Tugas Pendidikan Agama Islam - WordPress.com

Tugas Pendidikan Agama Islam WordPress Com-ppt Download

  • Date:30 Jul 2020
  • Views:40
  • Downloads:0
  • Size:271.70 KB

Share Presentation : Tugas Pendidikan Agama Islam WordPress Com

Download and Preview : Tugas Pendidikan Agama Islam WordPress Com

Report CopyRight/DMCA Form For : Tugas Pendidikan Agama Islam WordPress Com


Transcription:

Tugas Pendidikan AgamaIslam Iptek dan SeniKelompok 8 Rosa Pina Septiana S Susi Listia.
Riski Demiyanti Islam dan Iptek Teknologi adalah ilmu terapan yang menekankanpada penerapan sains untuk memanfaatkan alambagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia .
Perkembangan teknologi tidak lepas darisemangat dan perkembangan tradisi keilmuanyang berlangsung di dunia barat Dalam hal ini dunia Islam masih ketinggalandalam bidang teknologi .
Menurut Nurcholis Madjid kelebihanmasyarakat Islam tempo dulu yang lebihmenonjol adalah bidang teknologi Islam dan Iptek Islam berpotensi besar untuk mengembangkan.
Teknologi Islam Klasik adalah cikal bakal danbibit yang mudah tumbuh danberkembangdalam zaman modern ini sekurangnya kurangnya dalam etossemangatnya .
Etos semangat yaitu jika ia secara nyatamempunyai dampak perbaikan dan peningkatanhidup manusia di dunia ini dan nilai spritualyang akan ikut membawa pada kebahagiaan Islam dan Iptek.
Nilai spritualitas Islam dalam mengawaliptek menjadi sangat penting Umat Islamtelah berhasil menunjukan kepada dunia bagaimana teknologi yang beradab yangmengabdi hanya kepada Allah SWT .
Mengislamkan ilmu berarti memasukkanAllah SWT dan kekuasaan Nya dalamsetiap bidang dan pembahasan ilmu Islam dan Seni Budaya Seni adalah ekspresi artistik estetis yang.
melekat pada setiap manusia Dalam Islam dibatasi dalam hal hal yang tidakmelanggar agama Seni Islam merupakan pancaran dari iman Sebagai contoh umat Islam mengalihkan bakat.
seni pada bidang bidang yang amat khas yaknikaligrafi dan arabesk hiasan bunga khas Kaligrafi sesungguhnya mengekspresikanpaham Ketuhanan yang abstrak Islam dan Seni Budaya.
Kaligrafi menekankan pernyataan diri tuhanmelalui wahyu Sedangkan arabesk adalah pengembangan rasakeindahan yang bebas dari mitos alam dilakukandengan mengembangkan pola pola abstrak yang.
diambil dari pengolahan motif bunga bungaan atau daun daunan Istilah kebudayaan Islam sering digunakan secarabergantian dengan istilah peradaban Islam Kebudayaan dalam bahasa Arab al Tsaqafah .
Peradaban dalam bahsa Arab al Hadharah Islam dan Seni Budaya Menurut Badri Yatim kebudayaan adalahbentuk ungkapan tentang semangat mendalamsuatu masyarakat .
Landasan perdaban Islam adalah kebudayaan Islam terutama wujud idealnya sementara kebudayaan Islam adalah Agama Ardhi bumi non samaw Agama bukanlah kebudayaan tetapi.
melahirkan kebudayaan Kebudayaan merupakan hasil cipta rasa dankarsa manusia Islam dan Seni Budaya Sedangkan agama Islam merupakan.
wahyu dari Tuhan Kebudayaan Islam adalah hasil olah akal budi cipta rasa dan karsa manusia yangberlandaskan pada nilai nilai agama Islamyang pondasi utamanya adalah Tauhid .
Terima Kasih Wallahul Muwaffieq IlaaAqwamith Tharieq Wassalammu alaikum wr wb .
Materi : Islam, Iptek dan Seni Budaya. Kelompok 8 : Rosa Pina Septiana S. Susi Listia. Riski Demiyanti Ramadhani. Tugas Pendidikan Agama Islam

