s budget 336 miljarder euro f r.
h llnings perioden 2007 2013 med 2004 rs priser ca 0 41 av unionens BNP tillsammansKontext med landsbygdsutveckling och fiske 0 46 Utgifternasproportioner omkring 50 50 mellan nuvarande och nya.
medlemsstater mer n 75 av budgeten f r regioner ochmedlemsstater som sl par efter iutvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004.
RegionalpolitikStrukturfondernasStrukturfondernas utgiftskategorierutgiftskategorier4 3 F rdelning av strukturfondernas anslag till m l 1 regioner .
samtliga medlemsstater 2000 2006samman vrigh llnings Produktiv milj InfrastrukturM nskliga resurser.
K lla DG REGIOF r 2007 2013 f rst rkning av administrativ kapacitet EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004RegionalpolitikObservationer.
samman Betydande konvergens hosh llnings sammanh llningsl ndernarapporten Positiva tendenser i m l 1 regionernaDel 1 generelltsituation och.
tendenser n gra BNP syssels ttning och produktivitetstillv xtresultat ver genomsnittet i EU Modernisering av ekonomiska strukturer ochf rvaltningsmetoder.
B ttre f rvaltning p regional niv Mera regionalt samarbete p Europaniv EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004RegionalpolitikBNP tillv xt i sammanh llningsl nderna.
Tillv xt av BNP per capita i Spanien Portugal och Grekland mellan 1998 och 2002 ij mf relse med den genomsnittliga BNP tillv xten i EU15h llnings 4 0 4 0Portugal 1 0 1 0Sammanh llning 3.
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004RegionalpolitikArbetsl shetsniv er 1996 2001Tredje Arbetsl shetsniv er i EU15 1996 och 2002.
h llnings av arbetskraften rapporten 1996 2002Del 1 EU15 10 7 7 8Sammanh llningsl nderna 17 0 9 6situation och.
tendenser Grekland 9 7 10 0n gra resultatSpanien 22 3 11 4Irland 11 9 4 3Portugal 7 4 5 1.
vriga medlemsstater 9 5 7 5K lla Eurostat LFS EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004RegionalpolitikEuropeisk sammanh llningspolitik eller.
enkel anslags verf ring Tredje Andel verf ringar fr n EU till de st rsta st dmottagarna somsamman anv nts till import fr n vriga medlemsstaterh llnings rapporten Grekland 42 6 .
Struktur Portugal 35 2 politikensinverkan och Irland 26 7 Nya tyska 18 9 Mezzogiorno 17 4 .
Spanien 14 7 0 10 20 30 40 50 EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004RegionalpolitikUtvidgningens effekter.
samman EU s befolkning v xer fr n 380 till 454h llnings miljoner EU25 eller 485 miljoner EU27 Del I De nya medlemsstaterna bidrar till en meradynamisk tillv xt 4 per r j mf rt med 2 5 BNP per capita minskar 12 5 i EU25 18.
i EU27 i euro EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004RegionalpolitikUtvidgningens effektersamman Befolkningsm ngden inom konvergensm let.
h llnings stiger fr n 84 miljoner till 123 miljoner Skillnaderna i utveckling mellan regionernaDel I f rdubblas genomsnittligt BNP inom m l 1 r69 i de nya medlemsstaterna 46 Syssels ttningsniv n i EU15 v xte fr n 60 .
till 64 1996 2002 I de 10 nyamedlemsstaterna var den 56 59 1999 EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004RegionalpolitikBNP per capita PPS 2002.
Tredje 180 0 Index EU25 100h llnings 160 0Del I 120 0L ge och 100 0 Genomsnitt EU25LU IE DK NL AT UK BE FR SE FI DE IT ES CY EL PT MT SI CZ HU SK PL EE LT LV RO BG.
15 K lla Eurostat nationalr kenskaper EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004RegionalpolitikBNP per capitaTredje PPS 2001.
h llnings Index EU 25K lla Eurostat EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004Regionalpolitik.
Syssels ttningsniv 2002samman av befolkningen i ldersgruppen 15 64 rh llnings 56 0 60 2 60 2 64 4.
64 4 68 6EU 27 62 4Standardavvikelse 8 4Eurostat och NSI EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004.
RegionalpolitikUtbildningsniv 2002 av den totala befolkningen i ldersgruppen 25 64 rTredje L G MEDEL H Gh llnings .
19 2 EU 27 32 4 35 05 EU 27 47 5 13 65 EU 27 20 0119 2 28 0 Standardavvikelse 35 05 43 35 Standardavvikelse 13 65 17 95 Standardavvikelse 17 7 16 59 8 5728 0 36 8 43 35 51 65 17 95 22 2536 8 45 6 51 65 59 95 22 25 26 55.
45 6 59 95 26 55 K lla Eurostat LFS 18 data inga data inga data EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004Regionalpolitik.
Syssels ttning inom hi tech 2002samman Regionalah llnings konkurrens rapporten faktorer 7 45 9 55.
9 55 11 6511 65 13 75Genomsnitt 10 6Standardavvikelse 4 30K llor Eurostat.
EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004RegionalpolitikDen nationella politikens bidragsamman De nationella budgetarna r i genomsnitt 47h llnings av BNP.
Sammanh llningens budget r 0 43 av De nationella budgetarna prioriterargrundl ggande service och inkomstst dOlika strategierf r att fr mja.
Strukturfonderna har som m l att f rb ttra deregionala konvergensfaktorerna och st djafysiska investeringar och investeringar im nniskor ca 80 av den totala budgeten EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004.
RegionalpolitikGenomf randet av den vrigagemenskapspolitikens bidragh llnings Inriktning p s rskilda m l som fastst llts if rdraget.
Sammanh llning ing r inte alltid som ett m l Men f rb ttringar har skettBehov av att Behov av att st rka samst mmigheten mellanfr mja dessa politikomr den och sammanh llningenssamst mmighet.
m l i synnerhet betr ffande de nyapolitikomr den medlemsstaterna EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004RegionalpolitikSammanh llningspolitikens inverkan.
samman ka de offentliga och privata investeringarna ih llnings mottagarregionerna tillv xt Bidra till kad BNP konvergens Del IV Skapa arbetstillf llen och maximerapotentialen av m nskliga resurser.
Mobilisera ka det fysiska kapitalet och humankapitaletresurser f r attfr mja tillv xt B ttre regional och lokal f rvaltning Ekonomisk stabilitet under 7 r.
EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004RegionalpolitikEtt nytt partnerskap f rsammanh llningh llnings .
rapporten 1 Betr ffande unionens prioriteringarReformering 2 Betr ffande utvidgningen ochav politiken sammanh llningspolitikens kade ansvar3 Omfattar alla stater regioner och st der st rre subsidiaritet.
Slutsatser EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004RegionalpolitikReformens prioriteringar I F rsta m let Konvergens och.
Tredje konkurrenskrafth llnings Regioner med BNP capita under 75 avrapporten genomsnittet i EU25Reformering Statistiskt drabbade regioner BNP capitaav politiken under 75 av genomsnittet i EU15 men ver.
75 i EU25 Stater med BNI capita under 90 avSlutsatsergenomsnittet i EU25 sammanh llningsfonden S rskilt tillg nglighetsprogram f r OMR.
Budget ca 78 av de totala medlen EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004RegionalpolitikReformens prioriteringar II Andra m let regional konkurrenskraft och.
Tredje syssels ttningsamman Sammanh llningspolitiken i alla vriga regioners tj nst ingenh llnings omr desindelningrapporten Innefattar tv delar f rsta delen regional konkurrenskraft.
innovation och kunskapssamh lletReformering tillg nglighet och tj nster av allm nt intresseav politiken milj och riskf rebyggande tg rderskulle omfatta det ansvar f r st der som delegerats till regionerna URBAN inget gemenskapsinitiativ.
Lissabon och G teborgsstrategierna andra delen syssels ttning grundad p europeiskaSlutsatser syssels ttningsstrategin arbetskraftens anpassningsf rm ga skapande av arbetstillf llen .
utsatta personers tillg nglighet till arbetsmarknadenBudget ca 18 av total SF nuvarande m l 2 och 3 EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004RegionalpolitikReformens prioriteringar III .
Tredje m let Europeiskt territorielltTredje samarbetesamman Framg ngarna f r Interreg visar att gemenskapensh llnings merv rde m jligg r en harmonisk och balanseradrapporten integration av hela unionen.
Gr nsregioner inklusive sj gr nserReformering Gr ns verskridande samarbete medlemsstaterna skaav politiken ge f rslag till ndringar av Interreg III B s nuvarande 13 Interregionalt samarbete ven inom integrering Slutsatser Externt gr ns verskridande samarbete kopplat till det.
nya instrumentet f r europeiskt grannskap ochpartnerskap som innefattar fler rig programplaneringoch endast ett finansiellt instrumentBudget ca 4 av de totala medlen EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004.
RegionalpolitikGenomf randesystem evolution inte revolutionTredje Bekr ftelse av de principer som gjorde politikensamman framg ngsrik fler rig programplanering partnerskap .
h llnings utv rdering medfinansiering delat ansvarrapporten n 2 regeln och f rskottssystemet bibeh lls F renkling Reformering minskat antal finansiella instrument 3 ist llet f r 6 ochendast en fond per program.
av politiken Tydligare ansvarsf rdelning gentemot politiken f r h llbarutvecklingMinskat antal programplaneringsfaser policydokument fr n varjemedlemsstat operativa program Slutsatser F renklad ekonomisk f rvaltning prioriterade inriktningar .
kontroll inf rande av proportionalitet kontrakt Ett mera strategiskt angreppss tt Politisk diskussion i r det yttrande fr n EP kommissionens mandat rsrapport presenteras vid r dets EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004.
RegionalpolitikF reslagen tidtabellTredje 10 och 11 maj 2004 Europeiskt sammanh llningsforum Tredje rapporten om sammanhållningen Februari 2004 Konvergens, konkurrenskraft och samarbete Sammanhållningsrapporternas betydelse Vart tredje år gör kommissionen en analys av

Related Presentations