www.xtec.cat

Www Xtec Cat-ppt Download

  • Date:20 Jul 2020
  • Views:12
  • Downloads:0
  • Size:1.71 MB

Share Presentation : Www Xtec Cat

Download and Preview : Www Xtec Cat

Report CopyRight/DMCA Form For : Www Xtec Cat


Transcription:

1 Classificaci del fagot 2 Parts de l instrument 3 Hist ria4 Fam lia del fagot 5 s del fagot .
7 Sistemes moderns 8 Pedagogia del fagot 9 Tipus de fagots 10 Imatges del fagot11 Vida i obra de fagotistes.
Classificaci Instrument de vent fustaTrepant c nicDoble lleng eta Les parts de.
l instrument tudell c rcol d uni campana cos central.
suport del polze topall inferior secci final Canya o lleng eta Canya de fagot La canya del fagot est .
formada per una lleng eta doble S anomenaaix perqu es tracta d una pe a de canya Arundo Donax rebaixada pel centreanomenada pala i plegada per la meitat Uncop muntada la canya es practica un tall en la.
seva vora m s fi perqu pugui passar l aire L aire en passar per les vores de les pales esposa en vibraci i la vibraci es transmet a lacolumna d aire allotjada a l interior del tub Adifer ncia de l obo que tamb utilitza.
lleng eta doble a m s de superposar les duespales aquestes han de formar un tub per poderposar les en el tudell La hist ria i la fam lia delUs agradar .
molt us hoassegurem La fam lia del fagot Aquesta es lafam lia del fagot .
La hist ria del fagot El fagot s uninstrument musicalaer fon que pertanya la fam lia de.
l obo per tant uninstrument de vent fusta amb unalleng eta doble al embocadura .
s del fagot Com s l s del fagot El fagot que inicialment va rebre a Espanya el nom debaix per analogia amb aquest instrument al qual veniaa substituir es va anar consolidant durant els segles.
XVII i XVIII Inicialment es feia servir fonamentalment enla m sica religiosa refor ant les veus dels cantors per m s tard s estendria el seu s en altres mbitsmusicals Les obres de Castelli 1621 Marini 1626 Selma i Salaverde 1638 Valentini 1639 i Bertali .
1645 testifiquen l inter s dels m sics de l poca comtamb ho va fer Heinrich Sch tz que en la sevaSimphoniae sacrae 1629 li va donar un tracteparticular s del fagot.
En las orquestas modernas se suele disponer de dos acuatro fagotes para que haya un contrafagot cuandosea necesario y uno de ellos hace de solista Su timbrelo hace adecuado para tonos l ricos o c micos como porejemplo el tema del abuelo de Pedro y el lobo Es un.
buen bajo para un pasaje de viento madera o con elpapel de los violoncelos Combina muy bien con losotros instrumentos de doble ca a se suele usar paraacompa ar solos de oboe o corno y su utilizaci n parapresentar peque as partes solistas o formando d os.
con los vientos es tambi n muy habitual L s del fagotEn m sica de c mara normalmente se usa como bajopara casi cualquier combinaci n de viento madera Incluso hoy en d a tienen un xito considerable los.
cuartetos de fagotes En la m sica barroca interpreta la l nea del bajocontinuo la mayor parte de las veces a excepci nde los conciertos para fagot solista o las sonataspara fagot En la actualidad cada vez tiene una.
mayor presencia en las bandas habiendo hastacuatro fagotes y contrafagot Aunque no haymuchos papeles antiguos de banda para fagot Enlas obras antiguas o populares en las que no tienepapel puede usar el de bombardino.
s del fagotEn las bandas de Jazz se usa muy poco sin embargo enlos 60 Yusef Lateef o Chick Corea incorporaron el fagoten sus grabaciones adem s de bandas deRock Progresivo como Gryphon M s recientemente .
Illinois Jacquet y Frank Tiberi han a adido el fagot a sususuales grupos de saxofones Karen Borca unejecutante del jazz libre es uno de los pocos m sicosdel jazz que s lo usan el fagot Michael Rabinowitz esotro al igual que el fagotista espa ol Javier Abad .
Lindsay Cooper Paul Hanson y Daniel Smith tambi nest n usando el fagot en el jazz Fagotistes FamososFagotistes famososHist rics .
i catalans Fagotistes famososWilliam Waterhouse 1931 2007 fagotista pedagog Royal Northern College of Music Leonard Sharrow 1915 2004 fagotista Laurent Lef vre Laurent Lef vre nascut el 2 de julio de 1976 en.
Fagotistes actuals Sergio Azzolini Nacido en 1967en Bolzano estudi en elConservatorio Claudio Monteverdide su ciudad bajo la gu a de.
Romano Santi y luego con KlausThunemann en la Musikhochschulede Hannover Fagotistes catalansLaura Guastev nascuda a Ma Menorca .
1979 s inici en el fagot l any 2001 Harebut classes d Eduard Bazaco PepBorr s Maria Crisol Giorgio Mandolesi iDavid Tom s professor amb qui hacursat els seus estudis superiors.
obtenint el T tol d interpretaci CiC especialitat Fagot Esmuc 2008 Sistemes ModernsSistema Heckel o AlemanySistema Buffet o Franc s.
Sistemes moderns Hi ha dos sistemesmoderns de fagot alemany i franc s En lamajor part del m n es.
toca el sistema alemany i Fran a el pa s on hi hauna gran escola de fagotfranc s El sistemaalemany s tamb .