Related Presentations

HALATUJU PENDIDIKAN ISLAM JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

conventional education system. based on the learning theory. cognitive psychology . piaget. jean david. lev vygotsky . david norman. bloom . behavioral psychology

47 Views0 Downloads

TUGAS TUGAS Pendidikan Pancasila

Pancasila semakin kehilangan formalitasnya, disahkan UU SISDIKNAS No. 20/2003 tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Presiden. SBY, belum ada upaya membentuk lembaga berwenang mengawal Pancasila,amanat Keppres No. 27/1999.

32 Views0 Downloads

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IMAN KEPADA ALLAH The Faith To

Mengkaji dan mengetahui Sifat- Sifat Allah dan Asmaul husna Untuk menumbuhkan dan mempertebal keimanan kepada Allah SWT,maka seorang muslim perlu mengetahui dan mengkaji sifat-sifat Allah serta Asmaul Husna-Nya. Allah memiliki segala kesempurnaan,baik dari segi zat maupun perbuatan-Nya. Sifat-sifat allah, oleh beberapa ulama dibagi kedalam 20 ...

24 Views0 Downloads

HAND OUT MATAKULIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Tolok ukur keislaman adalah menjadi rahmat. Sehingga selama seorang muslim melakukan kebaikan (rahmat) untuk Allah, orang lain dan alam, berarti dia telah melaksanakan agamanya, sebaliknya meski ritualnya bagus akan tetapi perilakunya tidak mendatangkan rahmat maka belum bisa dikatakan muslim yang sempurna.

15 Views0 Downloads

INFORMASI SEKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SMA SMALB amp SMK

drs. h. leksono, m.pd.i kepala bidang pendidikan agama islam kanwil kementerian agama propinsi jawa timur 2017 kementerian agama ri visi kementerian agama terwujudnya masyarakat indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong misi kementerian agama meningkatkan ...

43 Views0 Downloads

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Direktori File UPI

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. definisi pendidikan agama Islam disebutkan dalam Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SD dan MI adalah :"Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al ...

21 Views0 Downloads

MATA KULIAH Pendidikan Agama Islam SKS 2

HAKEKAT MANUSIA DALAM ISLAM Manusia Dalam Kajian Ilmu Naturalisme memandang manusia sebagai makhluk yang bergantung pada alam. Materialisme substansi manusia dari materi mengingkari eksistensi ruhani. Monisme (jabariyah), daya kreasi ditentukan oleh kehendak, takdir Tuhan. MANUSIA DALAM KAJIAN FILSAFAT Filsafat 1.

14 Views0 Downloads

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS KARAKTER

KEBIJAKAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH Oleh Drs. H. Jamal, M.Pd.I Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam

15 Views0 Downloads

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Joni ahmadmughni m e sy

Ulama Islam: agama sebagai undang-undang kebutuhan manusia dari tuhannya yang mendorong mereka untuk berusaha agar tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. RUANG LINGKUP AGAMA ASPEK

16 Views0 Downloads

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM II

Sesungguhnya makanan Siti Maryam takkala melahirkan Nabi Isa a.s adalah buah kurma. Sekiranya, Allah s.w.t., menjadikan suatu buah yang lebih baik dari pada buah kurma, maka Allah telah memberi makan buah itu kepada Siti Maryam.” (H.R. Bukhari)

16 Views0 Downloads

Seminar Pendidikan Agama Islam Direktori File UPI

Pendidikan Karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan-kamil.

15 Views0 Downloads

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KODE MATA KULIAH IPKU 1001 SKS

Inti riyadhoh dalam tasawuf adalah dzikir. * Aktualisasi akhlak dalam kehidupan Indikator manusia berakhlak: manusia yang beriman kokoh (tanda-tandanya al:khusyu’ dalam sholatnya,mengabdi hanya untuk Allah,tawadhu’, bergetar hatinya saat disebut asma Allah, bersikap arif, mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri, berpaling dari ...

10 Views0 Downloads