conegut com a sistemaHeckel en honor aWilhelm Heckel constructor alemany queva aconseguir un gran.
equilibri i afinaci en elseu nou sistema de El sistema Heckel Va ser desenvolupat per l alemany Carl Almenr der apartir 1823 Assistit per l investigador ac stic.
alemany Gottfried Weber va construir el fagot de 17claus que aconseguia 4 8 Les millores de Almenr deral fagot van comen ar amb un tractat el 1823 en elqual ell va descriure maneres de millorar l entonaci la resposta i la facilitat t cnica de tocar per mitj d .
augmentar i de canviar el sistema de claus els articlesseg ents van desenvolupar les seves idees El treballa la f brica de Schott li va donar els mitjans deconstruir i de provar els instruments segons aquestsnous dissenys els resultats dels quals van ser.
publicats en Caecilia diari de la casa d Schott Almenr der continuar publicant i construint elsinstruments fins a la seva mort el 1843 Ludwig vanBeethoven sol licitar un dels instruments acabats defer despr s de sentir parlar dels articles Almenr der.
va deixar Schott per comen ar la seva pr pia f bricajuntament amb el soci Johann Adam Heckel en 1831 Sistema Bufet o franc s El fagot del sistema Bufet que es va establir pocabans que el Heckel s ha modificat d una manera.
m s conservadora Mentre que el desenvolupamentdel fagot de Heckel es pot caracteritzar comrecondicionament complet de l instrument d unaperspectiva ac stica i del sistema de claus elsistema Buffet es va centrar sobretot en millores.
incrementals al sistema de claus Aquestacostament menys radical priva el fagot delsistema Buffet de la consist ncia millorada i aix lacomoditat d s i augmentar l energia es trobien qualsevol fagots del llinatge de Heckel per el.
sistema Buffet s considerat per alguns per teniruna qualitat m s vocal i m s expressiva Pedadogia del fagot La forma del fagot El fagot es un.
instrumento musical de tuboc nico perteneciente a lafamilia de viento madera yprovisto de leng eta doble Los tipos del fagot.
Los instrumentos de lafamilia del fagot son elfagotino y elcontrafagot adem s delos instrumentos de la.
familia del oboe y delheckelf n por ser estostambi n instrumentosde tubo c nico en losque el sonido se.
produce mediante unaleng eta doble Familia del fagot Ocasionalmente est consideradocomo el bajo de la familia del.
oboe Su tesitura es de 3 octavas ymedia y se puede dividir en 4registros grave medio agudo ysobre agudo La altura del fagot.
El fagot tiene una altura de 146cm aproximadamente y unalongitud total del taladro de 250cm El fagot debe su existencia ala necesidad musical de ampliar la.
regi n grave del sonido de losinstrumentos de viento s a fam fagottot n l or lia de s unm lmen uestr l obo aer f.
dob 5 90 de fu a sem s s on unl in lega t m de sta e pre ha milar instrustru res lon xce a mme veg gitu ptua estat l fago ent mnt n a d n e t .
om des s i pes t ne xcepc per usica s o a e lass bre s uns l tude ionalE for a de veole i 1 s mix u mate 0 kg ll i el t co s g nt fus.
na ix Com pav nstaltu i d a el u El sra d que el tub l T t eu 1 6 sta u0 m ma s tan n tub.
a llarg e e s ta d e lad e v e nt fu ens i ca l u se n t mu a n E l se u s ta .
ins tr u m s g r nt d e fn u n f o r a m ta lm e die r f o p e r r u t to lo n g it uo t s un a a l f a got s t c onst 9 0 m de e sia f a g im i l a r io n a l E s 5 s o b r.
tr s m desEl con e l obo s estat excepc un tub de r e s v e g ad 1 6 0 m a m l i a d p r e h a v e l l Td o b le ga t n a a lt ura.
f r a s em l i el pa r g es o lei x ue s t d e l n l l a a s sl orqu n t n e el tu t u b s tan t n o m sg C o m el in s tr u me.
u n s 10 k m a n era lpesa d a qu esta Nascut a Figueres el 1987 va iniciar els seusestudis musicals de ben petit a la seva ciutatnatal on va comen ar a tocar el fagot amb la.
professora Sara Par s M s endavant vatraslladar se al Conservatori de M sica IsaacAlb niz de la Diputaci de Girona on va seguirestudiant amb la mateixa professora L any2005 va obtenir el t tol de Grau Mitj de.
m sica i va entrar a l Escola Superior deM sica de Catalunya ESMuC per seguir elsestudis de fagot amb el mestre David Tom s En las obras antiguas o populares en las que no tiene papel puede usar el de bombardino Ús del fagot En las bandas de Jazz se usa muy poco, sin embargo, en los 60, Yusef Lateef o Chick Corea incorporaron el fagot en sus grabaciones, además de bandas de Rock Progresivo como Gryphon.

Related Presentations

Unitat 2 blocs xtec cat

10 Views0 Downloads

COACHING xtec cat

1 Views0 Downloads

IRELAND blocs xtec cat

1 Views0 Downloads

Rob Hunt blocs xtec cat

0 Views0 Downloads

SISTEMES DE FABRICACI XTEC

10 Views0 Downloads

Diapositiva 1 XTEC

5 Views0 Downloads

L rico XTEC

18 Views0 Downloads

LA NOVELA DESDE 1940 XTEC

13 Views0 Downloads